ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*circuit*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น circuit, -circuit-

*circuit* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
circuit (n.) การโคจรรอบ Syn. course, journey around
circuit (n.) ขอบเขต
circuit (n.) พื้นที่ที่จำกัดเขตไว้
circuit breaker (n.) เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
circuitous (adj.) อ้อม Syn. indirect, roundabout
circuitously (adv.) อย่างอ้อมๆ See also: อ้อมๆ, อย่างไม่ตรงไปตรงมา Ops. directly, straight
circuitry (n.) วงจรไฟฟ้า
circuity (n.) การอ้อม See also: การไม่ตรง Syn. indirection
closed circuit (n.) วงจรปิด (กระแสไฟฟ้า)
microcircuit (n.) วงจรขนาดเล็กมาก
microcircuitry (n.) การเป็นวงจรขนาดเล็กมาก
radio-circuit control (n.) เครื่องควบคุมเครื่องบินหรือจรวดด้วยคลื่นวิทยุ Syn. remote
short-circuit (vt.) ทำให้ลัดวงจร Syn. short
English-Thai: HOPE Dictionary
circuit(เซอ'คิท) {circuited,circuiting,circuits} n. วงจร,วงจรไฟฟ้า,การเคลื่อนรอบ,ผู้เดินทางรอบ,เส้นทางครบรอบ,กลุ่มโรงภาพยนตร์ (ไนต์คลับหรืออื่น ๆ) ที่มีเจ้าของหรือผู้จัดการคนเดียวกัน,สมาคม,สมาคมกีฬา vt.,vi. เดินรอบ,เคลื่อนที่รอบ,โคจรรอบ, See also: circuita
circuit breakern. อุปกรณ์ตัดวงจร
circuit switchingการสลับวงจรในด้านการสื่อสารข้อมูล (data communications) หมายถึงเทคนิคในการสื่อสารข้อมูลจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เมื่อมีการเชื่อมต่อกันแล้วจะติดต่อกันได้ตลอดเวลา ผู้อื่นจะแทรกเข้ามาไม่ได้เลย จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะปลดวงจรออก ตัวอย่างง่าย ๆ เช่น การติดต่อทางสายโทรศัพท์ เมื่อเริ่มพูดกันได้แล้ว คนอื่นจะต่อสายแทรกเข้ามาไม่ได้ จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะวางหูลง (ปลดวงจร) ดู packet switching เปรียบเทียบ
circuitous(เซอคิท'ทัส) adj. อ้อมค้อม,วกเวียน,วกวน,โดยอ้อม., See also: circuitousness n.
circuitry(เซอ'คิทรี) n. วงจรไฟฟ้า,วงจรในอุปกรณ์อิเล็กตรอน,วิทยาศาสตร์วงจรไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็คตรอน
circuity(เซอคิว'อิที) n. ความอ้อมค้อม,ภาวะวกเวียน
closed circuitn. กระแสไฟฟ้าวงจรปิดซึ่งกระแสสามารถวิ่งผ่านได้ตลอด .
integrated circuitวงจรรวมวงจรเบ็ดเสร็จใช้ตัวย่อว่า IC (อ่านว่า ไอซี) เป็นวงจรที่สร้างขึ้นครบชุดด้วยเกล็ดซิลิคอน ประกอบเป็นชิ้นส่วนต่าง ๆ ของวงจร เช่น ทรานซิสเตอร์ (transistor) ไดโอดส์ (diodes) เชื่อมต่อเข้าด้วยกันเป็นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ วงจรเบ็ดเสร็จชนิดนี้ใช้กันมากในปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ในยุคต้น ๆ ใช้วงจรแยกชิ้นเป็นหลัก เหตุที่นิยมใช้วงจรเบ็ดเสร็จกันมาก ก็เพราะขนาดเล็กกว่า ราคาถูกกว่า ใช้กระแสไฟน้อยกว่า และสามารถปฏิบัติงานได้เร็วกว่า
short circuitn. (ไฟฟ้า) วงจรลัด
English-Thai: Nontri Dictionary
circuit(n) วงจร,แผงไฟ,การเดินทางรอบ
circuitous(adj) เป็นวง,รอบ,เวียน,วกวน,อ้อมค้อม
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
calibrated circuit breakerตัวตัดวงจรปรับพิกัดแล้ว [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuitวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
circuit breakerตัวตัดวงจร [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
clamping circuitวงจรแคลมป์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
closed circuitวงจรปิด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
DCE (data circuit terminating equipment)ดีซีอี (บริภัณฑ์ต่อสุดทางของวงจรข้อมูล) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
IC (integrated circuit)ไอซี (วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
integrated circuit (IC)วงจรรวม, วงจรเบ็ดเสร็จ (ไอซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intertwined circuiting coilคอยล์วงจรไขว้ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
printed circuitวงจรพิมพ์ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
PVC (permanent virtual circuit)พีวีซี (วงจรเสมือนถาวร) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bridge circuitวงจรบริดจ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Circuitวงจรไฟฟ้า [การแพทย์]
Circuit breakerมาตรการหยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวเป็นมาตรการที่ตลาดหลักทรัพย์นำมาใช้หยุดการซื้อขายหลักทรัพย์ชั่วคราวในยามที่การซื้อขายโดยรวมในตลาดหลักทรัพย์เกิดตกต่ำลงอย่างมากมายผิดปกติ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ลงทุนโดยทั่วไปได้มีเวลาตรวจสอบข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ระยะหนึ่งก่อนที่จะเปิดให้ทำการซื้อขายหลักทรัพย์ได้ต่อไป ในปัจจุบันนี้ระบบ circuit breaker ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนดว่า หากระดับ SET Index ลดต่ำลงเท่ากับหรือเกินกว่า 10% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขาย 30 นาที เมื่อเปิดซื้อขายใหม่แล้วหาก SET Index ลดต่ำลงอีก จนมีระดับที่ลดลงเท่ากับหรือเกินกว่า 20% จากจุดปิดของวันก่อน ตลาดหลักทรัพย์จะหยุดพักการซื้อขายอีก 1 ชั่วโมง แล้วเปิดให้ซื้อขายต่อจนสิ้นวัน ในการหยุดพักการซื้อขายกรณีใดกรณีหนึ่งข้างต้น ถ้าระยะเวลาในรอบการซื้อขายนั้นเหลือไม่ถึง 30 นาทีหรือ 1 ชั่วโมงแล้วแต่กรณี จะพักการซื้อขายเพียงระยะเวลาที่เหลือในรอบดังกล่าวเท่านั้น แล้วเปิดซื้อขายรอบใหม่ตามปกติต่อไป [ตลาดทุน]
Integrated circuitแผงวงจรไฟฟ้า [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Trigger circuitsวงจรจุดชนวน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วงจร (n.) circuit See also: electrical circuit
วงจรไฟฟ้า (n.) circuit
อ้อมค้อม (v.) be circuitous Syn. วกวน, ลดเลี้ยว
อ้อมค้อม (adv.) circuitously Syn. วกวน, ลดเลี้ยว
ไอซี (n.) integrated circuit See also: IC
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ
Maybe the rest of the circuitry will work.บางทีส่วนที่เหลือของวงจรจะ ทำงาน
This line here, this is the main power supply to the control bay circuits, right?บรรทัดนี้ที่นี่นี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ หลัก กับวงจรควบคุมเบย์ใช่มั้ย?
Well, all the environment circuits are fed to this one here.ก็ทุกวงจรสิ่งแวดล้อม เป็นอาหารผ่านทางหนึ่งที่นี่
A nonconducting blade so there won't be any short circuits when you trigger it.ใบมีด nonconducting ดังนั้นจะ ไม่มี ลัดวงจรใด ๆ เมื่อคุณเรียกมัน
I am completely operational and all my circuits are functioning perfectly.ฉันในการดำเนินงานอย่าง สมบูรณ์และ วงจรทั้งหมดของฉันมีการ ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบ ดีแล้ว.
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่.
And you will. I don't care how painful it is, you've got to hold them together. you are the circuit bridge.ไม่ว่ายังไง ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน นายต้องเป็นสะพานไฟให้มันนะ
There are 58 blocks with circuits that the computer won't display.มี 58 บล็อคกับวงจรซึ่ง คอมพิวเตอร์จะไม่แสดงผล
All you have to do is come here the next circuit I make,สิ่งที่นายต้องทำค่อมา ที่นี่รอบหน้าตามที่นัดนะ

*circuit* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迂曲[yū qū, ㄩ ㄑㄩ, 迂曲] circuitous; tortuous; roundabout
电箱[diàn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ, 电箱 / 電箱] circuit box
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, 密闭式循环再呼吸水肺系统 / 密閉式循環再呼吸水肺系統] closed-circuit rebreather scuba (diving)
闭路电视[bì lù diàn shì, ㄅㄧˋ ㄌㄨˋ ㄉㄧㄢˋ ㄕˋ, 闭路电视 / 閉路電視] closed-circuit television
[zhōu, ㄓㄡ, 周] complete; encircle; circuit; lap; week; cycle; all; every; attentive; thoughtful; the Zhou dynasty from 1027 BC; surname Zhou
巡回法庭[xún huí fǎ tíng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, 巡回法庭] court of assizes; circuit court
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
集成电路[jí chéng diàn lù, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 集成电路 / 集成電路] integrated circuit; IC
永久虚电路[yǒng jiǔ xū diàn lù, ㄩㄥˇ ㄐㄧㄡˇ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 永久虚电路 / 永久虛電路] Permanent Virtual Circuit; PVC
印刷电路板[yìn shuā diàn lù bǎn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, 印刷电路板 / 印刷電路板] printed circuit board
印制电路板[yìn zhì diàn lù bǎn, ˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, 印制电路板 / 印製電路板] printed circuit board
巿[fú, ㄈㄨˊ, 巿] revolve, make circuit, turn
交换虚电路[jiāo huàn xū diàn lù, ㄐㄧㄠ ㄏㄨㄢˋ ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 交换虚电路 / 交換虛電路] Switched Virtual Circuit; SVC
虚电路[xū diàn lù, ㄒㄩ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 虚电路 / 虛電路] virtual circuit; VC
数字电路[shù zì diàn lù, ㄕㄨˋ ㄗˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 数字电路 / 數字電路] digital circuit
集成[jí chéng, ㄐㄧˊ ㄔㄥˊ, 集成] integrated (as in integrated circuit)
印制电路[yìn zhì diàn lù, ˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ, 印制电路 / 印製電路] printed circuit
短路[duǎn lù, ㄉㄨㄢˇ ㄌㄨˋ, 短路] short circuit
伏安[fú ān, ㄈㄨˊ ㄢ, 伏安] volt-ampere (measure of apparent power in alternating current circuits)
晶圆[jīng yuán, ㄐㄧㄥ ㄩㄢˊ, 晶圆 / 晶圓] wafer (silicon medium for integrated circuit)

*circuit* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] (n) {comp} analog line (circuit)
アナログ回路[アナログかいろ, anarogu kairo] (n) {comp} analog circuitry
アンド回路[アンドかいろ, ando kairo] (n) AND circuit
インサーキットエミュレータ[, insa-kittoemyure-ta] (n) {comp} incircuit emulator
インサーキットテスタ[, insa-kittotesuta] (n) in-circuit tester
インターロック回路[インターロックかいろ, inta-rokku kairo] (n) interlock circuit; interlocking circuit
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker
エルエスアイ[, eruesuai] (n) {comp} large scale integrated circuit; LSI
ゲート回路[ゲートかいろ, ge-to kairo] (n) gate circuit
サーキットエミュレーション[, sa-kittoemyure-shon] (n) {comp} circuit emulation
サーキットエミュレーションサービス[, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] (n) {comp} circuit emulation service
サーキットブレーカー[, sa-kittobure-ka-] (n) circuit breaker
ショートサーキット[, sho-tosa-kitto] (n) short circuit
ショートサーキットアピール[, sho-tosa-kittoapi-ru] (n) short-circuit appeal
スイッチドバーチャルサーキット[, suicchidoba-charusa-kitto] (n) {comp} switched virtual circuit
ステッパー[, suteppa-] (n) stepper (device used in the manufacture of integrated circuits)
ソリッドステート[, soriddosute-to] (adj-no) solid-state (e.g. circuitry)
タコ足配線;蛸足配線[タコあしはいせん(タコ足配線);たこあしはいせん(蛸足配線), tako ashihaisen ( tako ashi haisen ); takoashihaisen ( tako ashi haisen )] (n) overloading an electrical circuit; piggybacked electrical outlet; "octopus outlet"
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] (n) {comp} data circuit-terminating equipment; DCE
ハイブリッドIC[ハイブリッドアイシー, haiburiddoaishi-] (n) {comp} hybrid Integrated Circuit
フリップフロップ[, furippufuroppu] (n) {comp} flip flop; bistable (trigger) circuit; (P)
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] (n) {comp} printed circuit
プリント回路板[プリントかいろばん, purinto kairoban] (n) (See プリント配線板,印刷回路板) printed circuit board; PCB
プリント基板;プリント基盤(iK)[プリントきばん, purinto kiban] (n) printed wiring board; printed circuit board; PCB
プリント板[プリントばん, purinto ban] (n) {comp} printed circuit board; PC board; PCB
プリント配線[プリントはいせん, purinto haisen] (n) printed circuit; printed wiring
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] (n) {comp} printed circuit board
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] (n) {comp} metallic line; metallic circuit
モノリシックIC[モノリシックアイシー, monorishikkuaishi-] (n) {comp} monolithic integrated circuit
ロングサーキットアピール[, rongusa-kittoapi-ru] (n) long-circuit appeal
一回り(P);ひと回り[ひとまわり, hitomawari] (n-adv) (1) one turn; one round; (2) (a) size; (vs) (3) to go around; to make a circuit; to take a turn; (P)
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] (n) deflection circuit
[しゅう, shuu] (n) (1) Zhou (dynasty of China); Chou; (2) (geometric) perimeter; (n-suf,ctr) (3) counter for laps or circuits
回りくどい[まわりくどい, mawarikudoi] (adj-i) circuitous; roundabout; indirect
回線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] (n) circuit switching
回路図[かいろず, kairozu] (n) circuit diagram; schematic
回路構成要素[かいろこうせいようそ, kairokouseiyouso] (n) {comp} circuitry
回路機構[かいろきこう, kairokikou] (n) {comp} circuitry
回路遮断機[かいろしゃだんき, kairoshadanki] (n) circuit breaker
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アナログ回線[アナログかいせん, anarogu kaisen] analog line (circuit)
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service
ショート[しょーと, sho-to] short (vs) (e.g. a circuit)
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit
データ回線[データかいせん, de-ta kaisen] data-circuit
データ回線終端装置[データかいせんしゅうたんそうち, de-ta kaisenshuutansouchi] data circuit-terminating equipment, DCE (abbr.)
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency
トリガ回路[トリガかいろ, toriga kairo] trigger circuit
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC)
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC)
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control)
フリップフロップ[ふりっぷふろっぷ, furippufuroppu] bistable (trigger) circuit, flip-flop
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] printed circuit
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] deflection circuit
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit
双安定トリガ回路[そうあんていトリガかいろ, souantei toriga kairo] bistable trigger circuit, flip-flop
双安定回路[そうあんていかいろ, souanteikairo] bistable (trigger) circuit, flip-flop
回線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] circuit switching
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
回路[かいろ, kairo] electrical circuit
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity
回路構成要素[かいろこうせいようそ, kairokouseiyouso] circuitry
回路機構[かいろせつぞく, kairosetsuzoku] circuitry
特定用途向け集積回路[とくていようとむけしゅうせきかいろ, tokuteiyoutomukeshuusekikairo] Application-Specific Integrated Circuit, ASIC
直列データ回線[ちょくれつデータかいせん, chokuretsu de-ta kaisen] tandem data circuit
相手先固定接続[あいてさきこていせつぞく, aitesakikoteisetsuzoku] Permanent Virtual Circuit, PVC
相手先選択接続[あいてさきせんたくせつぞくきのう, aitesakisentakusetsuzokukinou] Switched Virtual Circuit, SVC
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
私設回線[しせつかいせん, shisetsukaisen] leased line, private circuit, private line
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit

*circuit* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบผังภูมิของวงจรรวม[n. exp.] (baēp phang ) EN: integrated circuit layout design FR:
บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต[TM] (Burīram Int) EN: Buriram International Circuit FR:
ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต[TM] (Chāng Intoē) EN: Chang International Circuit FR:
ฉวัดเฉวียน[adv.] (chawatchawī) EN: circuitously FR:
ชิป[n.] (chip) EN: chip FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช่องทางการจัดจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution ; distribution channel FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit FR: décharge [m] ; court-circuit [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit FR:
ฟิวส์[n.] (fiu) EN: fuse FR: fusible [m] ; coupe-circuit [m]
ฟิวส์อัตโนมัติ[n. exp.] (fiu attanō) EN: circuit breaker FR:
คุ้ง[adj.] (khung) EN: circuitous ; tortuous FR: courbe ; tortueux
กล้องซีซีทีวี[n. exp.] (klǿng Sī-Sī) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]
หลักการเบื้องต้นทางวงจรไฟฟ้า [n. exp.] (lakkān beūa) EN: fundamentals of electric circuits FR:
ลัดวงจร[v.] (latwongjøn) EN: short-circuit FR:
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double ; go around FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
อ้อมค้อม[v.] (ømkhøm) EN: be circuitous ; talk in a circle ; circumlocute ; beat about the bush FR:
อ้อมค้อม[adv.] (ømkhøm) EN: circuitously ; in a roundabout way ; in a indirect way ; indirectly FR: indirectement
เปะปะ[adv.] (paepa) EN: disorderly ; circuitously FR:
แผงไฟฟ้า[X] (phaēng faif) EN: circuit breaker FR: disjoncteur [m] ; armoire électrique [f]
แผงวงจรไฟฟา[n. exp.] (phaēngwongj) EN: integrated circuit FR: circuit intégré [m]
แผ่นวงจร[n. exp.] (phaen wongj) EN: circuit board FR:
แผ่นวงจรพิมพ์[n. exp.] (phaen wongj) EN: printed circuit board (PCB) FR:
รอยเดินปิด[n. exp.] (røi doēn pi) EN: closed trail ; circuit FR:
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
สนามแข่ง[n. exp.] (sanām khaen) EN: racetrack FR: circuit [m]
สนามแข่งรถ[n. exp.] (sanām khaen) EN: motor racing track FR: circuit automobile [m]
สะพานไฟฟ้า[n. exp.] (saphān faif) EN: circuit breaker FR: disjoncteur [m]
เส้นทางการเงิน[n. exp.] (senthāng kā) EN: FR: circuit financier [m]
ซีซีทีวี[n. exp.] (Sī.Sī.Thī.W) EN: closed-circuit television (CCTV) ; CCTV ; video cameras FR: caméra de surveillance [f]
เซอร์กิต[n.] (soēkit) EN: circuit FR:
เซอร์กิตเบรกเกอร์[n. exp.] (soēkit brēk) EN: circuit breaker FR:
ตัดไฟอัตโนมัติ[n. exp.] (tat fai att) EN: ELB FR: coupe-circuit automatique [m]
ทัวร์[n.] (thūa) EN: tour ; sight-seeing tour ; trip FR: périple [m] ; circuit [m] ; voyage organisé [m] ; séjour [m]
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
วกไปเวียนมา[adj.] (wok pai wīe) EN: circuitous ; winding ; in circles FR:
วกไปวนมา ; วกไปวกมา[adj.] (wok pai won) EN: winding ; tortuous ; circuitous FR:
วงจร[n.] (wongjøn) EN: circuit ; electrical circuit ; circuitry FR: circuit [m]
เบ็ดเสร็จ[n. exp.] (wongjøn bet) EN: integrated circuit FR:
วงจรไฟฟ้า [n. exp.] (wongjøn fai) EN: electric circuit ; electrical circuit FR: circuit électrique [m]

*circuit* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addierschaltung {f}adding circuit
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit
Bipolarschaltung {f}bipolar integrated circuit
Blockierschaltung {f}clamping circuit
Abzweigleitung {f}branch circuit; branch line; submain
Stromkreisunterbrechung {f}break in the circuit
Brückenschaltung {f}bridge circuit
Kriterium {n} (Radsport)circuit race
Leistungsschalter {m}circuit breaker; power circuit-breaker
Clipper-Schaltung {f} [electr.]clipper; clipper circuit
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling
Konferenzschaltung {f} (Telefon)conference circuit
Rückkopplungskreis {m} [electr.]feeder circuit
FI-Schutzschalter {m} [electr.]ground fault circuit interrupter (GFCI)
HF-Schaltung {f}HF circuit
Warteschaltung {f}holding circuit
hydraulische Schaltung {f}hydraulic circuit
Niedertemperaturkreislauf {m}low temperature circuit
Leiterplattendicke {f}printed circuit board thickness
Leiterplatten-Entwurfssystem {n}printed circuit board design system
Leiterplattentechnik {f}printed circuit technology
Ruhestrom {m} [electr.]closed-circuit current; closed current; quiescent current
Rennstrecke {f}race track; race circuit
Gleichrichterschaltung {f}rectifier circuit
Schwingkreis {m} [electr.] | abgestimmter Schwingkreisresonant circuit | tuned circuit
Trennkreis {m}selective circuit
Kurzschlusssicherung {f} [electr.]short circuit fuse
Kurzschlussstrom {m} [electr.]short circuit current
Parallelschaltung {f}shunt circuit
Abschaltstromkreis {m}shutdown circuit
Silospeicher {m} [electr.]storage circuit
Zeitgeberschaltung {f}timing circuit
Auslöseschaltung {f}trigger circuit
Hauptleitung {f}trunk circuit
Vierdrahtleitung {f} (Telefonleitung)four-wire circuit
virtuell {adj} | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit
Warteschaltung {f}camp-on circuit
Bus-Leiterplatte {f}circuit card
Bezirksgericht {n}circuit court
Schaltungsentwicklung {f}circuit design

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *circuit*
Back to top