ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*assembly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assembly, -assembly-

*assembly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
assembly (n.) กลุ่มคน See also: คนที่รวมตัวกัน
assembly (n.) การประกอบ See also: การทำ, การสร้าง Syn. construction, piecing together
assembly (n.) การรวมกลุ่ม See also: การชุมนุม, การประชุม Syn. assemblage, meeting, association
assembly (n.) ชิ้นส่วน See also: ส่วนประกอบ
assembly (n.) สัญญาณรวมพล
English-Thai: HOPE Dictionary
assembly(อะเซม'บลี) n. ชุมนุมชน,การชุมนุม,การมั่วสุม,ที่ประชุมสภา,สมัชชา,สัญญาณรวมพล,การเคลื่อน (รถถังหรือทหาร) ,เข้าสู่บริเวณหนึ่ง,ประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ ของเครื่องจักร, Syn. collection, meeting ###A. dispersal, separation)
assembly languageภาษาแอสเซมบลีหมายถึง ภาษาที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมภาษาหนึ่งซึ่งจะตรงเข้าไปจัดการกับตัวไมโครโพรเซสเซอร์ หรือ "ตัวประมวลผล" ของเครื่องคอมพิวเตอร์ และจะทำการประมวลผลโดยตรงได้เลย โดยปกติ ภาษานี้จะเรียนยากและต้องเขียนยาวกว่าภาษา C หรือภาษา BASIC แต่จะทำให้ได้ผลลัพธ์ (result) เร็วกว่า และใช้เนื้อที่เก็บน้อยกว่าโปรแกรมภาษาอื่นมาก นิยมใช้ภาษานี้เมื่อต้องการประหยัดเวลาทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเพิ่มประสิทธิภาพของโปรแกรม โดยไม่ต้องพะวงถึงความชัดเจนมากนัก และที่สำคัญก็คือ โปรแกรมภาษานี้จะเขียนขึ้นมาเพื่อใช้เฉพาะกับเครื่องใดเครื่องหนึ่ง หากจะนำไปใช้กับเครื่องคนละรุ่น ก็จะต้องมีการปรับแก้ก่อน (ขึ้นกับหน่วยประมวลผลหรือ CPU)
assembly lineแนวประกอบชิ้นส่วนของเครื่องในโรงงาน
assemblyman(อะเซม'บลีเมิน) n. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ,สภานิติบัญญัติ
English-Thai: Nontri Dictionary
assembly(n) การชุมนุม,การประชุม,ที่ประชุม,สมัชชา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
assembly๑. สภา๒. สมัชชา๓. การชุมนุม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
assembly languageภาษาแอสเซมบลี [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
assemblymanสมาชิกสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
constituent assemblyสภาร่างรัฐธรรมนูญ [ดู constitutional convention] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
General Assemblyสมัชชาใหญ่ (สหประชาชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
popular assemblyสมัชชาประชาชน [ดู civic assembly] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Assemblyการเชื่อมต่อ, การเจริญเต็มวัย [การแพทย์]
Assembly languageภาษาแอสเซมบลี ภาษาระดับต่ำสำหรับใช้เขียนโปรแกรมแต่ละคำสั่งจะตรงกับคำสั่งภาษาเครื่องหนึ่งคำสั่ง ภาษาเครื่องนั้นปกติเป็นตัวเลขฐานสองหรือ 0 กับ 1 ซึ่งยากที่จะจำ ส่วนภาษาแอสเซมบลีนั้นเปลี่ยนเลข 0 กับ 1 ให้เป็นคำที่จำได้ง่าย เช่น A แทนคำว่า Add หรือบวก s แทน Subtract หรือลบ ทำให้เขียนโปรแกรมได้ง่ายกว่าการท่องจำเลข 0 กับ 1 ภาษาแอสเซมบลีนี้มักจะแตกต่างกันไปตามประเภทและรุ่นของตัวประมวลผล (processor) และใช้ร่วมกันไม่ได้ [คอมพิวเตอร์]
Assembly line workงานผลิตแบบสายการประกอบ [เศรษฐศาสตร์]
Bottom Hole Assemblyอุปกรณ์ก้นหลุมเป็นอุปกรณ์การเจาะที่อยู่ตรงปลายของระบบก้านเจาะ [ปิโตรเลี่ยม]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คณะบุคคล (n.) assembly Syn. คณะผู้แทน
จุดนัดพบ (n.) assembly point See also: meeting point
ชุมพล (n.) assembly See also: meeting Syn. ประชุม, รวมพล
รวมพล (n.) assembly See also: meeting Syn. ประชุม
สภานิติบัญญัติ (n.) legislative assembly See also: legislature
สมัชชา (n.) assembly Syn. คณะบุคคล, คณะผู้แทน
สมัชชา (n.) assembly
สันนิบาต (n.) assembly See also: league, congress, meeting Syn. ที่ประชุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ
I saw you make contact, Larry. What did the guy on the assembly line say?ฉันเห็นคุณติดต่อกับ แลร์รี่ เขาต้องการอะไร
Competition for the upcoming General Assembly Get a good gradeการแข่งขันสำหรับการประชุมครั้งต่อไป/ และขอให้ได้คะแนนดี
What, do you come off an assembly line or something?อะไรนะ นายมาจากสายพานผลิต หรืออะไรบางสิ่ง
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน
As a result of our debate at the Olympus Assembly... we will resume normal trade with Poseidon... with one notable exception.ตามผลการประชุมร่วมกันที่โอลิมปัส... ...เราจะดำเนินการค้ากับโพเซดอนต่อไป... ...โดยมีข้อยกเว้นอย่างหนึ่ง
Not because it is exhibited at an uncouth rural assembly with glutinous pies,แต่ก็ใช่ว่าจะมาจากชาวชนบทแสนงุ่มง่าม ที่ทำพายเหนียวๆ
It seems his body is in their assembly hall.ศพเขาถูกตั้งอยู่ที่ห้องโถง
They're illegals. Part of our assembly crew.พวกเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งของคนที่มาทำงานให้เรา
Group Bronson handles assembly. Group George Peppard, craft services.กลุ่มบรอนสัน ประกอบชิ้นส่วน กลุ่มจอร์จ เก็บรายละเอียด
It's like a human assembly line.นี่เหมือนโรงงานนรกไม่มีผิดเลย
The speaker of the assembly. He has the power.ประธานสภาผู้แทน เขามีอำนาจพอ

*assembly* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇编语言[huì biān yǔ yán, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 汇编语言 / 匯編語言] assembly language
生产线[shēng chǎn xiàn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 生产线 / 生產線] assembly line; production line
礼堂[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, 礼堂 / 禮堂] assembly hall; auditorium
装配员[zhuāng pèi yuán, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄩㄢˊ, 装配员 / 裝配員] assembly worker
装配线[zhuāng pèi xiàn, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 装配线 / 裝配線] assembly line; production line
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
集会[jí huì, ㄐㄧˊ ㄏㄨㄟˋ, 集会 / 集會] gather; assembly; meeting
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 大会 / 大會] general assembly; general meeting; convention
会堂[huì táng, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, 会堂 / 會堂] meeting hall; assembly hall
联大[Lián Dà, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄚˋ, 联大 / 聯大] United Nations General Assembly; abbr. for 聯合國大會|联合国大会
周会[zhōu huì, ㄓㄡ ㄏㄨㄟˋ, 周会 / 周會] weekly meeting; weekly assembly
议会[yì huì, ㄧˋ ㄏㄨㄟˋ, 议会 / 議會] parliament; legislative assembly
议院[yì yuàn, ㄧˋ ㄩㄢˋ, 议院 / 議院] parliament; legislative assembly
加工贸易[jiā gōng mào yì, ㄐㄧㄚ ㄍㄨㄥ ㄇㄠˋ ㄧˋ, 加工贸易 / 加工貿易] process trade; trade involving assembly
议长[yì zhǎng, ㄧˋ ㄓㄤˇ, 议长 / 議長] speaker (of a legislative assembly)
联合国大会[Lián hé guó Dà huì, ㄌㄧㄢˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, 联合国大会 / 聯合國大會] United Nations General Assembly
元老院[yuán lǎo yuàn, ㄩㄢˊ ㄌㄠˇ ㄩㄢˋ, 元老院] upper house; senate; senior statesmen's assembly

*assembly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] (n) {comp} assembly language
アセンブリ;アセンブリー[, asenburi ; asenburi-] (n) {comp} assembly
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry
アセンブリー言葉[アセンブリーことば, asenburi-kotoba] (n) assembly language
アセンブリー言語[アセンブリーげんご, asenburi-gengo] (n) assembly language
アセンブリキャッシュ[, asenburikyasshu] (n) {comp} assembly cache
アセンブリマニフェスト[, asenburimanifesuto] (n) {comp} assembly manifest
アセンブリライン;アッセンブリーライン[, asenburirain ; assenburi-rain] (n) (See 組み立てライン) assembly line
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] (n) {comp} assembly language
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] (n) {comp} assembly time
アッシー[, asshi-] (n) (1) (abbr) (automotive) assembly; (2) (sl) (from 足) man who drives a woman around for free; man used by a woman for his car
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly
交流会[こうりゅうかい, kouryuukai] (n) (cultural) exchange meeting; gathering; assembly; social; fellowship; mixer
[かい, kai] (n,n-suf) (1) meeting; assembly; party; (2) association; club; (P)
会合[かいごう, kaigou] (n,vs,adj-no) (1) meeting; assembly; (2) {chem} association; (3) (See 合・4) (astronomical) conjunction; (P)
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P)
会議[かいぎ, kaigi] (n,vs,adj-no) meeting; conference; session; assembly; council; convention; congress; (P)
全会衆[ぜんかいしゅう, zenkaishuu] (n) the whole assembly; the whole congregation
分解[ぶんかい, bunkai] (n,vs,adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) {math} factorization; (3) {chem} decomposition; resolution; (4) {comp} deblocking; (P)
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
区会議員[くかいぎいん, kukaigiin] (n) ward assemblyman
区議[くぎ, kugi] (n) ward assemblyman; (P)
区議会議員[くぎかいぎいん, kugikaigiin] (n) ward assemblyman; ward councillor
国連総会[こくれんそうかい, kokurensoukai] (n) United Nations General Assembly
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
州議会議員[しゅうぎかいぎいん, shuugikaigiin] (n) state legislator; member of state parliament; member of a provincial assembly
市会議員[しかいぎいん, shikaigiin] (n) city councillor; city councilor; city assemblyman
市議[しぎ, shigi] (n) (abbr) (See 市議会議員) city councillor; city councilor; city assemblyman; (P)
朝礼[ちょうれい, chourei] (n) morning assembly (company, school, etc.); pep talk; (P)
満場騒然[まんじょうそうぜん, manjousouzen] (adj-t,adv-to) the whole house (assembly, audience) being in uproar
満座[まんざ, manza] (n) the whole assembly; the full house; whole group; everyone
組み立て(P);組立[くみたて, kumitate] (n,adj-no) construction; framework; erection; assembly; organization; organisation; (P)
組み立てライン[くみたてライン, kumitate rain] (n) assembly line
解体[かいたい, kaitai] (n,vs) (1) disassembly; dismantling; deconstruction; dissolution; demolishing; (adj-f) (2) (obsc) dissection (i.e. postmortem); (P)
解体工場[かいたいこうじょう, kaitaikoujou] (n) disassembly plant; wrecking yard; chop shop
議長[ぎちょう, gichou] (n) chairman; speaker (e.g. of assembly); president (e.g. of council, senate, etc.); moderator (e.g. of a newsgroup); (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly
ヘッドディスクアセンブリ[へっどでいすくあせんぶり, heddodeisukuasenburi] head, disk assembly, HDA (abbr.)
再組立[さいくみたて, saikumitate] reassembly
逆アセンブル[ぎゃくアセンブル, gyaku asenburu] disassembly (vs)

*assembly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]
ชุดสายไฟ[n. exp.] (chut sāifai) EN: cable harness ; wire harness ; cable assembly ; wiring assembly ; wiring loom FR:
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุรงคสันนิบาต[n.] (jāturongkha) EN: Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จุดนัดพบ[n. exp.] (jut natphop) EN: assembly point ; meeting point FR: point de rencontre [m]
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m]
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การจับกลุ่ม[n.] (kān japklum) EN: gathering ; assembly FR:
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมสมัชชา[n. exp.] (kān prachum) EN: assembly FR:
การประกอบชิ้นส่วน[n. exp.] (kān prakøp ) EN: assembly FR: assemblage [m]
ภาษาแอสเซมบลี้[n. exp.] (phāsā aētse) EN: assembly language FR: langage assembleur [m]
ผู้สมัคร ส.ส.[n. exp.] (phū samak s) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: candidat député [m]
ผู้แทนราษฎร[n.] (phūthaēn rā) EN: assemblyman ; member of parliament ; congressman ; representative (of the people) ; elected representative FR: député [m]
ประธานสนช. = ประธาน สนช.[n. prop.] (Prathān Søn) EN: President of the National Legislative Assembly FR: Président de l'Assemblée nationale législative [m]
สายประกอบ[n. exp.] (sāi prakøp) EN: assembly line FR: ligne d'assemblage [f]
สมาชิกรัฐสภา[n. exp.] (samāchik ra) EN: member of parliament ; member of the assembly FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมัช[n.] (samat) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สมัชชา[n.] (samatchā) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สมัชชาใหญ่[n. exp.] (samatchā ya) EN: general assembly FR: assemblée générale [f]
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ[n. exp.] (Samatchā Ya) EN: General Assembly of the United Nations ; United Nations General Assembly FR: Assemblée générale des Nations unies [f]
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting FR: ligue [f] ; association [f]
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภาแห่งชาติ[n. exp.] (saphā haeng) EN: national council ; national assembly FR: conseil national [m] ; assemblée nationale [f]
สภาแห่งชาติลาว[org.] (Saphā Haeng) EN: The National Assembly of The Lao PDR FR: Assemblée Nationale du Laos [f]
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)[org.] (Saphā Khapk) EN: National Reform Steering Assembly (NRSA) FR:
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch ; legislature FR:
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch FR: assemblée législative [f]
สภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Saphāphūtha) EN: House of Representatives ; Assembly of the People's Representatives ; House of Parliaments ; Lower House FR: Assemblée nationale [f] ; Chambre des représentants [f]
สภาร่างรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (saphā rāng ) EN: Constituent Assembly FR: assemblée constituante [f]
เสรีภาพในการชุมนุม[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of assembly FR: liberté d'assemblée [f] ; liberté de réunion [f]
สนช. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)[abv.] (Sønøchø. (S) EN: National Legislative Assembly (NLA) FR: Assemblée nationale législative [f]
ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)[abv.] (sø.sø. (sam) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: député [m] ; membre de la chambre des représentants [m]
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]
ที่ประชุมทั่วไป[n. exp.] (thī prachum) EN: general assembly FR: assemblée générale [f]
วิหาร[n.] (wihān) EN: vihara ; Buddhist assembly hall ; Buddha image hall ; hall of image ; large hall in a Thai temple FR: vihara [m] ; temple [m]

*assembly* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturenbalken {m}fitting assembly
Assemblerbefehl {m} [comp.]assembly instruction
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language
Kupplungszusammenbau {m} [techn.]assembly of coupling
Achsaggregat {n} [auto]axle assembly
Klemmbefestigung {f}clamping assembly
Disassemblierung {f} [comp.]disassembly
Antriebsaggregat {n}drive assembly
Versammlungsfreiheit {f} [pol.]freedom of assembly
Baukastensystem {n}modular (assembly) system; modular construction system
Vollversammlung {f}plenary meeting; plenary assembly
Zusammenrottung {f} [jur.]riotous assembly
Assembler {m}assembly
Aula {f}assembly hall
Bandabgleich {m}assembly line balancing
Bereitstellungsraum {m}assembly area
Fertigungsmethode {f}assembly method
Fließbandarbeiter {m}assembly line worker
Fließbandfertigung {f}assembly belt production
Fließbandstation {f}assembly station
Materialanforderungsschein {m}assembly order
Montageabteilung {f}assembly department
Montagearbeit {f}assembly work
Montagehalle {f}assembly hangar

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *assembly*
Back to top