ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-filthy-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น filthy, *filthy*,

-filthy- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
This boy's the product of a broken home and a filthy neighbourhood.เด็กคนนี้เป็นผลิตภัณฑ์ของที่บ้านหักและย่านที่สกปรก
Now see what you've done with your filthy Eastern ways.ด้วยวิธีการทางทิศตะวันออกของคุณ สกปรก
It is Clang, the High Priest, who is filthy in his ways.คนที่มีความสกปรกในรูปแบบของ เขาไปทางทิศตะวันออก
(Posh accent) How do we know you're not sent by him to nick the ring, when you've lulled us with your filthy ways?ทำอย่างไรเรารู้ว่าคุณไม่เพียงแค่คือ ที่สกปรก และเขาส่งไปกรงขังแหวน โดยคือที่สกปรกเมื่อคุณได้
Cut me loose! Cut me loose you filthy bastard!ตัดเชือกสิวะ ตัดเชือกให้ฉัน ไอ้สารเลว
Hey everybody look! Look! He's giving him the filthy money!นี่ ดูสิทุกคน ดู เขาเอาเงินโสโครกให้มัน
Even a filthy beggar like that has a protecting angel.แม้แต่คนเลวแบบนั้น ก็ยังมีเทวดาคุ้มหัวนะ
You filthy double-crossing bastard! Of all the stinking dirty tricks--ไอ้คนทรยศ ไอ้ขี้โกงเหลี่ยมจัด
Fancy me fighting filthy like that.แฟนซีฉันต่อสู้สกปรกเช่นนั้น แปรงอ้วนเก่าอย่างฉัน
She has a filthy mouth, this Guinea brat.She has a filthy mouth, this Guinea brat.
Do you remember when Artie Coogan set up that hidden microphone and he broadcast those filthy limericks through the television set?จำได้มั้ยตอนที่อาร์ตี้ต่อไมโครโฟนซ่อนไว้ แล้วก็ถ่ายทอดเสียงลามกออกโทรทัศน์
It saddens and hurts me... that the two young men whom I raised... to believe in the Ten Commandments... have returned to me as two thieves... with filthy mouths and bad attitudes.มันทำให้ฉันเสียใจและทำให้ฉันเจ็บปวด เพราะชายหนุ่มสองคนที่ฉันเฝ้าเลี้ยงดู ความเชื่อ 10 ข้อ

-filthy- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污言秽语[wū yán huì yǔ, ㄧㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄩˇ, 污言秽语 / 污言穢語] filthy speech; obscenities
业障[yè zhàng, ㄧㄝˋ ㄓㄤˋ, 业障 / 業障] retribution (for sins of a previous incarnation); evil creature (preventing a Buddhist monk from progressing to enlightenment); vile spawn; filthy lucre (i.e. money); fig. term of abuse for younger generation

-filthy- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
汚水[おすい, osui] (n) filthy water; sewage; (P)
糞土[ふんど, fundo] (n) poor or filthy earth

-filthy- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฟอะฟะ[adj.] (foefa) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy FR:
คร่ำเครอะ[adj.] (khramkhroe) EN: filthy ; dirty ; soiled FR:
ลามก[adj.] (lāmok) EN: obscene ; filthy ; lewd ; indecent ; pornographic ; porn ; smutty FR: obscène ; indécent ; dégoûtant ; pornographique ; porno (fam.) ; cochon (fam.)
เละเทะ[v.] (lethe) EN: be dirty ; be filthy ; be untidy ; be soggy ; be sodden FR:
เลอะ[adj.] (loe) EN: dirty ; soiled ; unclean ; filthy ; stained ; foul ; grubby ; mucky ; foul FR: malpropre ; crasseux ; sale ; taché ; souillé ; boueux ; immonde
เลอะเทอะ[adj.] (loethoe) EN: stained ; soiled ; dirty ; filthy ; blemished ; spotted FR: taché
มอมแมม[adj.] (mǿmmaem = m) EN: dirty ; covered with dirt ; filthy FR:
ปัจจัย[n.] (patjai) EN: money ; filthy lucre FR:
เปื้อน[adj.] (peūoen) EN: dirty ; filthy ; stained ; soiled ; blotted ; untidy ; foul FR: sale ; taché ; souillé ; crasseux ; peu soigné ; malpropre
สกปรก[adj.] (sokkaprok) EN: dirty ; unclean ; filthy ; soiled ; mucky ; slovenly FR: sale ; souillé ; crasseux ; malpropre ; dégueulasse (pop.) ; dégueu (pop.) ; dégoûtant ; cracra (fam.) ; cra-cra (fam.) ; crado (fam.)
สกปรกที่สุด[adj.] (sokkaprok t) EN: filthy FR:
โสมม[adj.] (sōmom) EN: dirty ; filthy ; obscene ; nasty ; soiled ; foul FR: sale ; dégoûtant
หยาบโลน[adj.] (yāp lōn) EN: obscene ; lewd ; salacious ; indecent ; filthy ; dirty FR: impudique ; obscène ; immoral ; indécent

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -filthy-
Back to top