ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*humiliate*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น humiliate, -humiliate-

*humiliate* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
chagrin humiliate (vt.) ทำให้อับอาย See also: ทำให้ขายหน้า Syn. embarrass
humiliate (vt.) ขายหน้าขายตา See also: ทำให้เสียเกียรติ
humiliated (adj.) ซึ่งละอายใจ See also: ที่รู้สึกผิด Syn. mortified Ops. proud
humiliated (adj.) ซึ่งลำบากใจ See also: ซึ่งอับอาย, ซึ่งกระดากอาย, ซึ่งขัดเขิน, ซึ่งเก้อเขิน Syn. ashamed
English-Thai: HOPE Dictionary
humiliate(ฮิวมิล'ลีเอท) vt. ทำให้ขายหน้า,ทำให้เสียเกียรติ., See also: humiliatingly adv. humiliator n. humiliatory,humiliative adj., Syn. mortify,disgrace
English-Thai: Nontri Dictionary
humiliate(vt) ลดเกียรติ,ลูบคม,ทำให้ละพยศ,ทำให้อาย,ทำให้ขายหน้า
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ฉีกหน้า (v.) humiliate See also: shame, disgrace, turn against, mortify, insult
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Despite the best intentions of the best of you you must, in the nature of things, humiliate us to control us.แม้ว่าคุณจะมีเจตนาที่ดี แต่คุณก็กดขี่เราเพื่อควบคุมเรา
You have made overtures for the past few weeks and all she has done is ignore you, humiliate you and treat you like so much dirt on the ground.คุณน่ะได้พยายามไปแล้ว เมื่อสองอาทิตย์ที่ผ่านมา และสี่งที่หล่อนทำ นั่นก็คือการเมินใส่ต่อคุณ ทำให้คุณเสียหน้า ปฏิบัติกับคุณ อย่างกับสิ่งสกปรกบนพื้น
You just humiliated me in front of half the guys at school!เธอทำให้ฉันขายหน้า ต่อหน้าเพื่อนครึ่งโรงเรียนแล้ว!
I just don't wanna be humiliated again.ฉันไม่อยากเป็น ต่ำต้อยอีกครั้ง
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ
The best thing going for you is your willingness to humiliate yourself.อาวุธสำคัญของคุณตอนนี้ก็คือ ความตั้งใจและยอมเสียหน้า
Now I'm humiliated, so your work is done here.สัญชาติญาณที่แท้จริงของผมถูกคุณปลุกขึ้นมาแล้ว
To humiliate the people of color who are reduced to riding' on 'em.ทำให้คนผิวสีอับอาย ที่ต้องขึ้นรถเมล์
You humiliated me. I can't believe you couldn't even win a fixed game.คุณทำผมขายหน้า ขนาดโกงให้ คุณยังชนะไม่ได้
You remember. Malcolm used to love to humiliate him all the time.ถ้าจำได้ มัลคอล์มชอบกดเขาอยู่ตลอดเวลา
It wasn't enough for you to humiliate me at Band Camp?มันยังไม่พออีกเหรอ กับเรื่องขายขี้หน้าที่แคมป์หน่ะ
I've been humiliated into a guide.ฉันอับอายที่เข้ามาอยู่ในไกด์

*humiliate* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受辱[shòu rǔ, ㄕㄡˋ ㄖㄨˇ, 受辱] insulted; humiliated; disgraced
出丑[chū chǒu, ㄔㄨ ㄔㄡˇ, 出丑 / 出醜] shameful; scandalous; to be humiliated; to make a fool of sb or oneself; to lose face

*humiliate* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凹ませる[へこませる, hekomaseru] (v1) to dent; to indent; to depress; to humiliate
辱める[はずかしめる, hazukashimeru] (v1,vt) (1) to put to shame; to humiliate; to disgrace; to insult; (2) to rape

*humiliate* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อัปยศอดสู[v.] (appayot ots) EN: shame ; disgrace ; lose fame ; lose face ; humiliate ; embarrass ; dishonour FR:
ฉีกหน้า[v.] (chīknā) EN: humiliate : mortify ; insult ; disgrace ; shame ; turn against FR: humilier
เจียมตน[v. exp.] (jīem ton) EN: humble ; humiliate ; abase FR:
หลู่[v.] (lū) EN: insult ; humiliate ; disparage ; scorn ; disdain ; slight ; treat with disrespect FR: insulter : humilier ; mépriser
หมิ่น[v.] (min) EN: insult ; humiliate ; dishonor ; disgrace ; look down (on) ; disparage FR: diffamer ; insulter ; humilier
น้อยหน้า[v.] (nøinā) EN: feel inferior (to) ; feel small ; feel cheap ; feel humiliated FR: avoir honte
พูดประจาน[v. exp.] (phūt prajān) EN: put to shame ; ridicule ; humiliate; disparage publicly FR:
ประจาน[v.] (prajān) EN: defame ; humiliate publicly ; disgrace ; shame ; hold up to ridicule ; hold up to contempt ; dishonour openly = dishonor openly (Am.) FR: bafouer ; blâmer ; humilier
ระราน[v.] (rarān) EN: play bully ; bully and humiliate ; run amuck ; trouble FR: maltraiter ; brimer
เสียเชิงชาย[adj.] (sīachoēngch) EN: humiliated FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
ทำให้ขายหน้า[v. exp.] (thamhai khā) EN: disgrace ; be disgraced ; be humiliated ; be disgraceful FR:
ทำให้เสียเกียรติ[v. exp.] (thamhai sīa) EN: humiliate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *humiliate*
Back to top