ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-injure-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น injure, *injure*,

-injure- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
A robot may not injure a human being or, through inaction, cause a human being to come to harm.หรือทำให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บ
Also, you should probably know that if you injure Andrew's brain or positronic pathways in any way my lawyer, the good Mr. Feingold, will be happy to sue you.คุณน่าจะรู้ไว้ด้วยว่า ถ้าคุณทำให้สมองหรือ ทางเดินประสาทของเขาเสียหาย
Though not wishing to injure him by supposing it possible, I instantly set off to make my sentiments known.โดยคิดว่ามันเป็นจริง ฉันเลยรีบมาบอกถึงความคิดของฉัน
Or some sport where she can only injure herself.หรืออะไรที่คนอื่นไม่เจ็บตัว
There's nothing in the Silurian to injure her.ไม่มีอะไรในยุคซิลูเรียนที่ำทำร้ายเธอหรอก
No way. I'm not gonna injure myself just because boys like it.ไม่มีทาง ฉันไม่ทำตัวเองเจ็บ แค่เพราะว่าผู้ชายชอบหรอก
I was fearful I might injure you, sire.ข้าพระองค์กลัวว่าอาจจะทำให้ท่านบาดเจ็บ ฝ่าบาท
You think a person who was going to jump to her death would injure herself first?นายคิดว่าคนที่จะฆ่าตัวตาย จะข่วนข้อมือตัวเองเหรอ?
Unless to do so would injure them or others.แม้ว่ามันจะ\ ทำร้ายเค้าหรือว่าคนอื่น งั้นเหรอ
And if Carlos finds out, trust me, he's going to injure others!และถ้าคาลอสรู้ เชื่อแม่ เค้าจะไปทำร้ายอื่นต่อนะ!
Especially when you brutally injure my boyfriend by ramming into him.โดยเฉพาะตอนที่นายกระแทก สุดที่รักของฉันจนระบมไปทั้งตัว
What if they injure themselves fighting?รู้มั้ยว่าผู้ชายก็ต้องมีเรื่องชกต่อยกันบ้างแหละ

-injure- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
健康を損なう[けんこうをそこなう, kenkouwosokonau] (exp,v5u) to harm one's health; to injure one's health; to be harmful to one's health

-injure- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บาด[v.] (bāt) EN: cut ; injure ; wound ; make a cut FR: couper ; blesser
บอบช้ำ[v.] (bøpcham) EN: wound ; injure ; hurt FR: blesser
ประทุษ[v.] (prathut) EN: injure ; harm ; hurt ; assault FR:
ประทุษร้าย[v.] (prathutsarā) EN: molest ; hurt ; injure ; harm ; commit an offense ; do harm ; attack FR: blesser ; faire du mal à
ทำให้เสียหาย[v. exp.] (thamhai sīa) EN: damage ; do damage to ; cause injury ; injure ; mar FR: abîmer ; endommager ; détruire
ทำร้าย[v.] (thamrāi) EN: harm ; do harm ; hurt ; injure ; attack ; do violence to ; assault FR: faire du mal ; nuire ; blesser ; attaquer ; molester ; persécuter
ทำร้ายร่างกาย[v.] (thamrāirāng) EN: attack ; injure ; molest ; harm ; abuse ; hurt ; assault ; commit bodily harm ; cause bodily injury FR: attaquer
ทุษฐ-[pref.] (thuttha-) EN: injure FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -injure-
Back to top