ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*judgment*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น judgment, -judgment-

*judgment* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
judgment (n.) การตัดสินใจ See also: การพิจารณา Syn. judgement, discretion, determination
judgment (n.) การประเมิน See also: การคาดคะเน Syn. judgement, appraisal, estimate
judgment (n.) การพิพากษา See also: การตัดสินความ, การพิจารณาคดี Syn. judgement, verdict, ruling
Last Judgment (n.) การตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้าในวันสิ้นโลก
misjudgment (n.) การตัดสินใจผิด See also: การเข้าใจผิด Syn. distortion, misinterpretation, misconception
sound judgment (n.) เหตุผล Syn. reason
English-Thai: HOPE Dictionary
day of judgmentn. วันโลกาวินาศ
judgment(จัดจฺ'เมินทฺ) n. การพิจารณา,การพิจารณาอรรถคดี,การตัดสิน,การลงความเห็น,ความเห็น,คำวินิจฉัย,การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์ทั้งหลาย,วาระสุดท้ายของโลก (หรือ Last judg (e) ment), Syn. consideration,ruling,opinion,wisdom
last judgmentวันโลกาวินาศ,วันล้างโลก,วันตัดสินครั้งสุดท้ายของพระเจ้า., Syn. Last Assize,Last Inquest
English-Thai: Nontri Dictionary
judgment(n) การตัดสิน,การพิจารณา,คำตัดสิน,คำพิพากษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
judgment๑. คำพิพากษา, คำตัดสิน, คำวินิจฉัย๒. พินิศจัย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Judgmentการตัดสินใจ, ตัดสิน, การตัดสิน [การแพทย์]
Summary judgmentsคำพิพากษาศาล (ย่อ) [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คำพิพากษาถึงที่สุด (n.) final judgment
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Please, don't come here and make judgments on meได้โปรดอย่ามาที่นี่และมาพิพากษาผมเลย
Let's not rush to judgmentอย่าด่วนตัดสินสิ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า
Are you making moral judgments, Mrs. Peacock?คุณกำลังตัดสินเรื่องศีลธรรมงั้นหรือ คุณนายพีคอร์ค?
It's being called Judgment Day by...'มีคนบอกว่า มันคือวันพิพากษา.. '
I'm not making any judgment about you.แค่รู้ว่าอีกไม่นานเราคง...
That would be a judgment call.นั่น คือ นั่นคงต้องตัดสินใจเอง
Old Smokehouse come down on him like Judgment Day!เจ้าแก่สโม้คเฮ้าส์เดินออกมา แล้วทำท่าเหมือนกับวันตัดสิน!
You don't want to rush to judgment on that one, 'cause they're not all like me.ตัดสินแบบนั้นไม่ได้ ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนชั้นซะเมื่อไหร่
And we rely on truth to make judgments, don't we?And we rely on truth to make judgments, don't we?
What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that it must be right?What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that it must be right?
That lapse in judgment aside...นั่นเป็นการตัดสินแบบฉาบฉวยนะครับ
My judgment keeps all of you alive!การตัดสินใจของเจ้ายังคลุมเคลือ การตัดสินใจของข้า ทําให้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่
We stopped Judgment Day.เราหยุดวันสิ้นโลกไว้ได้

*judgment* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
错位[cuò wèi, ㄘㄨㄛˋ ㄨㄟˋ, 错位 / 錯位] to misplace; displacement (e.g. of broken bones); out of alignment; faulty contact; erroneous judgment; inversion (medical, e.g. breach delivery)
末日[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, 末日] doomsday; Judgment day (in Christian mythology)
判定[pàn dìng, ㄆㄢˋ ㄉㄧㄥˋ, 判定] judge; decide; judgment; determination
判决[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, 判决 / 判決] judgment (by a court of law)
审判席[shěn pàn xí, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄒㄧˊ, 审判席 / 審判席] judgment seat
审判栏[shěn pàn lán, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄌㄢˊ, 审判栏 / 審判欄] judgment bar
裁判[cái pàn, ㄘㄞˊ ㄆㄢˋ, 裁判] judgment; act as referee; referee; umpire; judge
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
判断力[pàn duàn lì, ㄆㄢˋ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄧˋ, 判断力 / 判斷力] ability to judge; judgment
[cái, ㄘㄞˊ, 裁] cut out (as a dress); cut; trim; reduce; diminish; decision; judgment
眼力[yǎn lì, ㄧㄢˇ ㄌㄧˋ, 眼力] eyesight; strength of vision; the ability to make discerning judgments
主旨[zhǔ zhǐ, ㄓㄨˇ ㄓˇ, 主旨] gist; main idea; general tenor; one’s judgment
报应[bào yìng, ㄅㄠˋ ˋ, 报应 / 報應] retribution; judgment

*judgment* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
お眼鏡;御眼鏡[おめがね, omegane] (n) (See 眼鏡にかなう) (your) judgment; discernment
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P)
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
ミスジャッジ[, misujajji] (n) misjudgement; misjudgment
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
下る(P);降る[くだる, kudaru] (v5r,vi) (1) to descend; to go down; to come down; (2) (See 判決が下る) to be handed down (of an order, judgment, etc.); (3) (See 下って) to pass (of time); (4) to surrender; to capitulate; (5) (often in neg. form) to be less than; to be inferior to; (6) (also written as 瀉る) (See 腹が下る) to have the runs; to have diarrhea; (P)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement)
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment
僻目[ひがめ, higame] (n) squint; sight error; bias; misunderstanding; misjudgment; misjudgement
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
処断[しょだん, shodan] (n,vs) judgement; judgment
判定[はんてい, hantei] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; award; verdict; determination; (P)
判断[はんだん, handan] (n,vs) judgement; judgment; decision; adjudication; conclusion; decipherment; divination; (P)
固陋頑迷[ころうがんめい, korouganmei] (n,adj-na) obstinate; stubborn; hard-headed; being incapable of making sound judgments because of a narrow, inflexible and obstinate mentality
子供心[こどもごころ, kodomogokoro] (n) childlike mind; judgment as a child (judgement)
定言的判断[ていげんてきはんだん, teigentekihandan] (n) (obsc) categorical judgment (judgement)
宣告書[せんこくしょ, senkokusho] (n) (written) judgement or verdict (judgment)
察し[さっし, sasshi] (n) consideration; guess; conjecture; judgment; judgement
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence
春秋の筆法[しゅんじゅうのひっぽう, shunjuunohippou] (n) critical argument laden with value judgment, where an indirect cause, often trivial, is made to appear as leading to the effect
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions)
独断[どくだん, dokudan] (n,adj-no,adv) one's own judgement (judgment); dogmatic; arbitrary; (P)
監査(P);鑑査[かんさ, kansa] (n,vs) inspection; audit; judgement; judgment; (P)
目利き[めきき, mekiki] (n) judgement; judgment; connoisseur
破棄(P);破毀[はき, haki] (n,vs) tearing up and discarding (e.g. documents); disposal (e.g. weaponry); revocation; annulment; breaking (e.g. treaty); reversing (e.g. an original judgment) (judgement); discard; cancellation; repeal; (P)
総合評価[そうごうひょうか, sougouhyouka] (n) comprehensive evaluation; over-all judgment; general comment
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment
裁き;捌き[さばき, sabaki] (n) judgment; judgement; decision; verdict
裁断[さいだん, saidan] (n,vs) (1) judgement; judgment; decision; (2) cutting (cloth); shredding (in a paper shredder)
言い渡し(P);言渡し[いいわたし, iiwatashi] (n) sentence; judgment; judgement; pronouncement; order; command; (P)
計らい[はからい, hakarai] (n) arrangement; good offices; discretion; judgment; disposition
詰め;詰[つめ;づめ, tsume ; dume] (n,suf) (1) (づめ when a suffix) stuffing; packing; (n) (2) end (esp. the foot of a bridge); (3) lowest-ranking guest at tea ceremony; (4) tea master; (5) endgame (esp. in shogi or used figuratively); (6) (abbr) sweet eel sauce; (7) (arch) middle-aged woman; (n-suf) (8) appointment to a particular workplace; (9) using as the sole ground of judgement (judgment); (10) (after the -masu stem of a verb) continuing; keep doing for period of time
誤判[ごはん, gohan] (n) misjudgement; misjudgment; erroneous judgement; miscarriage of justice
選言的判断[せんげんてきはんだん, sengentekihandan] (n) (obsc) disjunctive judgment (judgement)
鑑別[かんべつ, kanbetsu] (n,vs,adj-no) discrimination; judgement; judgment; separation; sorting; (P)

*judgment* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่านคำพิพากษาคดี[v. exp.] (ān khamphip) EN: pronounce a judgement/judgment (Am.) FR:
บังคับคดีตามคำพิพากษา[v. exp.] (bangkhap kh) EN: enforce a judgement/judgment (Am.) FR:
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.) FR:
ดุลยพินิจ[n.] (dunlayaphin) EN: discretion ; judgment FR:
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkha) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.) FR: exécution d'un jugement[f]
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap kh) EN: reversal of judgement ; reversal of judgment (Am.) FR:
การพิจารณาคดี[n.] (kān phijāra) EN: judgement ; judgment (Am.) ; inquest FR:
การพิพากษา[n.] (kān phiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การประเมินคุณค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: value judgement ; value judgment (Am.) FR: jugement de valeur [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำพิพากษาฎีกา[n. exp.] (khamphiphāk) EN: Dika Court judgment FR:
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in rem ; judgment in rem (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in personam ; judgment in personam (Am.) FR:
คำพิพากษาตามยอม[n. exp.] (khamphiphāk) EN: consent judgment FR:
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāk) EN: final judgement ; final judgment (Am.) FR: décision finale [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; fiat FR: décision [f]
คำตัดสินแสดงสิทธิ์[n. exp.] (kham tatsin) EN: declaratory judgment FR:
ข้อวินิจฉัย[n. exp.] (khø winitch) EN: decision ; judgment FR:
กลับคำพิพากษา[v. exp.] (klap khamph) EN: reverse a judgment FR:
ลูกหนี้โดยคำพิพากษา[n. exp.] (lūknī dōi k) EN: judgment debtor FR:
พิพากษาคดี[v. exp.] (phiphāksā k) EN: render judgement ; render judgment (Am.) FR:
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: judge ; pass judgment ; give a verdict FR: juger ; rendre un verdict
วิจารณญาณ[n.] (wijāranayān) EN: judgment = judgement ; discretion ; intelligence ; good sense FR: jugement [m] ; discernement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *judgment*
Back to top