ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-disengage-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น disengage, *disengage*,

-disengage- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All right. Disengage the automatic pilot.เอาละ ปลดนักบินอัตโนมัติออก
You push down on the spring, disengage the teeth like that.กดลงไปที่สปริง สกิดที่เขี้ยว นั่นแหละ
Prepare to disengage cloaking device and fire.เตรียมปิดระบบพรางตัวและเตรียมยิง
If I pull the wires in that order, maybe I could try to disengage the gun.ถ้าผมดึงสายไปตามลำดับ - บางผมผมอาจปลดไกปืนได้
That stator control unit can reverse the polarity long enough to disengage maglev and that could...ที่หน่วยควบคุม สเตเตอร์ นั้น สามารถกลับขั้ว นานพอที่จะปลด แมกเลฟ และสามารถ ...
Explorer, ready to disengage HST.เอกซ์โพลเรอร์ เตรียมแยกตัวจาก HST
Now order your ships to disengage and surrender to me.ให้คำสั่งซื้อเรือของคุณที่จะถอนตัว จากการต่อสู้และยอมจำนนกับผม
No. Disengage automation.ไม่ ยกเลิกระบบอัตโนมัติ
Close the red valve. Disengage the clamp.ปิดวาล์วสีแดง แล้วเปิดคานล็อก

-disengage- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปล่อยเกียร์ว่าง[v. exp.] (plǿi kīa wā) EN: leave the gear in neutral ; disengage the gear FR:
ถอนหมั้น[v. exp.] (thøn man) EN: break off one's engagement ; withdraw one's engagement ; disengage FR: rompre ses fiançailles

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -disengage-
Back to top