ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

indirection

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *indirection*, -indirection-

indirection ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
indirection (n.) การไม่ตรงไปตรงมา See also: การไม่จริงใจ, ความหลอกลวง Syn. squint Ops. directness
indirection (n.) ความไม่ตรง See also: การอ้อมไป Ops. directness
English-Thai: HOPE Dictionary
indirection(อินดิเรค' เชิน) n. ความไม่ตรง, ความอ้อมค้อม, ความไม่ตรงไปตรงมา, การขาดจุดหมายปลายทาง, การโกง, Syn. circuity , roundaboutness ###A. undeviation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า indirection
Back to top