ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-interchange-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น interchange, *interchange*,

-interchange- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We 're at the Haruki-ya snack barnear the highway interchange in Ward 8.เราอยู่ที่ ฮารูกิ กำลังกินอาหาร บนทางหลวงระหว่างสับเปลี่ยนในเขต 8
With interchange other to improvement health body, wisdom mindด้วยการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน จะทำให้เกิดการพัฒนา ร่างกายที่แข็งแกร่ง , การติดสินใจอันเฉียบแหลม

-interchange- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
图像互换格式[tú xiàng hù huàn gé shì, ㄊㄨˊ ㄒㄧㄤˋ ㄏㄨˋ ㄏㄨㄢˋ ㄍㄜˊ ㄕˋ, 图像互换格式 / 圖像互換格式] GIF; graphic interchange format

-interchange- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アニメーテッドGIF[アニメーテッドギッフ;アニメーテッドジッフ, anime-teddogiffu ; anime-teddojiffu] (n) {comp} Animated Graphics Interchange Format
インターチェンジ[, inta-chienji] (n) interchange; service interchange
ジャンクション[, jankushon] (n) junction; system interchange (between highways); (P)
ハーフインターチェンジ[, ha-fuinta-chienji] (n) half interchange (an interchange that lacks an exit or an entrance in either or both directions)
フルインターチェンジ[, furuinta-chienji] (n) full interchange (an interchange that has exits and entrances in both directions)
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] (n) {comp} interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] (n) {comp} interchange format class
Japanese-English: COMDICT Dictionary
交換データ要素[こうかんデータようそ, koukan de-ta youso] interchange data element
交換様式[こうかんようしき, koukanyoushiki] interchange format
交換様式クラス[こうかんようしきクラス, koukanyoushiki kurasu] interchange format class
電子データ交換[でんしデータこうかん, denshi de-ta koukan] EDI, Electronic Data Interchange

-interchange- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แลก[v.] (laēk) EN: exchange ; change ; swap ; switch ; redeem ; interchange ; barter ; trade ; cash ; break FR: changer ; échanger ; convertir ; faire le change
แลกเปลี่ยน[v.] (laēkplīen) EN: exchange ; interchange ; change ; barter ; swap ; trade FR: changer ; échanger ; troquer ; faire le change
สับเปลี่ยน[v.] (sapplīen) EN: switch places ; change places ; take turns ; alternate ; interchange FR:
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]

-interchange- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Autobahnkreuz {n}motorway intersection; expressway interchange
Spaltenvertauschung {f} [math.]column interchange
Zeilenvertauschung {f} [math.]row interchange

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -interchange-
Back to top