ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

launching

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *launching*, -launching-

launching ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
launching (n.) การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ) Syn. sending
launching pad (n.) แท่นยิงจรวดขีปนาวุธ Syn. launch pad

launching ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
下水礼[xià shuǐ lǐ, ㄒㄧㄚˋ ㄕㄨㄟˇ ㄌㄧˇ, 下水礼 / 下水禮] launching ceremony
发射场[fā shè chǎng, ㄈㄚ ㄕㄜˋ ㄔㄤˇ, 发射场 / 發射場] launchpad; launching site

launching ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
滑り台(P);滑台;すべり台[すべりだい, suberidai] (n) (1) (playground) slide; (2) (See 船台) (ship) launching platform; sliding bed; (P)
発射台[はっしゃだい, hasshadai] (n) launching pad
脱サラ[だつサラ, datsu sara] (n) setting oneself free from the life of a white-collar worker; quitting a job as a salaryman and launching an independent business
集中攻撃[しゅうちゅうこうげき, shuuchuukougeki] (n,vs) (making, launching) concentrated attack (on, against)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า launching
Back to top