ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*launch*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น launch, -launch-

*launch* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
launch (n.) การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ) Syn. launching, sending
launch (n.) การเริ่มปฏิบัติการ See also: การออกตัวของสินค้า Syn. start
launch (vt.) ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ) See also: ยิง Syn. release, fire, send
launch (vt.) ปล่อยเรือลงน้ำ Syn. set, propel
launch (vt.) เริ่มดำเนินการ See also: เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน Syn. inaugurate, institute, initiate
launch (n.) เรือบด See also: เรือยนต์ Syn. motor boat
launch against (phrv.) มุ่งโจมตี See also: ส่งไปโจมตี Syn. launch on
launch at (phrv.) กระโจนใส่ Syn. launch on
launch forth (phrv.) เริ่มเดินทาง See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ Syn. launch out
launch into (phrv.) ปล่อย (เรือ) ลง (น้ำ) See also: ส่งเข้าสู่, ปล่อยเข้าสู่
launch on (phrv.) มุ่งโจมตี See also: ส่งไปโจมตี Syn. launch against
launch out (phrv.) เริ่มเดินทาง See also: เริ่มเดินหน้า, เริ่มทำ Syn. launch forth
launch pad (n.) แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ Syn. launching pad
launch procedure (n.) การนับถอยหลัง (ก่อนที่จะมีเหตุการณ์บางอย่างเกิดขึ้น)
launch upon (phrv.) มุ่งโจมตี See also: ส่งไปโจมตี Syn. launch against
launcher (n.) ผู้ปล่อย See also: สิ่งที่ใช้ปล่อย, เครื่องปล่อย
launching (n.) การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ) Syn. sending
launching pad (n.) แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ Syn. launch pad
relaunch (n.) เริ่มต้นหรือทำใหม่ (โดยเฉพาะสินค้าที่ขาย)
rocket launcher (n.) ห้องใต้ดินเก็บอาวุธ See also: หลุมใต้ดิน Syn. pit
English-Thai: HOPE Dictionary
launch(ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม
launch padแท่นยิง จรวดขีปนาวุธ., Syn. launching pad
launcher(ลอน'เชอะ) n. ผู้ปล่อย,ผู้ลงมือ,สิ่งที่ปล่อย,เครื่องปล่อยขีปนาวุธ
English-Thai: Nontri Dictionary
launch(n) เรือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
launch-on-warningการยิงเตือน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ออกขาย (v.) be launched See also: be marketed, come out Syn. วางแผง, วางตลาด
ออกวางตลาด (v.) be launched See also: be marketed, come out Syn. วางแผง, ออกขาย, วางตลาด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I've decided to launch an attack that will reduce Rock Ridge to ashes!ฉันต้องบดขยี้ร็อคริดจ์ให้เป็นผุยผง
There is a launch window in 31 days when Earth is in the proper position.มีหน้าต่างเปิดตัวใน 31 วันคือ เมื่อโลกอยู่ในตำแหน่งที่ เหมาะสม
None. The nuclear destroyer U.S.S. Cunningham launched two of her Falcon missiles.พิฆาตนิวเคลียร์ ยูเอสเอส คัน นิงแฮม
The launch window for re-entry is 28 days.หน้าต่างเปิดตัวรายการใหม่เป็น 28 วัน
The launch windows are critical for both spacecrafts.หน้าต่างเปิดตัวมีความสำคัญ สำหรับทั้งยานอวกาศ
But we have to initiate an escape launch in two days.แต่เราต้องเริ่มต้น เปิดตัวอย่างหลบหนีในวันที่ สอง
To get enough velocity for an escape launch with Earth that far out of position we will need a full power burn from Discovery of over 120 seconds.ที่จะได้รับความเร็วพอสำหรับ การเปิดตัวหลบหนี กับโลกที่ไกลออกจากตำแหน่ง เราจะต้องมีการเผาไหม้ พลังงานเต็มรูปแบบจาก
Otherwise, why would we be leaving weeks ahead of our launch window?สัปดาห์ที่ผ่านมาจะออกไป ข้างหน้าของหน้าต่างการเปิดตัวของเราหรือไม่
When we come around the other side before the launch, we will be closer.เมื่อเรามารอบด้านอื่น ๆ ก่อนการเปิดตัวที่เราจะใกล้ชิด
Is that why we are making our escape launch before the launch window?นั่นคือเหตุผลที่เราจะทำให้การ เปิดตัวการหลบหนีของเรา ก่อนที่จะเปิดหน้าต่างหรือไม่
Austin: that's an SS-50 long-range rocket and mobile launcher. they just moved it in here. haven't even put up their locator beacon.ขีปนาวุธข้ามทวีป SS-50 ติดตั้งบนฐานยิงเคลื่อนที่ เพิ่งมาตั้งได้ไม่นาน ยังไม่ได้ระบุพิกัดการยิง
You understand, sir, that we are responsible for launching a nuclear weapon against our own country?เข้าใจมั้ยว่า เราต้องรับผิดชอบ การยิงขีปนาวุธนิวเคลียร์ โจมตีประเทศเราเอง

*launch* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水[xià shuǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ, 下水] downstream; to put into water; to launch (a ship); fig. to fall into bad ways; to lead astray; to go to pot
下水礼[xià shuǐ lǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ, 下水礼 / 下水禮] launching ceremony
发射场[fā shè chǎng, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, 发射场 / 發射場] launchpad; launching site
发射站[fā shè zhàn, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄓㄢˋ, 发射站 / 發射站] launch pad (for rocket or projectile)
快艇[kuài tǐng, ㄎㄨㄞˋ ㄊㄧㄥˇ, 快艇] speedboat; motor launch

*launch* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
SLBM[エスエルビーエム, esuerubi-emu] (n) (See 潜水艦発射弾道ミサイル) submarine-launched ballistic missile; SLBM
テト攻勢[テトこうせい, teto kousei] (n) Tet Offensive (North Vietnamese offensive launched in January 1968)
ボタン戦争[ボタンせんそう, botan sensou] (n) (obsc) war started or ended with the push of a single 'launch' button (wasei
ラーンチャ[, ra-ncha] (n) {comp} launcher
ランチ[, ranchi] (n,vs) (1) lunch; (2) (See ローンチ) launch; (3) ranch; (P)
ランチャー[, rancha-] (n) launcher
ローンチ[, ro-nchi] (n,vs) launch
ロケットランチャー[, rokettorancha-] (n) rocket launcher
ロケット弾発射機[ロケットだんはっしゃき, roketto danhasshaki] (n) (obsc) rocket launcher
ロケット発射筒[ロケットはっしゃとう, roketto hasshatou] (n) rocket launcher
上げる(P);挙げる(P);揚げる(P)[あげる, ageru] (v1,vt) (1) (See 手を挙げる・1) to raise; to elevate; (2) (See 髪を上げる) to do up (one's hair); (3) to fly (a kite, etc.); to launch (fireworks, etc.); to surface (a submarine, etc.); (4) to land (a boat); (5) (揚げる only) to deep-fry; (6) to show someone (into a room); (7) (揚げる only) (uk) to summon (for geishas, etc.); (8) to send someone (away); (9) to enrol (one's child in school) (enroll); (10) to increase (price, quality, status, etc.); (11) (See 声を上げる) to make (a loud sound); to raise (one's voice); (12) to earn (something desirable); (13) to praise; (14) (usu. 挙げる) to give (an example, etc.); to cite; (15) (usu. 挙げる) to summon up (all of one's energy, etc.); (16) (挙げる only) to arrest; (17) (挙げる only) to nominate; (18) (pol) to give; (19) to offer up (incense, a prayer, etc.) to the gods (or Buddha, etc.); (20) to bear (a child); (21) (usu. 挙げる) to conduct (a ceremony, esp. a wedding); (v1,vi) (22) (of the tide) to come in; (v1,vi,vt) (23) to vomit; (aux-v) (24) (uk) (pol) (after the -te form of a verb) to do for (the sake of someone else); (25) (See 作り上げる) (after the -masu stem of a verb) to complete; (26) (hum) (See 申し上げる・2) used after the -masu stem of a humble verb to increase the level of humility; (P)
下ろす(P);降ろす(P);下す(io)[おろす, orosu] (v5s,vt) (1) to take down (e.g. flag); to launch (e.g. boat); to drop; to lower (e.g. ladder); to let (a person) off; to unload; to discharge; (2) (See 乗客を降ろす) to drop off (a passenger from a vehicle); to let (a person) off; (3) to withdraw money from an account; (4) to wear (clothing) for the first time; (5) to fillet (e.g. a fish); (P)
打ち上げる(P);打上げる;打ち揚げる;打揚げる[うちあげる, uchiageru] (v1,vt) (1) to launch; to shoot up; (2) (of waves) to dash; to wash up (ashore); (3) to finish (e.g. a theater run, sumo tournament); to close; (4) to report (to boss, etc.); (P)
打ち始める[うちはじめる, uchihajimeru] (v1) to begin (emphatically); to launch; to embark on
打って出る[うってでる, uttederu] (v1) to launch oneself upon; to make one's debut
撃ち込む[うちこむ, uchikomu] (v5m) to fire into (e.g. a crowd); to launch (e.g. missiles); to lob (e.g. grenades)
擲弾発射筒[てきだんはっしゃとう, tekidanhasshatou] (n) grenade launcher
擲弾筒[てきだんとう, tekidantou] (n) grenade launcher
殴り込む;擲り込む[なぐりこむ, nagurikomu] (v5m,vi) to raid; to launch an attack; to invade
滑り台(P);滑台;すべり台[すべりだい, suberidai] (n) (1) (playground) slide; (2) (See 船台) (ship) launching platform; sliding bed; (P)
潜水艦発射弾道ミサイル[せんすいかんはっしゃだんどうミサイル, sensuikanhasshadandou misairu] (n) submarine-launched ballistic missile; SLBM
発売[はつばい, hatsubai] (n,vs) sale; offering for sale; release (for sale); launch (product); (P)
発射台[はっしゃだい, hasshadai] (n) launching pad
発射筒[はっしゃとう, hasshatou] (n) (grenade, etc.) launcher
脱サラ[だつサラ, datsu sara] (n) setting oneself free from the life of a white-collar worker; quitting a job as a salaryman and launching an independent business
船架[せんか, senka] (n) (1) slipway; (2) cradle used on a slipway for launch or repair of small ships
集中攻撃[しゅうちゅうこうげき, shuuchuukougeki] (n,vs) (making, launching) concentrated attack (on, against)
雌伏雄飛[しふくゆうひ, shifukuyuuhi] (n,vs) biding one's time building up strength till finally grasping an opportunity to launch out and flourish
飛ばす[とばす, tobasu] (v5s,vt) (1) to fly; to fire; to hurl; to launch; (2) to skip over; to omit; to drop (e.g. stitch); (3) to run or drive fast; to gallop; (4) to spread a rumour (rumor); to tell a story; (5) to remove; to get rid of; to transfer; (6) to attack; to jeer at; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
ラーンチャ[らーんちゃ, ra-ncha] launcher
起動[きどう, kidou] startup (vs), launch, starting (e.g. engine, computer)

*launch* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เอสแอลเอส[X] (Ēs.Aēl.Ēs. ) EN: SLS (Space Launch System) FR:
ก่อการ[v.] (køkān) EN: start ; launch ; initiate ; promote ; originate ; instigate ; foment FR: initier ; susciter ; instiguer
ลูกค้ารายแรก[n. exp.] (lūkkhā rāi ) EN: first customer ; launch customer FR: premier client [m] ; premier acheteur [m]
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ออกสู่ตลาด[v. exp.] (nam phalitt) EN: launch a new product FR: lancer un nouveau produit
ออกวางตลาด[v. exp.] (øk wāngtalā) EN: release ; be launched FR: sortir
เผยแพร่[v.] (phoēiphraē) EN: spread ; propagate ; disseminate ; broadcast ; publicize ; publish ; launch FR: propager ; répandre ; diffuser ; colporter ; disséminer ; publier ; lancer
เปิดบริการ[v. exp.] (poēt børikā) EN: launch FR: inaugurer ; lancer
เปิดให้ใช้งาน[v. exp.] (poēt hai ch) EN: launch FR: lancer
เปิดโครงการ[v. exp.] (poēt khrōng) EN: launch FR:
เปิดตัว[v. exp.] (poēt tūa) EN: introduce ; launch ; unveil FR: introduire ; lancer
เรือยนต์[n.] (reūa yon) EN: powerboat ; motorboat ; motor ship ; motor vessel ; launch FR: bateau à moteur [m] ; embarcation à moteur [f] ; canot automobile [m]
ริเริ่ม[v.] (riroēm) EN: start ; launch ; initiate ; begin ; originate ; commence ; be the first FR: initier ; entreprendre ; commencer
เริ่มโครงการ[v. exp.] (roēm khrōng) EN: launch FR:
เริ่มปฏิบัติการ[v. exp.] (roēm patiba) EN: mount ; launch FR: lancer
เริ่มทำ[v. exp.] (roēm tham) EN: begin ; kick off ; launch FR: commencer
เริ่มต้น[v.] (roēmton) EN: begin ; start ; commence ; initiate ; originate ; take the first step ; make a beginning ; initialize ; arise ; kick off ; launch FR: commencer ; débuter ; lancer
เริ่มวางขาย[v. exp.] (roēm wāng k) EN: launch FR: lancer
ยิงดาวเทียม[v. exp.] (ying daothi) EN: launch an artificial satellite FR:
ยิงจรวด[v. exp.] (ying jaruat) EN: launch a rocket FR: lancer une fusée
โยนหินถามทาง[v. exp.] (yōn hin thā) EN: launch a trial ballon ; test the waters ; take a shot in the dark FR:

*launch* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Granatwerfer {m}grenade launcher
Einführung {f} (eines neuen Produktes)launch (of a new product)
Markteinführung {f} [econ.]market launch; market introduction
Markteinführungstermin {m}market launch date
Raketenwerfer {m}rocket launcher
Emission {f}launch
Lancierung {f}launch
Start {m}launch

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *launch*
Back to top