ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

roundabout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *roundabout*, -roundabout-

roundabout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
roundabout (adj.) อ้อม See also: คดเคี้ยว, วกวน Syn. indirect, circuitous, divious
roundabout (adj.) พูดอ้อมค้อม Syn. indirect Ops. direct
roundabout (n.) ม้าหมุนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น Syn. merry-go-round
roundabout (n.) วงเวียนที่ต้องขับรถรอบ
English-Thai: HOPE Dictionary
roundabout(เรานดฺ'อะเบาทฺ) adj. อ้อม,อ้อมค้อม,วกวน,เป็นวงกลม,อ้วนกระปุกหลุก n. ม้าเวียนขึ้นลงสำหรับเด็กเล่น,วงเวียนที่ต้องขับรอบ,คำพูดวกวน,การพูดวกวน, Syn. circular
English-Thai: Nontri Dictionary
roundabout(adj) วกวน,อ้อมค้อม,เป็นวงกลม
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วกไปวนมา (adv.) in a roundabout way See also: about the bush Syn. วกวน
อ้อม (v.) go by an indirect or roundabout route See also: make a detour, go by a roundabout way, take a bypass Ops. ตรง, ลัด
ม้าหมุน (n.) roundabout See also: carousel, children´s merry-go-round
วงเวียน (n.) roundabout See also: traffic circle, circus, traffic rotary, circular place
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
In a roundabout kind of way.มันก็ค่อนข้างวกวนน่ะนะ
We take a much more roundabout path.เราได้อ้อมมันไปซะไกล
♪ Going around this roundabout#ไปรอบเรือยนต์ลำนี้#
Blonde model Suzy Hunt stepped on to the dizzy Elizabeth Taylor-Richard Burton roundabout of romance yesterday.รูปแบบสีบลอนด์ซูล่า ก้าวไปวิงเวียนลิซาเบ ธ เทย์เลอร์ริชาร์ดเบอร์ตัน- วงเวียนของเมื่อวานโรแมนติก
That's a sentiment I intend to echo at the press conference you're about to arrange, unless of course this is your roundabout way of tendering your resignation.นั่นแหละ เป็นประเด็นที่ผมจะยกมาแสดงความเสียใจ ต่อหน้างานพบสื่อที่คุณจะจัดขึ้นมา หรือนี่อาจจะเป็นงานอีกงาน
Every morning I take a taxi to the roundabout and I have a decision.ทุกเช้า ฉันจะเรียกแท็กซี่ไปที่วงเวืยน และต้องตัดสินใจ
I'm on the roundabout outside the refinery.ฉันอยู่ตรงวงเวียนนอกโรงกลั่น
Roundabout the time the whole David Clarke thing was going down, little teenage Patrick Harper hopped a bus from Cleveland in search of his birth mother.- นังตัวร้ายพูดไปเองทั้งนั้น ประมาณช่วงเวลาที่ เรื่องของเดวิด คลาร์ก วุ่นวายขึ้นมา
Milton Keynes has many roundabouts.มิลตัน คีนน์มีที่เที่ยวมากมาย
He thinks you're talking a load of shit. Swings and roundabouts, isn't it?เขาว่านายมั่ว พูดวกไปวนมางั้นเหรอ
I guess this guy named Chad Davis, used to live roundaboutsดูเหมือนชายคนนั้นจะชื่อ ชาร์ด เดวิส เขาอยู่แถวๆนี้
Sir, we lost him after the bridge, but he had three options on the roundabout...เราคลาดกับเขาที่สะพาน แต่จากวงเวียนเขาไปได้ 3 ทาง

roundabout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
曲线[qū xiàn, ㄑㄩ ㄒㄧㄢˋ, 曲线 / 曲線] curve; curved line; indirect; in a roundabout way
环岛[huán dǎo, ㄏㄨㄢˊ ㄉㄠˇ, 环岛 / 環島] roundabout (traffic circle)
拐弯抹角[guǎi wān mò jiǎo, ㄍㄨㄞˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 拐弯抹角 / 拐彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
转弯抹角[zhuǎn wān mò jiǎo, ㄓㄨㄢˇ ㄨㄢ ㄇㄛˋ ㄐㄧㄠˇ, 转弯抹角 / 轉彎抹角] lit. (of road) winding and turning (成语 saw); to speak in a roundabout way; to equivocate; to beat about the bush
迂曲[yū qū, ㄩ ㄑㄩ, 迂曲] circuitous; tortuous; roundabout
迂缓[yū huǎn, ㄩ ㄏㄨㄢˇ, 迂缓 / 迂緩] dilatory; slow in movement; roundabout
转椅[zhuàn yǐ, ㄓㄨㄢˋ ㄧˇ, 转椅 / 轉椅] swivel chair; children's roundabout

roundabout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
回り込む[まわりこむ, mawarikomu] (v5m) to go round and cut in; to take a roundabout path
奥歯に物が挟まる[おくばにものがはさまる, okubanimonogahasamaru] (exp,v5r) to talk around something (exp. derived from having something stuck in your back teeth and thus be unable to speak clearly); to imply something in a roundabout way
紆曲[うきょく, ukyoku] (n,vs) winding; roundabout
言い回す;言回す[いいまわす, iimawasu] (v5s,vt) to express in a roundabout way
迂回貿易[うかいぼうえき, ukaiboueki] (n) commodity shunting; roundabout trade
迂言[うげん, ugen] (n) roundabout explanation
遠回り[とおまわり, toomawari] (n) detour; roundabout way
回りくどい[まわりくどい, mawarikudoi] (adj-i) circuitous; roundabout; indirect
婉曲[えんきょく, enkyoku] (adj-na,n) euphemistic; circumlocution; roundabout; indirect; (P)
迂遠[うえん, uen] (adj-na,n) roundabout; devious

roundabout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ม้าหมุน[n.] (māmun) EN: merry-go-round ; carousel ; roundabout FR: manège [m] ; chevaux de bois [mpl] ; carrousel [m]
อ้อม[v.] (øm) EN: go by an indirect road ; take a circuitous road ; take a tortuous road ; make a detour ; go by a roundabout way ; take a bypass ; double ; go around FR: contourner ; tourner autour ; prendre un chemin détourné ; doubler
อ้อม[adv.] (øm) EN: in a roundabout way ; in an indirect way FR:
อ้อมค้อม[adv.] (ømkhøm) EN: circuitously ; in a roundabout way ; in a indirect way ; indirectly FR: indirectement
ทางอ้อม[n. exp.] (thāng øm) EN: detour ; roundabout way FR: détour [m] ; crochet [m]
วงเวียน[n.] (wongwīen) EN: roundabout ; traffic circle (Am.) ; circus ; traffic rotary ; circular place FR: rond-point [m] ; giratoire [m] (Sui.)

roundabout ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Karussell {n}roundabout [Br.]; carousel [Am.]
Kreisverkehr {m}roundabout traffic

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า roundabout
Back to top