ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*correctly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น correctly, -correctly-

*correctly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
correctly (adv.) อย่างถูกต้อง See also: อย่างแม่นยำ Syn. aright, right Ops. incorrectly, wrong, wrongly
incorrectly (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างผิดพลาด, อย่างไม่สมควร Syn. erroneously, inaccurately Ops. accurately, correctly
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อย่างถูกต้อง (adv.) correctly See also: rightly, exactly Syn. อย่างแม่นยำ
เที่ยง (adv.) correctly See also: accurately, exactly, precisely, stably Syn. ตรง, ถูกต้อง, เที่ยงตรง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I think I've filled in everything correctlyฉันคิดว่าฉันได้เติมทุกสิ่งถูกต้องหมดแล้ว
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Well, if memory serves me correctly, this area, this province, was the center of activity for the Thuggee.ดีถ้าหน่วยความจำทำหน้าที่ฉันอย่างถูกต้อง บริเวณนี้จังหวัดนี้ เป็นศูนย์กลางของกิจกรรมสำหรับทักกี
And you're not even proving them correctly. You're making a lot of assumptions.คุณยังฟันธงไม่ได้เลย มีแต่ข้อสันนิษฐานเยอะไปหมด
He failed to guess correctly and so now he's become part of my collection.เขาเ่ลือกผิดอัน และตอนนี้เขาก็กลายเป็น ของสะสมของข้า
I have one guess left, and if I guess incorrectly, you can watch and see what I am changed into.ผมเลือกได้อีกหนึ่งครั้ง และถ้าผมเลือก ผิด เธอก็จะเห็นว่า ผมเปลี่ยนไปเป็นอะไร
If I was informed correctly, the clock is ticking. Is that right, Jimmie?ถ้าผมได้รับแจ้งอย่างถูกต้องนาฬิกาจะฟ้อง เป็นสิทธิที่, จิมมี่?
If Miss Heron can answer this problem correctly, we have a winner.เราก็จะได้ผู้ชนะในวันนี้
You answer these five questions correctly, and you not only win this game, but you win this great big pot of gold!คุณต้องตอบคำถามทั้ง 5 ข้อ ให้ถูกต้อง และคุณไม่เพียงแต่จะชนะในเกมนี้เท่านั้น แต่คุณจะต้องชนะ หีบทองรางวัลใหญ่นี้ด้วย
The professor knew we were coming. Perhaps we've been incorrectly labeled.ศาสตราจารย์รู้แล้ว่าเราจะมา บางทีป้ายนี่อาจไม่ดีพอ
We did everything correctly, she had an opportunity.ทุกอย่างไปได้ดีแล้ว เธอมีโอกาสแล้ว
If you can't answer correctly, you have to take off your clothes!มีบางอย่างที่ฉันก็ไม่เข้าใจเกี่ยวกับโตเกียว
However, bartowski incorrectly perceived whitney as a threat.แต่ชัคคาดผิดที่ว่าวิทนี่ย์เป็นตัวอันตราย
But when done correctly, a pranic ceremony Can have salutary effects for both participants.แต่เมื่อเราทำพิธีการอย่างถูกวิธี มันจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งคู่(ผู้เข้าร่วม)

*correctly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, 吐字] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera)

*correctly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
きちんきちん[, kichinkichin] (adv-to,adv) correctly; properly; accurately
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly
書き間違える;書間違える[かきまちがえる, kakimachigaeru] (v1) to write incorrectly (e.g. character); to make a mistake in writing
灰汁[あく(gikun), aku (gikun)] (n) (1) lye; (2) harsh taste; (3) scum (formed when cooking some foods); (4) (uk) (also written incorrectly as 悪) (excessive) strength of will
確か(P);確;慥か[たしか, tashika] (exp,n,adj-na) (1) certain; sure; definite; (adv) (2) if I'm not mistaken; if I remember correctly; (P)
篠を突く[しのをつく, shinowotsuku] (exp,v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
篠突く[しのつく, shinotsuku] (v5k) (sometimes incorrectly used to mean "to fall quietly") to pour (of rain); to pound down
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly
身につまされる[みにつまされる, minitsumasareru] (exp,v1) (sometimes incorrectly as 身につままれる) to sympathize deeply with; to strike a chord of sympathy

*correctly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดาไม่ถูก[v. exp.] (dao mai thū) EN: be unable to guess ; cannot guess correctly FR:
ไขว้เขว[adv.] (khwaikhwē) EN: inaccurately ; incorrectly FR: incorrectement
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely FR: exactement ; précisément ; justement
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
ทำถูก[v. exp.] (tham thūk) EN: do the right thing ; do right ; do correctly ; act well FR:
เที่ยง[adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably FR:
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thūktǿ) EN: properly ; correctly ; precisely FR: précisément ; correctement ; ad hoc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *correctly*
Back to top