ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-correctly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น correctly, *correctly*,

-correctly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He failed to guess correctly and so now he's become part of my collection.เขาเ่ลือกผิดอัน และตอนนี้เขาก็กลายเป็น ของสะสมของข้า
You will try and spell his name correctly this time, won't you, Timothy?สะกดชื่อให้มันถูกซะทีได้มั้ย บ๊อบบี้
Dr. Isaacs correctly deduced that it could be used to destroy the biohazard for good.ดร.ไอแซคส์ได้ข้อสรุปที่ถูกต้องว่า มันสามารถทำลาย การคุกคามทางชีวภาพได้
Jazz, translate correctly in english, otherwise later he will accuse me that I didn't warn him of my real intention for being here.แจ๊สแปลให้ดีนะ เดี๋ยวเขาจะฟ้องผมทีหลัง ว่าผมไม่เตือนเขาถึงการมาที่นี่ของผม
I'm not sure the word lucky correctly applies.นายโทรเข้ามือถือของเธอ นายโทรเข้าบ้าน นายถึงขนาดโทรไปหาน้องชายของเธอ
I think you... correctly misunderstood.เราก็จะเผชิญกับปัญหา สุุขภาพครั้งใหญ่
I just make sure all the words are spelled correctly when it does.ฉันแค่ให้มั่นใจทุกคำพูด\สะกดคำไม่ผิดพลาด
And I'm going to teach you How to smile correctly for your photo.ฉันจะสอนวิธียิ้ม ที่ถูกต้องให้เธอ
Lucky for you dr. Adamson did and correctly diagnosedโชคดีสำหรับคุณที่หมออแดมสัน วินิจฉัยมันได้ถูกต้อง
I guessed correctly when you get off from work, right?ฉันทายถูกใช่ไหมคะว่าพี่เลิกงานแล้ว?
Boron, Your Majesty, if I understand this correctly Metal Beak is not a myth he's building a slave army of moon-blinked owlets and is planning to conquer the world with magical pellet debris.ขอร้องฝ่าบาท หากข้าเข้าใจถูกต้อง.. เมทัลบีคไม่ใช่แค่เรื่องเล่า.. เขากำลังสร้างกองทัพนก ที่ต้องมนต์จันทรา
Some of the equipment wasn't calibrated correctly and--เครื่องอุปกรณ์บางอย่าง ไม่สอดคล้องการทำงานและ...

-correctly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
吐字[tǔ zì, ㄊㄨˇ ㄗˋ, 吐字] diction; enunciation; to pronounce the words correctly (in opera)

-correctly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きちきち;キチキチ[, kichikichi ; kichikichi] (adj-na,adv-to,n) (1) (on-mim) jam-packed (physically or of schedule, etc.); (2) (used to denote a) grinding noise; (3) precisely; correctly (e.g. when working, etc.); (n) (4) (See 精霊飛蝗) acrida cinerea; oriental longheaded locust
失語[しつご, shitsugo] (n,vs) forgetting the words; inability to pronounce a word correctly
責任を持って[せきにんをもって, sekininwomotte] (adv) responsibly; properly; correctly

-correctly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เดาไม่ถูก[v. exp.] (dao mai thū) EN: be unable to guess ; cannot guess correctly FR:
เป๊ะ[adv.] (pe) EN: accurately ; exactly ; correctly ; precisely ; definitely FR: exactement ; précisément ; justement
เผง[adv.] (phēng) EN: correctly ; accurately ; precisely ; completely ; entirely ; totally FR:
ทำถูก[v. exp.] (tham thūk) EN: do the right thing ; do right ; do correctly ; act well FR:
เที่ยง[adv.] (thīeng) EN: correctly ; accurately ; exactly ; precisely ; stably FR:
ถ้วน[adv.] (thūan) EN: in full ; fully ; completely ; totally ; no more and no less ; exactly ; correctly ; accurately ; thoroughly FR: tout rond ; ni plus ni moins ; exactement ; précisément
อย่างถูกต้อง[adv.] (yāng thūktǿ) EN: properly ; correctly ; precisely FR: précisément ; correctement ; ad hoc

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -correctly-
Back to top