ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-infirm-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น infirm, *infirm*,

-infirm- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Surplus labor, the elderly and infirm mostly.ชุมชน บี. พวกคนชราและอ่อนแอ
Spirits of the old and infirm who are left here to die.วิญญาณของเก่าและอ่อนแอ ที่ยังเหลืออยู่ที่นี่จะตาย

-infirm- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
よぼよぼ[, yoboyobo] (adj-na,adv,n,vs) (1) (on-mim) unsteady; tottering; (2) weak from old age; infirm

-infirm- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อ่อนแรง[v. exp.] (øn raēng) EN: be weak ; be tender ; be infirm ; be feeble FR: manquer de force
สั่นคลอน[v.] (sankhløn) EN: be unstable ; be unsteady ; be infirm ; be shaky ; be insecure ; become loose ; shake ; waver FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -infirm-
Back to top