ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*desist*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น desist, -desist-

*desist* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
desist (vi.) หยุดการกระทำ See also: ระงับ, ยุติ, เลิก, งดเว้น Syn. cease, refrain, hold, stop
desist from (phrv.) หยุดทำ See also: เลิก
desistance (n.) การหยุดการกระทำ See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น Syn. astinenee
geodesist (n.) ผู้สำรวจรังวัด See also: พนักงานรังวัด, พนักงานทำแผนที่ Syn. measurer
English-Thai: HOPE Dictionary
desist(ดิซิสทฺ',ดิซิสทฺ') vt. หยุด,ระงับ,เลิกล้มความตั้งใจ., See also: desistance n. ดูdesist desistence n. ดูdesist, Syn. cease
English-Thai: Nontri Dictionary
desist(vt) ระงับ,ล้มเลิก,หยุด,เลิกล้มความคิด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
desistเลิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'll have the cease and desist lawyered out, and you put your mark to it.ฉันจะต้องยุติการเป็นทนาย และนายจ่ายเงินมา
No! Desist! I beg thee.ไม่ หยุดนะ ข้าขอร้อง
You are hereby notified to cease and desist this operation in its entirety.คุณได้รับการแจ้งว่า ให้หยุด และปิดโปรเจคนี้ ทั้งหมด ทันที
He's gonna look at all this and if he thinks it's appropriate he'll send a cease-and-desist letter.เขาจะช่วยดูเรื่องให้ แล้วถ้าเหมาะสม เขาจะส่งจดหมายระงับเหตุให้
It's called a cease-and-desist letter. What were their names?เป็นจดหมายระงับเหตุน่ะ ตกลงพวกนั้นชื่ออะไร
Well, looks like that cease-and-desist letter really scared the shit out of him, huh?ดูเหมือนจดหมายระงับเหตุ จะทำให้มันกลัวแย่เลยเนาะ
Well, I hold in my hand a cease and desist letter from the band.คือ.. ที่ครูถืออยู่นี่คือจดหมาย เตือนทางกฏหมายในเรื่องของลิขสิทธิ์จากวง
Anyone who has done so has been commanded to desist, or they will face the true death.หากใครได้กระทำไปแล้ว จะได้รับคำบัญชาให้หยุดยั้งเสีย ไม่อย่างนั้นจะต้อง ได้รับโทษ ความตายที่แท้จริง
Either you have a cease-and-desist, which you don't, or you should leave.ไม่ว่าคุณจะมีการหยุดและหยุดยั้ง ที่คุณทำไม่ได้หรือคุณควรจะปล่อยให้.
If I want something to cease or desist, it does.ถ้าฉันต้องการบางสิ่งบางอย่างที่จะยุติหรือเลิก มันไม่.
Item four from the Office of the Controller of the Currency, three years ago in October, they issued a cease and desist ordering your client to stop dealings with the Al Askari Bank in Tehran.4 อย่างจากออฟฟิตของผู้คุมหน่วยการเงิน เมื่อตุลาคม 3 ปีที่แล้ว, เขาได้ยกเลิก คำสั่งของลูกค่าคุณ
HLBC basically ignored the cease and desist order, just like we said.HLBC ก็ปล่อย ยกเลิกคำสั่ง เหมือนที่เราคิด

*desist* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[zhí, ㄓˊ, 懫] enraged; resentful; to hate; to desist

*desist* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
中止命令[ちゅうしめいれい, chuushimeirei] (n) cease and desist order; stay order; discontinuance order; suspension order
思いとどまる(P);思い止まる;思い止どまる[おもいとどまる, omoitodomaru] (v5r,vt) to give up (a plan or idea); to desist from (doing); (P)

*desist* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ละ[v.] (la) EN: leave ; desert ; abandon ; give up ; stop ; desist ; remit ; yield ; vacate FR: abandonner ; quitter ; fuir
ละเว้น[v.] (lawen) EN: refrain from ; abstain ; stop ; exclude ; leave out ; omit ; reject ; make an exception of ; abandon ; give up ; remit ; desert FR: s'abstenir ; arrêter ; se désister ; abandonner ; quitter
งดเว้น[v.] (ngotwēn = n) EN: refrain from ; abstain from ; give up ; stop ; desist FR: s'abstenir ; se garder ; se passer de ; arrêter

*desist* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Unterlassungsanordnung {f}cease and desist order [Am.]
Abstandnahme {f}desistance

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *desist*
Back to top