ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

legislature

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *legislature*, -legislature-

legislature ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
legislature (n.) สภานิติบัญญติ
English-Thai: HOPE Dictionary
legislature(เลจ'จิสเลเชอะ) n. สภานิติบัญญัติ,หน่วยนิติกรของรัฐบาล, Syn. congress
English-Thai: Nontri Dictionary
legislature(n) สภานิติบัญญัติ,รัฐสภา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
legislatureสภานิติบัญญัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Or the michigan legislature granted jack kevorkianว่าไม่มีวันที่พลเมืองในรัฐมิชิแกน หรือสภานิติบัญญัติของมิชิแกน...
The legislature and the supreme court. Moreover, you've defied your own medical profession.คุณเมินเฉยและท้าทายสภานิติบัญญัติและศาลสูง
You might find this hard to believe because of how welcoming my country can be, but some of my colleagues in the legislature believe your kind is ruining Costa Rica.คุณอาจพบ นี้ยากที่จะเชื่อ เนื่องจากวิธีการต้อนรับ ประเทศของฉันจะเป็นไปได แต่บางส่วนของเพื่อนร่วมงานของฉัน ในสภานิติบัญญัต
The state legislature- something, anything-ผู้ว่าฯ แองเล่อร์ต้องการผลักดัน คำสั่งห้ามให้ผ่านรัฐสภาให้ได้ ทำอะไรก็ได้ซักอย่าง
Bree was elected to the Kentucky State Legislature.บรี ได้ถูกรับเลือกให้เป็นสภานิติบัญญติ ของรัฐเคนทักกี้
The first territorial legislature...ระบบสภาเดี่ยวครั้งแรก...
He wrote a paper on suffrage while he was still in the Illinois legislature.เขาเขียนกระดาษในการอธิษฐานในขณะที่เขายังคงอยู่ในสภานิติบัญญัติของรัฐอิลลินอยส์
We will wipe this place down, and then you will cover for him in legislature.เราจะกวาดล้างที่นี่ซะ และคุณจะทำหน้าที่แทนเค้าในสภานิติบัญญัติ

legislature ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
立法机关[lì fǎ jī guān, ㄌㄧˋ ㄈㄚˇ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, 立法机关 / 立法機關] legislature

legislature ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
休会明け[きゅうかいあけ, kyuukaiake] (n) reassembling of a legislature
停会[ていかい, teikai] (n) adjournment; suspension of a meeting; recess of legislature
抜き打ち解散[ぬきうちかいさん, nukiuchikaisan] (n) sudden dissolution of a legislature
立法機関[りっぽうきかん, rippoukikan] (n,adj-no) legislature
二院[にいん, niin] (n) the two houses of legislature; (P)
会期[かいき, kaiki] (n,adj-no) session (of a legislature); (P)
会期中[かいきちゅう, kaikichuu] (n) during a session (of the legislature)
州議[しゅうぎ, shuugi] (n) (abbr) (See 州議会) state legislature; state or provincial parliament
州議会[しゅうぎかい, shuugikai] (n) state legislature; state or provincial parliament
立法府[りっぽうふ, rippoufu] (n) (1) assize; court; (2) legislature; (P)

legislature ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch ; legislature FR:

legislature ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Legislative {f}legislature

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า legislature
Back to top