ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-meditate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น meditate, *meditate*,

-meditate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Practice until you can meditate and nothing can distract you so that you see and feel nothing except your own energy.การปฏิบัติจนกว่าคุณจะสามารถนั่งสมาธิ ... ... และไม่มีอะไรที่จะหันเหความสนใจของคุณ ... ... เพื่อให้คุณเห็นและความรู้สึกอะไร ...
I suggest we all meditate now on the events of this evening.ผมขอแนะนำให้เราทุกคนนั่งสมาธิตอนนี้ ... ... เมื่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคืนนี้
Where you goin'? To meditate on desire and suffering.นั่งสมาธิเพื่อกำจัดกิเลส และความเจ็บปวด
Ian did. Um, he went there to meditate and to get away from the world.เอียนใช้ เขาเข้าไปในนั้นเพื่อนั่งสมาธิ และเพื่ออยู่ห่างจากโลกภายนอก
When you become a warrior, you learn to meditate in every action.เมื่อใดก็ตามที่เธอเป็นผู้กล้า เธอจะเรียนรู้ และมีสมาธิกับการกระทำทุกอย่าง
Let us meditate on that.ขอเราพิจารณาเรื่องนี้ก่อน
You have to meditate for long periods of time without losing focus.เธอต้องตั้งจิตของเธอเป็นเวลานาน โดยที่ไม่เสียสมาธิ.
Some of the great monks can meditate for four days.พระผู้ใหญ่บางท่าน สามารถ ตั้งจิตได้นานถึงสี่วัน.
Some choose to meditate for 50 years in a cave just like this without the slightest taste of food or water.บางทีก็อาจจะเข้าฌาณในถ้ำกว่า 50 ปี ไม่สัมผัสกับรสชาติของน้ำหรืออาหาร
He said now that he's seen the real me, he needs to meditate on whether or not he can still marry me.เขาบอก เค้าเห็นตัวตนฉันแล้ว เค้าจะไปทำสมาธิเพื่อตัดใจ หรือไม่เค้าคงแต่งงานกับฉัน
So now I can't even meditate right?แล้วตอนนี้ฉันไม่สามารถแม้แต่จะทำสมาธิที่ถูกต้อง?
I need to go meditate and get my chi back in alignment.ผมต้องไปนั่งสมาธิและได้รับไคของฉันกลับในการจัดตำแหน่ง

-meditate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凝らす[こらす, korasu] (v5s,vt) (1) to freeze; to congeal; (2) to concentrate one's attention on; to devote oneself to something; to ponder; to meditate
旦過[たんが, tanga] (n) (1) {Buddh} staying the night (of an itinerant priest in Zen buddhism); itinerant priest's lodging; (2) {Buddh} providing a room for an itinerant priest so that he may meditate for a long period of time

-meditate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บำเพ็ญภาวนา[v. exp.] (bamphen phā) EN: meditate FR: méditer
คำนึง[v.] (khamneung) EN: consider ; take into consideration ; take into account ; think of ; meditate ; contemplate FR: tenir compte de ; prendre en considération ; considérer ; réfléchir ; méditer
คิด[v.] (khit) EN: think ; meditate ; imagine ; contemplate FR: penser ; songer ; imaginer ; réfléchir
นั่งสมาธิ[v. exp.] (nang samāth) EN: meditate FR: méditer
ภาวนา[v.] (phāwanā) EN: pray ; cultivate ; meditate FR:
พิจารณา[v.] (phijāranā) EN: consider ; inquire ; meditate ; examine ; investigate ; judge ; peruse ; take into account ; mull FR: considérer ; étudier ; examiner ; évaluer ; juger ; faire le point ; prendre en compte
ปรารมภ์[v.] (prārom) EN: reflect (on) ; meditate (on) ; ruminate ; muse FR: réfléchir (à)
ตรึกตรอง[v.] (treuktrøng) EN: reflect ; think over ; ponder ; take into account ; meditate on FR: réfléchir ; méditer
ตรอง[v.] (trøng) EN: consider ; reflect ; meditate ; contemplate ; ponder ; think deeply about ; cogitate FR: considérer ; peser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -meditate-
Back to top