ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exchangeably

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exchangeably*, -exchangeably-

exchangeably ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exchangeably (adv.) โดยเปลี่ยนกันได้ See also: อย่างสลับกันได้ Syn. reciprocally

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exchangeably
Back to top