ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-assembly-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น assembly, *assembly*,

-assembly- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
5:00 a.m. - Endless assembly on the inspection ground.5 นาฬิกาเช้า เวลาของการตรวจนับ
I saw you make contact, Larry. What did the guy on the assembly line say?ฉันเห็นคุณติดต่อกับ แลร์รี่ เขาต้องการอะไร
Competition for the upcoming General Assembly Get a good gradeการแข่งขันสำหรับการประชุมครั้งต่อไป/ และขอให้ได้คะแนนดี
What, do you come off an assembly line or something?อะไรนะ นายมาจากสายพานผลิต หรืออะไรบางสิ่ง
I'm just an assembler on an assembly line building a car which is good for people and society and it moves them around.คิดว่าตัวฉันเป็นแค่คนงานประกอบชิ้นส่วนบนสายพานการผลิต สร้างสิ่งดี ๆ ให้ผู้คนและสังคม ทำให้คนมีพาหนะขับขี่ไปไหนต่อไหน
Not because it is exhibited at an uncouth rural assembly with glutinous pies,แต่ก็ใช่ว่าจะมาจากชาวชนบทแสนงุ่มง่าม ที่ทำพายเหนียวๆ
It seems his body is in their assembly hall.ศพเขาถูกตั้งอยู่ที่ห้องโถง
They're illegals. Part of our assembly crew.พวกเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย ส่วนหนึ่งของคนที่มาทำงานให้เรา
It's like a human assembly line.นี่เหมือนโรงงานนรกไม่มีผิดเลย
The assembly has decided that the actions of Chairman Cho are out of order.สภาผู้แทนได้ตัดสิน ว่าปฏิบัติการของประมุขโชนั้น ถือเป็นโมฆะ
The Pantoran assembly has called you out of order.สภาผู้แทนแห่งแพนทอร่า ตัดสินว่าคำสั่งของท่านถือเป็นโมฆะ
Guys, I can't express to you how important this assembly is.- ฉันไม่รู้จะอธิบายยังไง ว่าโชว์ครั้งนี้สำคัญแค่ไหน เราต้องการคนเพิ่ม

-assembly- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汇编语言[huì biān yǔ yán, ㄏㄨㄟˋ ㄅㄧㄢ ㄩˇ ㄧㄢˊ, 汇编语言 / 匯編語言] assembly language
生产线[shēng chǎn xiàn, ㄕㄥ ㄔㄢˇ ㄒㄧㄢˋ, 生产线 / 生產線] assembly line; production line
礼堂[lǐ táng, ㄌㄧˇ ㄊㄤˊ, 礼堂 / 禮堂] assembly hall; auditorium
装配员[zhuāng pèi yuán, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄩㄢˊ, 装配员 / 裝配員] assembly worker
装配线[zhuāng pèi xiàn, ㄓㄨㄤ ㄆㄟˋ ㄒㄧㄢˋ, 装配线 / 裝配線] assembly line; production line
尾翼[wěi yì, ㄨㄟˇ ㄧˋ, 尾翼] tail wing; empennage (arrow feathers or tail assembly of plane); tail unit
会堂[huì táng, ㄏㄨㄟˋ ㄊㄤˊ, 会堂 / 會堂] meeting hall; assembly hall

-assembly- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] (n) {comp} assembly language
アセンブリ;アセンブリー[, asenburi ; asenburi-] (n) {comp} assembly
アセンブリー工業[アセンブリーこうぎょう, asenburi-kougyou] (n) assembly industry
アセンブリー言葉[アセンブリーことば, asenburi-kotoba] (n) assembly language
アセンブリー言語[アセンブリーげんご, asenburi-gengo] (n) assembly language
アセンブリキャッシュ[, asenburikyasshu] (n) {comp} assembly cache
アセンブリマニフェスト[, asenburimanifesuto] (n) {comp} assembly manifest
アセンブリライン;アッセンブリーライン[, asenburirain ; assenburi-rain] (n) (See 組み立てライン) assembly line
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] (n) {comp} assembly language
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] (n) {comp} assembly time
アッパーウィンドウディスプレイカラムアセンブリ[, appa-uindoudeisupureikaramuasenburi] (n) {comp} upper window display column assembly
スカラー;スカラ;スケーラー;スケーラ[, sukara-; sukara ; suke-ra-; suke-ra] (n) (1) scalar; (2) (スカラ only) Selective Compliant Assembly Robot Arm (type of industrial robot); Selective Compliant Articulated Robot Arm; SCARA
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] (n) {comp} cell assembly and disassembly
ロングホームルーム[, ronguho-muru-mu] (n) (See ホームルーム) long homeroom; occasional or periodic extra long registration class or assembly in a school (e.g. for activities not related to class work)
不法集会[ふほうしゅうかい, fuhoushuukai] (n) unlawful assembly
会場[かいじょう, kaijou] (n) assembly hall; meeting place; venue; grounds; (P)
加工交易[かこうこうえき, kakoukoueki] (n) processing trade (importing all or part of raw and auxiliary materials, parts, components, accessories, and packaging materials in bond from a foreign company, and re-exporting the finished products after processing or assembly for distribution and sale by that foreign company)
国連総会[こくれんそうかい, kokurensoukai] (n) United Nations General Assembly
大阪会議[おおさかかいぎ, oosakakaigi] (n) Osaka Conference; meeting held by the leaders of the Meiji Restoration in Osaka to discuss the formation of a representative assembly (January-February, 1875)
州議会議員[しゅうぎかいぎいん, shuugikaigiin] (n) state legislator; member of state parliament; member of a provincial assembly
朝礼[ちょうれい, chourei] (n) morning assembly (company, school, etc.); pep talk; (P)
組み立てライン[くみたてライン, kumitate rain] (n) assembly line
閉院[へいいん, heiin] (n,vs) adjourning the Diet or an assembly
集会所[しゅうかいじょ, shuukaijo] (n) meeting place; assembly hall
Japanese-English: COMDICT Dictionary
アセンブラ言語[アセンブラげんご, asenbura gengo] assembly language
アセンブリ言語[アセンブリげんご, asenburi gengo] assembly language
アセンブル時[アセンブルじ, asenburu ji] assembly time
アセンブル時間[アセンブルじかん, asenburu jikan] assembly time
セル組立分解[セルくみたてぶんかい, seru kumitatebunkai] cell assembly and disassembly

-assembly- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
โชมโรม[n.] (chōmrōm) EN: club ; association ; society ; assembly ; community ; group gathering ; circle ; forum FR: association [f] ; communauté [f] ; cercle [m] ; club [m]
ชุมนุม[n.] (chumnum) EN: assembly ; meeting ; party ; club FR: assemblée [f]
ชุดสายไฟ[n. exp.] (chut sāifai) EN: cable harness ; wire harness ; cable assembly ; wiring assembly ; wiring loom FR:
ห้องประชุม[n. exp.] (hǿng prachu) EN: meeting room ; auditorium ; assembly hall ; boardroom ; conference room FR: salle de réunion [f] ; salle de conférence [f] ; auditoire [m] (Belg., Sui.)
จตุรงคสันนิบาต[n.] (jaturongkha) EN: Buddhist All Saints Day ; Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จาตุรงคสันนิบาต[n.] (jāturongkha) EN: Great Assembly of Disciples marked by the union of four factors FR:
จุดนัดพบ[n. exp.] (jut natphop) EN: assembly point ; meeting point FR: point de rencontre [m]
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การจับกลุ่ม[n.] (kān japklum) EN: gathering ; assembly FR:
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การประชุมสมัชชา[n. exp.] (kān prachum) EN: assembly FR:
การประกอบชิ้นส่วน[n. exp.] (kān prakøp ) EN: assembly FR: assemblage [m]
ภาษาแอสเซมบลี้[n. exp.] (phāsā aētse) EN: assembly language FR: langage assembleur [m]
ผู้สมัคร ส.ส.[n. exp.] (phū samak s) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: candidat député [m]
ประธานสนช. = ประธาน สนช.[n. prop.] (Prathān Søn) EN: President of the National Legislative Assembly FR: Président de l'Assemblée nationale législative [m]
สายประกอบ[n. exp.] (sāi prakøp) EN: assembly line FR: ligne d'assemblage [f]
สมาชิกรัฐสภา[n. exp.] (samāchik ra) EN: member of parliament ; member of the assembly FR: député [m] ; parlementaire [m] ; membre du Parlement [m]
สมัช[n.] (samat) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สมัชชา[n.] (samatchā) EN: assembly ; meeting ; conference FR: réunion [f] ; meeting [f] ; assemblée [f]
สมัชชาใหญ่[n. exp.] (samatchā ya) EN: general assembly FR: assemblée générale [f]
สมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติ[n. exp.] (Samatchā Ya) EN: General Assembly of the United Nations ; United Nations General Assembly FR: Assemblée générale des Nations unies [f]
สันนิบาต[n.] (sannibāt) EN: assembly ; league ; congress ; meeting FR: ligue [f] ; association [f]
สภา[n.] (saphā) EN: council ; assembly ; board ; chamber ; house ; parliament ; congress ; forum FR: conseil [m] ; assemblée [f] ; chambre [f] ; congrès [m] ; parlement [m] ; comité [m] ; forum [m]
สภาแห่งชาติ[n. exp.] (saphā haeng) EN: national council ; national assembly FR: conseil national [m] ; assemblée nationale [f]
สภาแห่งชาติลาว[org.] (Saphā Haeng) EN: The National Assembly of The Lao PDR FR: Assemblée Nationale du Laos [f]
สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.)[org.] (Saphā Khapk) EN: National Reform Steering Assembly (NRSA) FR:
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch ; legislature FR:
สภานิติบัญญัติ[n. exp.] (saphā nitib) EN: legislative assembly ; legislative branch FR: assemblée législative [f]
สภาผู้แทนราษฎร[n. prop.] (Saphāphūtha) EN: House of Representatives ; Assembly of the People's Representatives ; House of Parliaments ; Lower House FR: Assemblée nationale [f] ; Chambre des représentants [f]
สภาร่างรัฐธรรมนูญ[n. exp.] (saphā rāng ) EN: Constituent Assembly FR: assemblée constituante [f]
เสรีภาพในการชุมนุม[n. exp.] (sērīphāp na) EN: freedom of assembly FR: liberté d'assemblée [f] ; liberté de réunion [f]
สนช. (สภานิติบัญญัติแห่งชาติ)[abv.] (Sønøchø. (S) EN: National Legislative Assembly (NLA) FR: Assemblée nationale législative [f]
ส.ส. (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร)[abv.] (sø.sø. (sam) EN: MP (member of Parliament) ; (member of the Assembly of People's Representatives) FR: député [m] ; membre de la chambre des représentants [m]
ที่ประชุม[n.] (thī prachum) EN: conference ; meeting ; convention ; assembly ; congress ; convention ; colloquium ; council ; parley ; interchange FR: assemblée [f]
ที่ประชุมทั่วไป[n. exp.] (thī prachum) EN: general assembly FR: assemblée générale [f]
วิหาร[n.] (wihān) EN: vihara ; Buddhist assembly hall ; Buddha image hall ; hall of image ; large hall in a Thai temple FR: vihara [m] ; temple [m]

-assembly- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Armaturenbalken {m}fitting assembly
Assemblersprache {f} [comp.]assembler language; assembly language
Achsaggregat {n} [auto]axle assembly
Klemmbefestigung {f}clamping assembly
Antriebsaggregat {n}drive assembly
Versammlungsfreiheit {f} [pol.]freedom of assembly
Vollversammlung {f}plenary meeting; plenary assembly
Zusammenrottung {f} [jur.]riotous assembly

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -assembly-
Back to top