ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*injure*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น injure, -injure-

*injure* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
injure (vt.) ทำร้าย See also: ทำให้บาดเจ็บ, ทารุณ Syn. hurt, damage, harm, wound Ops. heal
injured (adj.) ซึ่งได้รับบาดเจ็บ See also: บาดเจ็บ Syn. hurt, wounded, broken
injured (n.) ผู้ได้รับบาดเจ็บ See also: คนเจ็บ Syn. sufferer
uninjured (adj.) ปลอดภัย Syn. unhurt, safe
uninjured (adj.) ที่ไม่ได้รับบาดเจ็บ Syn. unhurt Ops. injured, hurt
English-Thai: HOPE Dictionary
injure(อิน'เจอะ) vt. ทำอันตราย,ทำให้ได้รับบาดเจ็บ,ทำให้เสียหาย,ทำผิด,ทำร้าย,ประทุษร้าย,กระทบกระเทือน,ร้าวราน., See also: injurable adj. injurer n., Syn. hurt
injured(อิน'เจิร์ด) adj. ได้รับบาดเจ็บ,ได้รับอันตราย, See also: injuredly adv injuredness n., Syn. wounded)
English-Thai: Nontri Dictionary
injure(vt) ทำให้เสียหาย,ทำร้าย,ทำอันตราย,ทำให้บาดเจ็บ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
injured personผู้เสียหาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทำให้บาดเจ็บ (v.) injure See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, รังแก
บาดเจ็บ (v.) be injured See also: be wounded, get hurt Syn. เจ็บ
บาดเจ็บสาหัส (v.) seriously injured
ประทุษร้าย (v.) injure See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ, รังแก
ผู้เสียหาย (n.) injured person See also: sufferer, the wounded
รังแก (v.) injure See also: harm, commit an offense, do harm, molest, hurt Syn. ทำร้าย, ทารุณ, ทำร้ายร่างกาย, ทำอันตราย, ทำให้บาดเจ็บ
อาน (adj.) injured See also: damaged
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She was injured badly in the accidentเธอได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุนั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You have an excuse. You were injured in the war.ไม่ต้องเนียน คุณบ๊องเพราะคุณบาดเจ็บจากสงคราม
I'm pleased and happy to repeat the news that we have in fact caught and killed a large predator that supposedly injured some bathers.ผมยินดีที่จะยํ้าว่าเราได้... ฆ่าฉลามที่ทําร้ายคนที่มาว่ายนํ้าบางคนเเล้ว
Five people are dead... and 75 seriously injured as a result of the IRA 's... no-warning bomb attack on a Guildford pub.ทั้งห้าคนมีคนตาย ... และ 75 ได้รับบาดเจ็บสาหัส เป็นผลมาจากเอส, บ้านมือสอง'.. ไม่มีการเตือนโจมตีด้วยระเบิด ในผับ Guildford
A robot may not injure a human being or, through inaction, cause a human being to come to harm.หรือทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย
I'm assuming you've never been injured. Would I be wrong in that assumption?ถ้าผมสรุปว่าคุณไม่เคยบาดเจ็บ ผมสรุปผิดรึเปล่า
Our car flipped on an icy road and we were both injured, and he couldn't play football any more.รถพลิกเพราะถนนลื่น เราทั้งคู่บาดเจ็บ เขาไม่สามารถเล่นฟุตบอลได้อีก ถ้าไม่เกิดเหตุ
Joseph, you know your father was injured in college. You know that. You know all about that.ลูกรู้ว่าพ่อเคยบาดเจ็บสมัยมหา'ลัย ลูกรู้เรื่องทั้งหมดนั่น
Were you really injured in that car accident in college?คุณบาดเจ็บในอุบัติเหตุรถคว่ำจริงเหรอ
Hello. I wasn't injured in that car accident.ผมไม่ได้บาดเจ็บคราวที่ รถคว่ำ
I've never been injured, Elijah.ผมไม่เคยบาดเจ็บสักครั้ง อีไลจาห์
All the suspects killed or injured belong to Sam's gangคนร้ายที่ถูกยิงตายเป็นลูกน้องของหานเซิน

*injure* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tú, ㄊㄨˊ, 瘏] be injured; ill (of animals)
憋气[biē qì, ㄅㄧㄝ ㄑㄧˋ, 憋气 / 憋氣] feel suffocated or oppressed; choke with resentment; feel injured and resentful
[cán, ㄘㄢˊ, 残 / 殘] to destroy; to spoil; to ruin; to injure; cruel; oppressive; savage; brutal; incomplete; disabled; to remain; to survive; remnant; surplus
[shāng, ㄕㄤ, 伤 / 傷] injure; injury; wound
伤害[shāng hài, ㄕㄤ ㄏㄞˋ, 伤害 / 傷害] injure; harm
[lěi, ㄌㄟˇ, 儡] injure; puppet
[jì, ㄐㄧˋ, 惎] injure; vilify
[yìn, ˋ, 憖] injured; moreover; preferably
负伤[fù shāng, ㄈㄨˋ ㄕㄤ, 负伤 / 負傷] injury; wound; hurt; injured; wounded; to wound; to injure
[bào, ㄅㄠˋ, 暴] sudden; violent; cruel; to show or expose; to injure; surname Bao
打伤[dǎ shāng, ㄉㄚˇ ㄕㄤ, 打伤 / 打傷] bruise; injure
死伤[sǐ shāng, ㄙˇ ㄕㄤ, 死伤 / 死傷] casualties; dead and injured
[pǐ, ㄆㄧˇ, 圮] destroyed; injure
[guì, ㄍㄨㄟˋ, 刿 / 劌] cut; injure
受伤害[shòu shāng hài, ㄕㄡˋ ㄕㄤ ㄏㄞˋ, 受伤害 / 受傷害] injured
不受伤[bù shòu shāng, ㄅㄨˋ ㄕㄡˋ ㄕㄤ, 不受伤 / 不受傷] unharmed; not injured

*injure* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
けが人(P);怪我人(P);ケガ人[けがにん(けが人;怪我人)(P);ケガにん(ケガ人), keganin ( kega nin ; keganin )(P); kega nin ( kega nin )] (n) wounded or injured person; (P)
テーピング[, te-pingu] (n,vs) taping (e.g. an injured joint); (P)
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health
傷つく(P);傷付く;疵つく;疵付く[きずつく, kizutsuku] (v5k) (1) to be wounded; to get injured; (2) to get hurt feelings; (3) to chip; to scratch; to damage; (P)
傷者[しょうしゃ, shousha] (n) wounded person; casualty; injured person; (P)
切れる[きれる, kireru] (v1,vi) (1) to break; to snap; to be cut; to split; to crack; (2) to be injured; (3) to wear out; to be worn out; (4) to break; to burst; to collapse; (5) to wear off; to stop working; to go dead; (6) to expire (time limit, etc.); to run out; to become due; (7) to run out (of stock, etc.); to be exhausted; to be used up; to be sold out; to be out of; (8) to be broken off (e.g. of a relationship); to break up; to have severed ties; to be cut off; to be disconnected; (9) to cut well; to be sharp; (10) to be sharp-minded; to be keen; to be shrewd; to be quick-witted; to be able; (11) to be short of; to drop under (a certain figure); to beat (e.g. a record time); (12) to dry off; (13) to curve; to veer; (14) to shuffle (cards); (15) (col) (See キレる) to get angry; to snap; to blow one's top; to lose one's temper; to flip; (suf,v1) (16) to be able to do completely; (P)
害す[がいす, gaisu] (v5s,vt) (1) (See 害する) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct
害する[がいする, gaisuru] (vs-s,vt) (1) to injure; to damage; to harm; to hurt; (2) to kill; (3) to hinder; to obstruct; (P)
損う(io)(P);損なう(P)[そこなう, sokonau] (suf,v5u) to harm; to hurt; to injure; to damage; to fail in doing; (P)
損ねる[そこねる, sokoneru] (v1,vt) (1) to harm; to hurt; to injure; to wreck; (aux-v) (2) to miss out, despite wanting to do; (P)
無傷[むきず, mukizu] (adj-na,n,adj-no) unhurt; uninjured; unwounded; flawless; spotless; sound; perfect; (P)
痛める[いためる, itameru] (v1,vt) to hurt; to injure; to cause pain; to worry; to bother; to afflict; to be grieved over
被く[かずく;かづく, kazuku ; kaduku] (v5k) (1) (uk) (arch) to wear on the head; (2) to have cloth, clothing, etc. bestowed upon one by their lord or master; to wear such cloth on the left shoulder; (3) to be injured
軽傷者[けいしょうしゃ, keishousha] (n) slightly-injured person; slightly-wounded person
重軽傷者[じゅうけいしょうしゃ, juukeishousha] (n,adj-no) those injured; injured persons; the wounded

*injure* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
บาดเจ็บ[v.] (bātjep) EN: be injured ; be wounded FR: être blessé
บาดเจ็บ[adj.] (bātjep) EN: wounded ; injured ; hurt FR: blessé ; amoché (fam.)
บาดเจ็บสาหัส[adj.] (bātjep sāha) EN: seriously injured FR: sérieusement blessé ; gravement blessé
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ได้รับอันตราย[adj.] (dāi rap ant) EN: injured ; harmed ; hurt FR:
ได้รับบาดเจ็บ[v. exp.] (dāi rap bāt) EN: be injured ; suffer injuries FR: se blesser ; être victime d'une blessure
ได้รับบาดเจ็บ[adj.] (dāi rap bāt) EN: injured FR: blessé
หัวร้างข้างแตก[adj.] (hūa rāng kh) EN: hurt ; injured FR:
เจ้าทุกข์[n. exp.] (jao thuk) EN: wronged party ; injured party ; complainant ; victim FR:
เจ็บ[adj.] (jep) EN: injured ; sore FR: blessé
คนบาดเจ็บ[n. exp.] (khon bātjep) EN: casualty ; injured person FR: blessé [m]
ผู้ได้รับบาดเจ็บ[n. exp.] (phū dāirap ) EN: injured FR: blessé [m] ; blessée [f] ; personne blessée [f]
ผู้เสียหาย[n.] (phūsīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim FR: victime [f]
ประทุษ[v.] (prathut) EN: injure ; harm ; hurt ; assault FR:
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīa) EN: damage ; do damage to ; cause injury ; injure ; mar FR: abîmer ; endommager ; détruire
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
ทุษฐ-[pref.] (thuttha-) EN: injure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *injure*
Back to top