ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*filthy*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น filthy, -filthy-

*filthy* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
filthy (adj.) หยาบคาย See also: ลามก, เลวทราม Syn. dirty, lewd, smutty
filthy (adj.) สกปรกที่สุด See also: โสโครก Syn. dirty, dusty, muddy, spotty Ops. clean
filthy (adv.) มหาศาล (คำไม่เป็นทางการ) See also: อย่างมาก
filthy (sl.) อย่างมาก (รวย)
English-Thai: HOPE Dictionary
filthy(ฟิล'ธี) adj. สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบคาย,ชั่วช้า,เลว,ทุจริต,น่ารังเกียจ., See also: filthily adv. -filthiness n., Syn. unclean
English-Thai: Nontri Dictionary
filthy(adj) โสโครก,สกปรก,โสมม,ลามก,หยาบ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คร่ำเครอะ (adj.) filthy See also: dirty, rusty, foul, grimy Syn. สกปรก, เปรอะเปื้อน
สกปรก (adj.) filthy See also: dirty, rusty, foul, grimy Syn. คร่ำเครอะ, เปรอะเปื้อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้
Cut me loose! Cut me loose you filthy bastard!ตัดเชือกสิวะ ตัดเชือกให้ฉัน ไอ้สารเลว
Hey everybody look! Look! He's giving him the filthy money!นี่ ดูสิทุกคน ดู เขาเอาเงินโสโครกให้มัน
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
What wretched, filthy, glorious, disappointing weather we are having.อะไรอนาถสกปรกรุ่งโรจน์ สภาพอากาศที่น่าผิดหวังที่เรามี
Fancy me fighting filthy like that.แฟนซีฉันต่อสู้สกปรกเช่นนั้น แปรงอ้วนเก่าอย่างฉัน
She has a filthy mouth, this Guinea brat.She has a filthy mouth, this Guinea brat.
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์

*filthy* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不干不净[bù gān bù jìng, ㄅㄨˋ ㄍㄢ ㄅㄨˋ ㄐㄧㄥˋ, 不干不净 / 不乾不淨] unclean; filthy; foul-mouthed
卑污[bēi wū, ㄅㄟ , 卑污] despicable and filthy; foul
[wū, , 污] dirty; filthy; foul; corrupt; to smear; to defile; dirt; filth
腌臜[ā zā, ㄚ ㄗㄚ, 腌臜 / 腌臢] dirty; filthy; awkward; disgusting; nauseating
庸俗[yōng sú, ㄩㄥ ㄙㄨˊ, 庸俗] filthy; vulgar; debased
污言秽语[wū yán huì yǔ, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ, 污言秽语 / 污言穢語] filthy speech; obscenities
龌浊[wò zhuó, ㄨㄛˋ ㄓㄨㄛˊ, 龌浊 / 齷濁] filthy; nasty; sordid; impure (motives)
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation
[zā, ㄗㄚ, 臜 / 臢] dirty; filthy
[zāng, ㄗㄤ, 臢] dirty; filthy
[āng, ㄤ, 肮 / 骯] dirty; filthy
污秽[wū huì, ㄏㄨㄟˋ, 污秽 / 污穢] nasty; sordid; filthy
黑龌[hēi wò, ㄏㄟ ㄨㄛˋ, 黑龌 / 黑齷] unclean; filthy

*filthy* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
むさい[, musai] (adj-i) (See むさくるしい) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
むさ苦しい[むさくるしい, musakurushii] (adj-i) (uk) filthy; squalid; dirty; foul; sordid
不潔[ふけつ, fuketsu] (adj-na,n) unclean; dirty; filthy; impure; (P)
汚い(P);穢い;汚ない(io)[きたない, kitanai] (adj-i) (1) dirty; filthy; foul; unclean; (2) disordered; messy; untidy; poor (e.g. handwriting); (3) indecent (language, etc.); dirty; vulgar; coarse; (4) dastardly; mean; base; underhanded; (5) stingy; greedy; (P)
汚らわしい;穢らわしい[けがらわしい, kegarawashii] (adj-i) filthy; unfair; dirty; untouchable; disgusting; nasty; foul; odious; repulsive
汚水[おすい, osui] (n) filthy water; sewage; (P)
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth
薄汚い;薄汚ない;薄ぎたない[うすぎたない, usugitanai] (adj-i) filthy; dirty (looking); drab
難しい[むずかしい(P);むつかしい, muzukashii (P); mutsukashii] (adj-i) (1) difficult; hard; troublesome; complicated; serious (disease, problem, etc.); (2) fussy; particular; fastidious; hard to please; displeased; (3) gloomy; glum; sullen; serious (look); (4) (arch) dirty; unclean; filthy; detestable; (5) (arch) unpleasant; uncomfortable; creepy; spooky; (P)

*filthy* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
คร่ำเครอะ[adj.] (khramkhroe) EN: filthy ; dirty ; soiled FR:
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = m) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy FR:
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: money ; filthy lucre FR:
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
สกปรกที่สุด[adj.] (sokkaprok t) EN: filthy FR:
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent

*filthy* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schmutzig; schmierig; unsauber; schmuddelig; versifft [ugs.] {adj} | schmutziger | am schmutzigstenfilthy | filthier | filthiest
unsauber; schmuddelig; schmuddlig {adj}filthy; scruffy

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *filthy*
Back to top