ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*interchange*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น interchange, -interchange-

*interchange* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
interchange (n.) การแลกเปลี่ยน See also: การสับเปลี่ยนกัน Syn. exchange
interchange (vt.) สับกัน See also: สับเปลี่ยน Syn. exchange, swap, switch
interchange (vi.) สับกัน See also: สับเปลี่ยน Syn. exchange, swap, switch
interchange with (phrv.) แลกเปลี่ยนกับ Syn. alternate with
interchangeable (adj.) ซึ่งแลกเปลี่ยนกันได้ See also: ซึ่งสลับกันได้ Syn. exchangeable
interchangeably (adv.) โดยเปลี่ยนกันได้ See also: อย่างสลับกันได้ Syn. exchangeably, reciprocally
English-Thai: HOPE Dictionary
graphic interchange formaรูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกใช้ตัวย่อว่า GIF (อ่านว่า จิฟ) เป็นรูปแบบการเก็บแฟ้มข้อมูลที่มีภาพแบบหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นพีซีหรือแมคอินทอชก็จะสามารถเรียกมาใช้ได้ มักจะมีไว้ใช้ในบริการ CompuServe ดู CompuServe ประกอบ
English-Thai: Nontri Dictionary
interchange(n) การสับเปลี่ยน,การแลกเปลี่ยน,การเปลี่ยนที่
interchangeable(adj) สับเปลี่ยนกันได้,แลกเปลี่ยนกัน,แลกกันได้
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
American Standard Code for Information Interchange (ASCII)รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสนเทศ (แอสกี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ASCII (American Standard Code for Information Interchange)แอสกี (รหัสมาตรฐานของสหรัฐอเมริกาเพื่อการสับเปลี่ยนสารสารสนเทศ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
EBCDIC (Extended Binary Coded Decimal Interchange Code)เอบซีดิก (รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Extended Binary Coded Decimal Interchange Code (EBCDIC)รหัสสับเปลี่ยนเลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสองแบบขยาย (เอบซีดิก) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
GIF (graphics interchange format)จิฟ (รูปแบบสับเปลี่ยนภาพกราฟิกส์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
interchange๑. สับเปลี่ยน๒. การสับเปลี่ยน [มีความหมายเหมือนกับ translocation ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
interchangeable-สับเปลี่ยนได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
American Standard Code for Information Interchangeรหัสตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ที่กำหนดมาตรฐานโดยสำนักงานมาตรฐานของสหรัฐเมริกาสำหรับใช้กับคอมพิวเตอร์ต่างๆ รหัสแอสกีพื้นฐานใช้เพียง 7 บิต 8 บิต เพื่อใช้แทนสัญลักษณ์ภาพกราฟิกต่างๆ ส่วนทางประเทศไทยก็ได้อาศัยส่วนขยายนี้กำหนดเป็นรหัสภาษาไทยไว้ใช้งานด้วย เรียกว่าเป็นรหัส สมอ. [คอมพิวเตอร์]
Interchangeable Facingหน้าฟัน [การแพทย์]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8
It appears to be hand-held, automatic, with interchangeable magazines.แต่ดูเหมือนว่ามันจะเป็นมือถืออัตโนมัติกับนิตยสารแทน
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม
The meathead with attitude and interchangeable hands is Gobber.ชายบ้องตื้น ขี้เต๊ะ กับมืออะไหล่เปลี่ยนได้
Books shall not be interchangeable between the white and colored schools, but shall continue to be used by the race first using them.ห้ามมีการแลกเปลี่ยนหนังสือ ระหว่างโรงเรียนคนผิวขาวกับผิวสี ให้ใช้ต่อไปโดยเชื้อชาติที่เริ่มใช้
Of course, the faces of your women are interchangeable, aren't they, James?แต่นายก็เปลี่ยนหญิงไม่ซ้ำหน้าอยู่แล้วนี่ เจมส์
City council has voted to name the freeway interchangeสภาเทศบาลลงมติเลือกชื่อแยกทางด่วน
He murdered my friend and now he's got an interchange?เขาฆ่าเพื่อนฉัน และตอนนี้เขาได้ถนนทั้งสาย?
We're at an abandoned warehouse five miles down the road from the barrios interchange.เราอยู่ที่โกดังร้าง 5 ไมลส์ลงมาตามถนนจากแยกแบโร่วส์
Well, I guess we're all interchangeable.ผมคิดว่าเราได้แลกเปลี่ยนกัน
And overpriced and interchangeable--และเกินราคา และใช้แทนกันได้
Admiral Transport interchange.Admiral Transport interchange

*interchange* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图像互换格式[tú xiàng hù huàn gé shì, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, 图像互换格式 / 圖像互換格式] GIF; graphic interchange format
[cí, ㄘˊ, 辞 / 辭] refined language; wording; poetic genre (so far, interchangeable with 詞|词); to take leave; to resign; to dismiss; to decline
人才[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人才] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人材
人材[rén cái, ㄖㄣˊ ㄘㄞˊ, 人材] a person's talent; talented person; distinguished person; a talent (worth head-hunting); person's looks; an attractive woman; used interchangeably with 人才
美国资讯交换标准码[Měi guó zī xùn jiāo huàn biāo zhǔn mǎ, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄗ ㄒㄩㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄅㄧㄠ ㄓㄨㄣˇ ㄇㄚˇ, 美国资讯交换标准码 / 美國資訊交換標準碼] ASCII, American Standard Code for Information Interchange
补码[bǔ mǎ, ㄅㄨˇ ㄇㄚˇ, 补码 / 補碼] complementary code; binary code with 0 and 1 interchanged

*interchange* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アスキー[, asuki-] (n) {comp} American Standard Code for Information Interchange; ASCII; (P)
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format
インター[, inta-] (n) (1) (abbr) (See インターチェンジ) interchange; (2) (abbr) (See インターナショナル) international; (P)
インターチェンジ[, inta-chienji] (n) interchange; service interchange
ジャンクション[, jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P)
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions)
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions)
互換[ごかん, gokan] (n,vs) (1) transposition; interchange; (adj-f) (2) compatible (e.g. PC); (P)
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] (n) {comp} interchangeable product
交換[こうかん, koukan] (n,vs) exchange; interchange; switching; reciprocity; barter; substitution; replacement; clearing (of checks, cheques); (P)
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] (n) {comp} interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] (n) {comp} interchange format class
交流[こうりゅう, kouryuu] (n,vs) (1) (cultural) exchange; interchange; interaction; (inter-) mingling; (social, etc.) networking; intercourse; (2) alternating current; AC; (P)
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] (n) {comp} interchangeability
換える(P);替える(P);代える(P)[かえる, kaeru] (v1,vt) (1) (usu. 替える) to replace; (2) (usu. 換える) to exchange; to interchange; (3) (usu. 代える) to substitute; (P)
類義語[るいぎご, ruigigo] (n) {ling} (See 同義語) quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
類語[るいご, ruigo] (n) {ling} quasi-synonym (word that has a similar meaning to another, but is not interchangeable)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
互換製品[ごかんせいひん, gokanseihin] interchangeable product
交換[こうかん, koukan] replacement (vs), exchange, interchange, barter, substitution, switching
交換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class
何の変更もなく[なんのへんこうもなく, nannohenkoumonaku] interchangeability
相互互換性[そうごごかんせい, sougogokansei] interchangeability, interoperability
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange

*interchange* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap ; trade FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
สลับกันได้[adj.] (salap kan d) EN: interchangeable FR: interchangeable
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: switch places ; change places ; take turns ; alternate ; interchange FR:
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]
สลับกัน[v. exp.] (salap kan) EN: alternate ; take turns FR: alterner ; interchanger

*interchange* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Spaltenvertauschung {f} [math.]column interchange
Einsatzzirkel {m}compass with interchangeable attachments
Zeilenvertauschung {f} [math.]row interchange
spannungsumschaltbar {adj} [electr.]voltage interchangeable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *interchange*
Back to top