ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*disengage*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disengage, -disengage-

*disengage* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
disengage (vt.) เป็นอิสระ See also: หลุดพ้น Syn. loose, undo, release Ops. fasten, bind, lock
disengage (vi.) เป็นอิสระ See also: หลุดพ้น Syn. loose, undo, release Ops. fasten, bind, lock
disengage from (phrv.) ปลดปล่อยจาก See also: ทำให้...เป็นอิสระจาก
disengaged (adj.) ที่เป็นอิสระ See also: ที่หลุดพ้น
disengagement (n.) ความเป็นอิสระ See also: ความหลุดพ้น Syn. withdrawal, disentanglement
English-Thai: HOPE Dictionary
disengage(ดิสเอนเกจฺ') vt. ปลด,ปล่อย,เปลื้อง,ทำให้ขาดจากการติดต่อกับ. vi. หลุดพ้น,หลุดออก,ว่าง, Syn. loosen,unfasten
disengagementn. การปลดการปล่อย,ภาวะที่ถูกปล่อย,อิสรภาพ,การหลุดพ้น,การเลิกสัญญา,ความสบายใจ
English-Thai: Nontri Dictionary
disengage(vt) เลิก,ปล่อย,ปลดเปลื้อง,ปลด,ยก,วาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก
You push down on the spring, disengage the teeth like that.กดลงไปที่สปริง สกิดที่เขี้ยว นั่นแหละ
Your disengagement won't work.การแยกตัวเป็นอิสะของนายล้มเหลว
Have you disengaged the external inertial dampener?คุณทำการปิดระบบต้านแรงเฉื่อยแล้วหรือยัง
Prepare to disengage cloaking device and fire.เตรียมปิดระบบพรางตัวและเตรียมยิง
If I pull the wires in that order, maybe I could try to disengage the gun.ถ้าผมดึงสายไปตามลำดับ - บางผมผมอาจปลดไกปืนได้
Brakes disengaged by hacking onboard system.เจาะเข้าระบบเรดาห์ได้แล้ว
Okay, now remember, it's a rolling off motion that disengages the bond.โอเค จำไว้นะ หากผายมือขึ้น ก็จะพ้นสภาพยึดเกาะ
That stator control unit can reverse the polarity long enough to disengage maglev and that could...ที่หน่วยควบคุม สเตเตอร์ นั้น สามารถกลับขั้ว นานพอที่จะปลด แมกเลฟ และสามารถ ...
Explorer, ready to disengage HST.เอกซ์โพลเรอร์ เตรียมแยกตัวจาก HST
Now order your ships to disengage and surrender to me.ให้คำสั่งซื้อเรือของคุณที่จะถอนตัว จากการต่อสู้และยอมจำนนกับผม
[ Keypad beeps, lock disengages ](เสียงคีย์บอร์ด) (เสียงล็อค)

*disengage* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wā) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear FR:
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage FR: rompre ses fiançailles

*disengage* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Losgelöstsein {n}disengagement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *disengage*
Back to top