ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-circuit-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น circuit, *circuit*,

-circuit- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Sitting before us Tuco Benedicto Pacifico Juan Maria Ramirez has been found guilty by the Third District Circuit Court of the following crimes:นั่งตรงหน้าเรา... ...ทูโค เบเนดิคโต แปซิฟิโก้ ฮวน มาเรีย รามิเรซ... ...มีความผิด โดยการพิจารณาของศาลเขตสาม
No, it's a closed circuit TV system. I have underwater cameras fore-and-aft.ไม่ได้ มันเป็นโทรทัศน์วงจรปิด ผมมืกล้องใต้นํ้าที่หัวเรือเเละท้ายเรือ
Can you analyze the image on monitor circuit two?คุณสามารถวิเคราะห์ภาพ ในการตรวจสอบวงจร 2? ใช่.
And you will. I don't care how painful it is, you've got to hold them together. you are the circuit bridge.ไม่ว่ายังไง ไม่ว่าจะเจ็บแค่ไหน นายต้องเป็นสะพานไฟให้มันนะ
All you have to do is come here the next circuit I make,สิ่งที่นายต้องทำค่อมา ที่นี่รอบหน้าตามที่นัดนะ
That pulse forces the circuit breaker to shut down her mainframe for 30 seconds.นั้นกำลังวงจรไฟฟ้าถูกทำลาย ปิดระบบองค์ประกอบหลักของหล่อนเป็นเวลา 30 วินาที
That circuit breaker you were talking about.ระบบวงจรไฟฟ้า คุณรู้เกี่ยวกับมัน
All right, circuit breaker is disabled.เอาล่ะ ระบบไฟฟ้ามันเสีย
A check of my systems indicates my main drive circuit breaker... has been disabled.ฉันตรวจสอบระบบทำให้ฉันรู้ ระบบไฟฟ้าเสียหาย ไร้ประสิทธิภาพไปบ้าง
Look what Baxter found on me... a circuit override chip.ดูสิว่าแบ็กซ์เตอร์ตรวจพบอะไรที่ ตัวฉัน... ชิปลัดวงจร
Well, the Ninth Circuit Court of Appeals upheld a lawsuit by the ACLU on behalf of the families.ศาลอุทธรณ์ เห็นพ้องกับการยื้นฟ้อง ของ เอซีแอลยู ซึ่่งเป็นตัวแทนของครอบครัว
Ninth Circuit judge, broke his neck falling down a staircase, surrounded by witnesses, April 27.ผู้พิพากษาคนที่ 9 คอหักตายเพราะสะดุดตกขั้นบันได โดยมีพยานเห็นเหตุการณ์ เมื่อ 27 เมษายน

-circuit- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
电箱[diàn xiāng, ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄤ, 电箱 / 電箱] circuit box
巡回法庭[xún huí fǎ tíng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄟˊ ㄈㄚˇ ㄊㄧㄥˊ, 巡回法庭] court of assizes; circuit court
印刷电路板[yìn shuā diàn lù bǎn, ˋ ㄕㄨㄚ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, 印刷电路板 / 印刷電路板] printed circuit board
印制电路板[yìn zhì diàn lù bǎn, ˋ ㄓˋ ㄉㄧㄢˋ ㄌㄨˋ ㄅㄢˇ, 印制电路板 / 印製電路板] printed circuit board

-circuit- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ICタグ[アイシータグ, aishi-tagu] (n) IC tag (integrated circuit tag, used as an alternative to bar codes)
アンド回路[アンドかいろ, ando kairo] (n) AND circuit
インターロック回路[インターロックかいろ, inta-rokku kairo] (n) interlock circuit; interlocking circuit
ウォールサーキットブレーカ[, uo-rusa-kittobure-ka] (n) {comp} wall circuit breaker
ゲート回路[ゲートかいろ, ge-to kairo] (n) gate circuit
サーキットエミュレーション[, sa-kittoemyure-shon] (n) {comp} circuit emulation
サーキットエミュレーションサービス[, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] (n) {comp} circuit emulation service
サーキットブレーカー[, sa-kittobure-ka-] (n) circuit breaker
ショートサーキット[, sho-tosa-kitto] (n) short circuit
スイッチドバーチャルサーキット[, suicchidoba-charusa-kitto] (n) {comp} switched virtual circuit
ハイブリッドIC[ハイブリッドアイシー, haiburiddoaishi-] (n) {comp} hybrid Integrated Circuit
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] (n) {comp} printed circuit
プリント回路板[プリントかいろばん, purinto kairoban] (n) (See プリント配線板,印刷回路板) printed circuit board; PCB
プリント基板;プリント基盤(iK)[プリントきばん, purinto kiban] (n) printed wiring board; printed circuit board; PCB
プリント板[プリントばん, purinto ban] (n) {comp} printed circuit board; PC board; PCB
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] (n) {comp} printed circuit board
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] (n) {comp} metallic line; metallic circuit
モノリシックIC[モノリシックアイシー, monorishikkuaishi-] (n) {comp} monolithic integrated circuit
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] (n) deflection circuit
回線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] (n) circuit switching
回路図[かいろず, kairozu] (n) circuit diagram; schematic
回路遮断機[かいろしゃだんき, kairoshadanki] (n) circuit breaker
特定用途向けIC[とくていようとむけアイシー, tokuteiyoutomuke aishi-] (n) {comp} Application Specific Integrated Circuit
短路[たんろ, tanro] (n) short circuit
遮断器[しゃだんき, shadanki] (n) circuit breaker; (P)
閉回路[へいかいろ, heikairo] (n) closed circuit
閉路[へいろ, heiro] (n) closed circuit
閉鎖式[へいさしき, heisashiki] (n) closed circuit
閉鎖式リブリーザー[へいさしきリブリーザー, heisashiki riburi-za-] (n) closed circuit rebreather
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] (n) {comp} integrated circuit memory; IC memory
集積回路メモリー[しゅうせきかいろメモリー, shuusekikairo memori-] (n) {comp} integrated circuit memory
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] (n) {comp} integrated circuit memory; IC memory
電気ショート[でんきショート, denki sho-to] (n) electrical short circuit
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (n) {comp} (electric) circuit breaker
音色等化回路;音色等価回路[おんしょくとうかかいろ, onshokutoukakairo] (n) audio equalizer circuit; sound equalizer circuit
Japanese-English: COMDICT Dictionary
サーキットエミュレーション[さーきっとえみゅれーしょん, sa-kittoemyure-shon] circuit emulation
サーキットエミュレーションサービス[さーきっとえみゅれーしょんさーびす, sa-kittoemyure-shonsa-bisu] circuit emulation service
スイッチドバーチャルサーキット[すいっちどばーちゃるさーきっと, suicchidoba-charusa-kitto] switched virtual circuit
データ伝送回線[データでんそうかいせん, de-ta densoukaisen] data transmission circuit
データ回線透過性[データかいせんとうかせい, de-ta kaisentoukasei] data circuit transparency
トリガ回路[トリガかいろ, toriga kairo] trigger circuit
バーチャルサーキット[ばーちゃるさーきっと, ba-charusa-kitto] virtual circuit (VC)
パーマネントバーチャルサーキット[ぱーまねんとばーちゃるさーきっと, pa-manentoba-charusa-kitto] permanent virtual circuit (PVC)
ブリッジ入力回路[ブリッジにゅうりょくかいろ, burijji nyuuryokukairo] bridge input circuit (e.g. in process control)
プリント回路[プリントかいろ, purinto kairo] printed circuit
プリント板[プリントばん, purinto ban] printed circuit (PC) board
プリント配線盤[プリントはいせんばん, purinto haisenban] printed circuit board
メタリック回線[メタリックかいせん, metarikku kaisen] metallic line, metallic circuit
偏向回路[へんこうかいろ, henkoukairo] deflection circuit
内蔵オーディオ回路[ないぞうオーディオかいろ, naizou o-deio kairo] integrated audio circuit
単安定トリガ回路[たんあんていトリガかいろ, tan'antei toriga kairo] monostable trigger circuit
単安定回路[たんあんていかいろ, tan'anteikairo] monostable (trigger) circuit
双安定トリガー回路[そうあんていトリガーかいろ, souantei toriga-kairo] bistable trigger circuit
回線交換[かいせんこうかん, kaisenkoukan] circuit switching
回線容量[かいせんようりょう, kaisenyouryou] line capacity, circuit capacity
回線終端装置[かいせんしゅうたんそうち, kaisenshuutansouchi] DCE, Data Circuit Termination Equipment, Digital Service Unit (DSU), line terminating equipment (LTE)
回路[かいろ, kairo] electrical circuit
回路図[かいろず, kairozu] circuit diagram, schematic
回路容量[かいろようりょう, kairoyouryou] circuit capacity
直列データ回線[ちょくれつデータかいせん, chokuretsu de-ta kaisen] tandem data circuit
短絡[たんらく, tanraku] short circuit (vs), dealing with matters quickly and carelessly
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit
集積回路メモリ[しゅうせきかいろメモリ, shuusekikairo memori] integrated circuit memory, IC memory
集積回路記憶装置[しゅうせきかいろきおくそうち, shuusekikairokiokusouchi] integrated circuit memory, IC memory
電気回路[でんきかいろ, denkikairo] electric circuit
電気回路ブレーカー[でんきかいろブレーカー, denkikairo bure-ka-] (electric) circuit breaker
順序回路[じゅんじょかいろ, junjokairo] sequential circuit

-circuit- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบผังภูมิของวงจรรวม[n. exp.] (baēp phang ) EN: integrated circuit layout design FR:
บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต[TM] (Burīram Int) EN: Buriram International Circuit FR:
ช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต[TM] (Chāng Intoē) EN: Chang International Circuit FR:
ชิป[n.] (chip) EN: chip FR: microprocesseur [m] ; circuit intégré [m]
ช่องทางการจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช่องทางการจัดจำหน่าย[n. exp.] (chǿngthāng ) EN: channel of distribution ; distribution channel FR: canal de distribution [m] ; circuit de commercialisation [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit FR: décharge [m] ; court-circuit [m]
ช็อต[n.] (chǿt) EN: short circuit FR:
ฟิวส์อัตโนมัติ[n. exp.] (fiu attanō) EN: circuit breaker FR:
แผงไฟฟ้า[X] (phaēng faif) EN: circuit breaker FR: disjoncteur [m] ; armoire électrique [f]
แผงวงจรไฟฟา[n. exp.] (phaēngwongj) EN: integrated circuit FR: circuit intégré [m]
แผ่นวงจร[n. exp.] (phaen wongj) EN: circuit board FR:
แผ่นวงจรพิมพ์[n. exp.] (phaen wongj) EN: printed circuit board (PCB) FR:
รอยเดินปิด[n. exp.] (røi doēn pi) EN: closed trail ; circuit FR:
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
สนามแข่ง[n. exp.] (sanām khaen) EN: racetrack FR: circuit [m]
สนามแข่งรถ[n. exp.] (sanām khaen) EN: motor racing track FR: circuit automobile [m]
สะพานไฟฟ้า[n. exp.] (saphān faif) EN: circuit breaker FR: disjoncteur [m]
เส้นทางการเงิน[n. exp.] (senthāng kā) EN: FR: circuit financier [m]
เซอร์กิต[n.] (soēkit) EN: circuit FR:
เซอร์กิตเบรกเกอร์[n. exp.] (soēkit brēk) EN: circuit breaker FR:
ทัวร์[n.] (thūa) EN: tour ; sight-seeing tour ; trip FR: périple [m] ; circuit [m] ; voyage organisé [m] ; séjour [m]
ตระเวน[v.] (trawēn) EN: patrol ; inspect ; go around looking ; scout ; walk one's beat ; scour ; go round ; go about ; make the round ; wander ; roam ; tour ; make a circuit ; go from place to place ; explore FR: patrouiller ; parcourir
วงจร[n.] (wongjøn) EN: circuit ; electrical circuit ; circuitry FR: circuit [m]
เบ็ดเสร็จ[n. exp.] (wongjøn bet) EN: integrated circuit FR:
วงจรไฟฟ้า [n. exp.] (wongjøn fai) EN: electric circuit ; electrical circuit FR: circuit électrique [m]
วงจรพิมพ์[n. exp.] (wongjøn phi) EN: printed circuit FR: circuit imprimé [m]
วงจรปิด[n.] (wongjønpit) EN: closed circuit FR: circuit fermé [m]
วงจรเปิด[n.] (wongjønpoēt) EN: open circuit FR: circuit ouvert [m]
วงจรรวม[n. exp.] (wongjøn rūa) EN: integrated circuit FR: circuit intégré [m]
วงจรทำความเย็น[n. exp.] (wongjøn tha) EN: refrgeration circuit ; refrigerating circuit FR:

-circuit- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Addierschaltung {f}adding circuit
Amplitudenbegrenzerschaltung {f} [electr.]amplitude limiter circuit
Bipolarschaltung {f}bipolar integrated circuit
Blockierschaltung {f}clamping circuit
Stromkreisunterbrechung {f}break in the circuit
Brückenschaltung {f}bridge circuit
Clipper-Schaltung {f} [electr.]clipper; clipper circuit
Umlaufkühlung {f}closed circuit cooling
Konferenzschaltung {f} (Telefon)conference circuit
Rückkopplungskreis {m} [electr.]feeder circuit
FI-Schutzschalter {m} [electr.]ground fault circuit interrupter (GFCI)
HF-Schaltung {f}HF circuit
Warteschaltung {f}holding circuit
hydraulische Schaltung {f}hydraulic circuit
Niedertemperaturkreislauf {m}low temperature circuit
Leiterplattendicke {f}printed circuit board thickness
Leiterplatten-Entwurfssystem {n}printed circuit board design system
Leiterplattentechnik {f}printed circuit technology
Rennstrecke {f}race track; race circuit
Gleichrichterschaltung {f}rectifier circuit
Schwingkreis {m} [electr.] | abgestimmter Schwingkreisresonant circuit | tuned circuit
Trennkreis {m}selective circuit
Kurzschlusssicherung {f} [electr.]short circuit fuse
Kurzschlussstrom {m} [electr.]short circuit current
Parallelschaltung {f}shunt circuit
Abschaltstromkreis {m}shutdown circuit
Silospeicher {m} [electr.]storage circuit
Zeitgeberschaltung {f}timing circuit
Auslöseschaltung {f}trigger circuit
Hauptleitung {f}trunk circuit
Vierdrahtleitung {f} (Telefonleitung)four-wire circuit
virtuell {adj} | virtuelle Verbindungvirtual | virtual circuit
Warteschaltung {f}camp-on circuit

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -circuit-
Back to top