ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

erroneously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *erroneously*, -erroneously-

erroneously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
erroneously (adv.) อย่างไม่ถูกต้อง See also: อย่างผิดพลาด, อย่างไม่สมควร Syn. inaccurately Ops. accurately, correctly

erroneously ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
摩蟹座[Mó xiè zuò, ㄇㄛˊ ㄒㄧㄝˋ ㄗㄨㄛˋ, 摩蟹座] Capricorn (constellation and sign of the zodiac); used erroneously for 魔羯座
[xián, ㄒㄧㄢˊ, 挦 / 撏] to pull out (esp. hair or feathers); to pick; to pluck; fig. to extract (lines from a text); (used erroneously for xun2 尋|寻)

erroneously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
鳳凰[ほうおう, houou] (n) mythical Firebird Goddess (sometimes erroneously associated with 'phoenix'); female Hinotori

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า erroneously
Back to top