ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

astinenee

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *astinenee*, -astinenee-

astinenee ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
astinenee (n.) การหยุดการกระทำ See also: การระงับ, การยุติ, การเลิก, การงดเว้น

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า astinenee
Back to top