ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-judgment-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น judgment, *judgment*,

-judgment- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, Hedley, I've always trusted your judgment before but haven't you taken a giant leap away from your good senses?คุณคิดเข้าท่ามาตลอด... ...แต่หนนี้เพี้ยนไปหรือเปล่า
It's being called Judgment Day by...'มีคนบอกว่า มันคือวันพิพากษา.. '
I'm not making any judgment about you.แค่รู้ว่าอีกไม่นานเราคง...
That would be a judgment call.นั่น คือ นั่นคงต้องตัดสินใจเอง
Old Smokehouse come down on him like Judgment Day!เจ้าแก่สโม้คเฮ้าส์เดินออกมา แล้วทำท่าเหมือนกับวันตัดสิน!
You don't want to rush to judgment on that one, 'cause they're not all like me.ตัดสินแบบนั้นไม่ได้ ใช่ว่าทุกคนจะเหมือนชั้นซะเมื่อไหร่
What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that it must be right?What if our judgment is wrong, even when we know for a fact that it must be right?
That lapse in judgment aside...นั่นเป็นการตัดสินแบบฉาบฉวยนะครับ
My judgment keeps all of you alive!การตัดสินใจของเจ้ายังคลุมเคลือ การตัดสินใจของข้า ทําให้พวกเจ้ามีชีวิตอยู่
We stopped Judgment Day.เราหยุดวันสิ้นโลกไว้ได้
I should have realized our destiny was never to stop Judgment Day.ผมควรตระหนักได้ เราไม่ได้ถูกลิขิตให้หยุดวันพิพากษา
There will be a reckoning because judgment day is coming!จากคำทำนาย วันที่โลกถูกพิพากษาจะมาถึงแล้ว

-judgment- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
末日[Mò rì, ㄇㄛˋ ㄖˋ, 末日] doomsday; Judgment day (in Christian mythology)
判决[pàn jué, ㄆㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, 判决 / 判決] judgment (by a court of law)
审判席[shěn pàn xí, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄒㄧˊ, 审判席 / 審判席] judgment seat
审判栏[shěn pàn lán, ㄕㄣˇ ㄆㄢˋ ㄌㄢˊ, 审判栏 / 審判欄] judgment bar
走马看花[zǒu mǎ kàn huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄎㄢˋ ㄏㄨㄚ, 走马看花 / 走馬看花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information
走马观花[zǒu mǎ guān huā, ㄗㄡˇ ㄇㄚˇ ㄍㄨㄢ ㄏㄨㄚ, 走马观花 / 走馬觀花] lit. flower viewing from horseback (成语 saw); a fleeting glance in passing; fig. superficial understanding from cursory observation; to make a quick judgment based on inadequate information

-judgment- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
ジャッジメント[, jajjimento] (n) judgement; judgment
だい[, dai] (prt) (1) (fam) marks wh-question (what, where, who); (2) (chn) strengthens one's judgment or conclusion; (P)
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment
らしい[, rashii] (aux-adj) (1) seeming ... (expresses judgment based on evidence, reason or trustworthy hearsay); appearing ...; (suf,adj-i) (2) (after a noun, adverb or adjective stem) -ish; like a ...; typical of ...; appropriate for ...; becoming of ...; worthy of the name ...; (P)
不見識[ふけんしき, fukenshiki] (adj-na,n) thoughtless; indiscreet; lacking in common sense; rashness; betraying one's lack of judgment (judgement); absurd; undignified; compromising; disgraceful
争い訴える[あらそいうったえる, arasoiuttaeru] (v1) to accuse; to rise up in judgment against (judgement)
仮言的判断[かげんてきはんだん, kagentekihandan] (n) (obsc) hypothetical judgment (judgement)
価値判断[かちはんだん, kachihandan] (n) value judgement; value judgment
先負[せんぶ;せんぷ;せんまけ;さきまけ, senbu ; senpu ; senmake ; sakimake] (n) (See 六曜) lucky day but not in the morning; day on which judgment and haste are avoided (judgement)
処断[しょだん, shodan] (n,vs) judgement; judgment
子供心[こどもごころ, kodomogokoro] (n) childlike mind; judgment as a child (judgement)
定言的判断[ていげんてきはんだん, teigentekihandan] (n) (obsc) categorical judgment (judgement)
思慮分別[しりょふんべつ, shiryofunbetsu] (n) discrete and well-advised judgment; wise and mature judgment; making judgment with prudence
最後の審判[さいごのしんぱん, saigonoshinpan] (n) Last Judgment (judgment of mankind to take place when the world ends, according to various religious traditions)
英断[えいだん, eidan] (n) resolution; decisive judgement; decisive judgment
選言的判断[せんげんてきはんだん, sengentekihandan] (n) (obsc) disjunctive judgment (judgement)

-judgment- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.) FR:
ดุลยพินิจ[n.] (dunlayaphin) EN: discretion ; judgment FR:
การบังคับคดีตามคำพิพากษา[n. exp.] (kān bangkha) EN: judgement enforcement ; judgment enforcement (Am.) ; execution of judgement ; execution of judgment (Am.) ; enforcement of a judgement ; enforcement of a judgment (Am.) FR: exécution d'un jugement[f]
การกลับคำพิพากษา[n. exp.] (kān klap kh) EN: reversal of judgement ; reversal of judgment (Am.) FR:
การพิจารณาคดี[n.] (kān phijāra) EN: judgement ; judgment (Am.) ; inquest FR:
การพิพากษา[n.] (kān phiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR: jugement [m] ; verdict [m] ; sentence [f] ; arrêt [m]
การประเมินคุณค่า[n. exp.] (kān pramoēn) EN: value judgement ; value judgment (Am.) FR: jugement de valeur [m]
คำพิพากษา[n.] (khamphiphāk) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; judicial decision ; sentence FR: jugement [m] ; décision judiciaire [f] ; verdict [m]
คำพิพากษาฎีกา[n. exp.] (khamphiphāk) EN: Dika Court judgment FR:
คำพิพากษาคดี[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement ; judgment (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับทรัพย์[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in rem ; judgment in rem (Am.) FR:
คำพิพากษาเกี่ยวกับบุคคล[n. exp.] (khamphiphāk) EN: judgement in personam ; judgment in personam (Am.) FR:
คำพิพากษาตามยอม[n. exp.] (khamphiphāk) EN: consent judgment FR:
คำพิพากษาถึงที่สุด[n. exp.] (khamphiphāk) EN: final judgement ; final judgment (Am.) FR: décision finale [f]
คำตัดสิน[n. exp.] (kham tatsin) EN: decision ; judgement ; judgment (Am.) ; verdict ; ruling ; fiat FR: décision [f]
คำตัดสินแสดงสิทธิ์[n. exp.] (kham tatsin) EN: declaratory judgment FR:
ข้อวินิจฉัย[n. exp.] (khø winitch) EN: decision ; judgment FR:
กลับคำพิพากษา[v. exp.] (klap khamph) EN: reverse a judgment FR:
ลูกหนี้โดยคำพิพากษา[n. exp.] (lūknī dōi k) EN: judgment debtor FR:
พิพากษาคดี[v. exp.] (phiphāksā k) EN: render judgement ; render judgment (Am.) FR:
ตัดสิน[v.] (tatsin) EN: judge ; pass judgment ; give a verdict FR: juger ; rendre un verdict
วิจารณญาณ[n.] (wijāranayān) EN: judgment = judgement ; discretion ; intelligence ; good sense FR: jugement [m] ; discernement [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -judgment-
Back to top