ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*impetuously*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น impetuously, -impetuously-

*impetuously* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
impetuously (adv.) อย่างหุนหันพลันแล่น See also: อย่างมุทะลุ, อย่างคึกคะนอง Syn. hastily, rashly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คะนอง (adv.) impetuously See also: wildly, spiritedly, dashingly Syn. คึก, ลำพอง
คึก (adv.) impetuously See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง, ฮึกเฮิม Ops. หงอย
คึกคะนอง (adv.) impetuously See also: clamorously, spiritedly, wildly, animatedly Syn. ฮึกเหิม, ลำพอง, ร่าเริง
พลุ่นพล่าน (adv.) impetuously See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม
มุทะลุ (adv.) impetuously See also: rashly, recklessly, hastily, impatiently Syn. หุนหัน, หุนหันพลันแล่น, บุ่มบ่าม, พลุ่นพล่าน
ลำพอง (adv.) impetuously See also: wildly, spiritedly, dashily Syn. คึก, คะนอง, ฮึกเหิม, ฮึกห้าว
ฮึกเฮิม (adv.) impetuously See also: furiously, spiritedly, clamorously, impulsively Syn. คะนอง, คึกคะนอง, ลำพอง, ร่าเริง Ops. หงอย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't speak so impetuously, Kang Baek Ho.คอยดูคำพูดของนายล่ะกัน คังเบ็คโฮ
I am going to overcome all failures. Please don't stand in my way so impetuously.ความล้มเหลวที่ผมจะต้องเอาชนะ เป็นสิ่งที่ผมต้องผ่านมันไปให้ได้

*impetuously* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อาราม[n.] (ārām) EN: urgently ; impetuously ; in haste ; in a hurry FR:
กึก[adv.] (keuk) EN: suddenly ; abruptly ; precipitately ; headlong ; impetuously FR: soudain ; soudainement
ลำพอง[adv.] (lamphøng) EN: impetuously ; wildly ; spiritedly ; dashily FR:
มุทะลุ[adv.] (muthalu) EN: impetuously ; rashly ; recklessly ; hastily ; impatiently FR: impétueusement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *impetuously*
Back to top