ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*infirm*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infirm, -infirm-

*infirm* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
infirm (adj.) ซึ่งไม่แข็งแรง See also: ซึ่งไม่มั่นคง Syn. unhealthy, weak Ops. healthy
infirmary (n.) โรงพยาบาล Syn. hospital, medical center
infirmity (n.) ความเจ็บป่วย See also: ความไม่มั่นคง, ความบกพร่อง Syn. illness, unhealthiness Ops. healthfulness, vigor
English-Thai: HOPE Dictionary
infirm(อินเฟิร์ม') adj.,vt. (ทำให้) อ่อนแอ,อ่อนกำลัง,ไม่แข็งแรง,ไม่มั่นคง,ชรา,ไม่แน่วแน่, See also: infirmness n. - S. feeble ###A. robust
infirmary(อินเฟอร์'มะรี) n. สถานที่พยาบาลคนเจ็บคนป่วย,โรงพยาบาล,สถานที่พยาบาล,ร้านขายยา, Syn. hospital,dispensary
infirmity(อินเฟอร์'มิที) n. ความอ่อนแอ,ความเจ็บป่วย,ความอ่อนกำลัง,ความบกพร่อง,ความเปราะ,ความเสื่อมทางศีลธรรม, Syn. weakness ###A. strength
English-Thai: Nontri Dictionary
infirm(adj) อ่อนแอ,ไม่แข็งแรง,ทุพพลภาพ,ไม่มั่นคง,บกพร่อง
infirmary(n) โรงพยาบาล,สถานพยาบาล,ร้านขายยา
infirmity(n) ความอ่อนแอ,ความบกพร่อง,ความทุพพลภาพ,ความเจ็บป่วย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
camp infirmaryสถานพยาบาลเคลื่อนที่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmaryสถานพยาบาล [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
infirmityความอ่อนแอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กระง่อนกระแง่น (adv.) infirmly See also: shakily, feebly Syn. คลอนแคลน, งอนแง่น Ops. แน่น, มั่นคง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ
You pull infirmary duty this week?คุณดึงในสัปดาห์นี้หน้าที่ของโรงพยาบาล?
I see danger... infirmity and disease.ฉันมองเห็นอันตราย... ความเจ็บป่วย และโรคร้าย
If you visit our infirmary, Nurse Sanders will take care of your every need.ถ้าคุณมีโรคประจำตัว พยาบาลแซนเดอร์ จะดูแลคุณยามที่คุณต้องการ
What's up there in that infirmary that you need so bad?นายอยากได้อะไรในห้องพยาบาลนักวะ
But what you're doing up there in the infirmary, what does it got to do with what we're doing here?แล้วนายไปทำอะไร ที่สถานพยาบาลบ่อยๆวะ มันเกี่ยวโยงกับที่เรากำลังทำอยู่ที่นี่แหละ
Everything's under control, but you should go back to the infirmary building.ทุกอย่างควบคุมได้ แต่ว่าคุณควรกลับไปที่ตึกพยาบาล
If we can get to the infirmary, then we can get out of here.ไปถึงห้องพยาบาลได้ เราก็ออกไปจากนี่ได้
You opened the door to the infirmary that allowed Scofield to escape, didn't you?เธอเปิดประตู ไปยังที่รักษาคนป่วย ที่ทำให้ สกอร์ฟิลด์ หนีไปได้ ใช่มั้ย?
Amanda, I told you to go to the infirmary and lie down. You never listen.อแมนด้า ฉันบอกเธอแล้วไง ว่าให้ไปนอนห้องพยาบาล เธอไม่เคยฟังเลย
Like Uncle Freddy's Infirmary or what?เหมือนกับโรงพยาบาลของลุงเฟรดดี้ หรือยังไง
Uncle Freddy's Infirmary at your service.โรงพยาบาลลุงเฟรดดี้ ยินดีให้บริการครับ

*infirm* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, 癃] infirmity; retention of urine

*infirm* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm
保健室[ほけんしつ, hokenshitsu] (n) school infirmary
老衰[ろうすい, rousui] (n,vs,adj-no) senility; senile decay; infirmity (through age); (P)
蒲柳[ほりゅう, horyuu] (n) purple willow; infirmity; delicate constitution

*infirm* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุรุษพยาบาล[n. exp.] (burut phayā) EN: male nurse FR: infirmier [m]
ห้องพยาบาล[n. exp.] (hǿng phayāb) EN: FR: infirmerie [f]
คลินิก[n.] (khlinik) EN: clinic ; infirmary FR: clinique [f]
คนพิการ[n. exp.] (khon phikān) EN: disabled person ; disabled ; cripple FR: personne handicapée [f] ; personne moins valide [f] ; infirme [m] ; estropié [m]
ความอ่อนแอ[n.] (khwām øn-aē) EN: weakness ; sluggishness ; flip-flop ; infirmity FR: faiblesse [f] ; fragilité [f]
กระง่อนกระแง่น[adv.] (kra-ngǿnkra) EN: infirmly ; shakily ; feebly FR:
นางพยาบาล[n.] (nāng phayāb) EN: nurse ; sister FR: infirmière [f] ; soignante [f]
ง่อย[adj.] (ngøi) EN: lame ; crippled ; disabled ; paralysed FR: paralysé ; perclus ; éclopé ; infirme ; estropié ; impotent
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
ปฏิเสธ[v.] (patisēt) EN: deny ; repudiate ; refute ; reject ; decline ; refuse ; renounce ; disclaim ; disown ; negate ; disavow ; dismiss ; turn down FR: nier ; réfuter ; décliner ; refuser ; désavouer ; rejeter ; démentir ; infirmer ; ne pas accepter
พยาบาล[n.] (phayābān) EN: nurse FR: infirmier [m] ; infirmière [f]
พิการ[adj.] (phikān) EN: crippled; deformed ; disabled ; maimed ; handicapped ; defective FR: estropié ; boiteux ; infirme ; handicapé ; mutilé
โรค[n.] (rōk) EN: disease ; sickness ; illness ; disorder ; ailment ; malady ; affliction ; disorder ; infirmity FR: maladie [f] ; mal [m] ; affection [f] ; syndrome [m] ; infirmité [f]
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:
สั่นคลอน[adj.] (sankhløn) EN: unstable; unsteady; infirm; shaky; insecure; wobbly FR:
ทุพพลภาพ[adj.] (thupphonlap) EN: disabled ; maimed ; crippled ; deformed FR: infirme ; impotent ; estropié
วันพยาบาลสากล[n. prop.] (Wan Phayāba) EN: International Nurses Day (IND) FR: Journée internationale de l'infirmière [f]
วิทยาลัยพยาบาล[n. exp.] (witthayālai) EN: nursing school FR: institut de formation de soins infirmiers (IFSI) [m]

*infirm* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Altersschwäche {f} | an Altersschwäche sterbeninfirmity (of old age) | to die of old age

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *infirm*
Back to top