ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*almost*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น almost, -almost-

*almost* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
almost (adv.) เกือบจะ See also: เกือบ, จวนจะ, จวนเจียน, จวน, แทบจะ, เกือบถึง Syn. nearly, all but
be almost the same as (vt.) เกือบจะเหมือน Syn. approach
be almost the same as (vi.) เกือบจะเหมือน Syn. come near
English-Thai: HOPE Dictionary
almost(แอล' โมสทฺ) adv. เกือบจะ, แทบจะ, จวนจะ, จวนเจียน (nearly, approximately)
English-Thai: Nontri Dictionary
almost(adv) แทบ,จวนเจียน,เกือบจะ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
almost everywhereเกือบทุกแห่ง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Almost widespread rainฝนเกือนทั่วไป [อุตุนิยมวิทยา]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่อน (adv.) almost See also: nearly, mostly, approximately Syn. เกือบเต็ม
ค่อนคืน (adv.) almost the whole night Ops. ค่อนวัน
ค่อนวัน (adv.) almost the whole day Ops. ค่อนคืน
จวนจะ (adv.) almost See also: nearly, practically, virtually Syn. เกือบจะ, แทบจะ, ใกล้จะ
จวนเจียน (adv.) almost See also: nearly, narrowly Syn. หวุดหวิด, เฉียด
ทึนทึก (adj.) almost old See also: almost ripe Syn. ทึมทึก
ทึมทึก (adj.) almost old See also: almost ripe
น้องๆ (adv.) almost See also: nearly Syn. เกือบ, แทบเหมือน, จวนเจียน
น้องเพล (n.) almost 11 o´clock
ร่วม (adv.) almost See also: nearly, just about
ร่วมหัวงาน (v.) almost finish See also: almost end
รำรำ (adv.) almost See also: nearly, soon Syn. เกือบ, ลำลำ
ลำลำ (adv.) almost See also: nearly, soon Syn. เกือบ
เกือบตาย (v.) almost die See also: nearly die
เกือบเต็ม (adv.) almost See also: nearly, mostly, approximately
เหยียบ (adv.) almost See also: nearly Syn. เกือบ
แทบ (adv.) almost See also: nearly, just about, practically, virtually Syn. เกือบจะ, แทบจะ
แทบจะ (adv.) almost See also: nearly, just about, practically, virtually Syn. แทบ, เกือบจะ
แทบทั้งสิ้น (adv.) almost all See also: almost everyone, almost everything Syn. แทบทั้งหมด
แทบทั้งหมด (adv.) almost all See also: almost everyone, almost everything
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I've almost finished the preparations for…ฉันเตรียมการเกี่ยวกับ...เกือบจะเสร็จแล้ว
We did, but we were almost lateพวกเราไปตรงเวลา แต่ก็เกือบไม่ทันแล้ว
I lost my job almost 6 months agoฉันตกงานมากว่า 6 เดือนแล้ว
It's almost a year since I came to live hereเกือบหนึ่งปีแล้วที่ฉันมาอยู่ที่นี่
I go back almost every day and just re-read and re-readฉันกลับมาอ่านมันเกือบทุกวัน ก็แค่อ่านแล้วอ่านอีก
He almost laughed out loudเขาเกือบหัวเราะออกมาดังๆ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He almost looks alive.เขาเกือบจะดูเหมือนมีชีวิตอยู่
Ohh. Oh, Cleo, I almost forgot.โอ๋ โอ้ คลีโอ ฉันเกือบลืม
I can almost hear it now.ตอนนี้ฉันก็เเทบจะได้ยิน
She looked almost triumphant.หล่อนดูราวกับเป็นผู้ชนะ
At the top, the Kapo, almost always a common criminal.ตำแหน่งสูงสุดคือ คาโปว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักโทษทั่วไป
I almost fell asleep.ฉันเกือบจะผล็อยหลับไป
I saw it. I was so embarrassed, I almost threw up.ฉันเห็นมัน ผมอายมากฉันเกือบจะโยนขึ้น
You can reach out and almost touch the el tracks, right?คุณสามารถเข้าถึงและเกือบสัมผัสเอลแทร็คใช่มั้ย?
When the window's open, the train noise is almost unbearable.เมื่อเปิดหน้าต่างเสียงรถไฟจะทนไม่ได้เกือบ
He was sorry for the birds, especially the small, delicate, dark terns... ... that were always flying and looking and almost never finding.เขารู้สึกเสียใจสำหรับนก โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีขนาดเล็ก ละเอียดอ่อนเทิร์นที่มืด ที่ถูกเสมอบินและกำลังมองหา
As it went down, slipping lightly through the old man's fingers... ... he could still feel the great weight... ... though the pressure of his thumb and finger were almost imperceptible.ในขณะที่มันลงไปเบา ๆ ลื่น ไถล ผ่านมือของชายชรา เขายังคงสามารถรู้สึกถึง น้ำหนักที่ดี
It's almost as though he jumped just to show me how big he was.มันเกือบจะเหมือนกับว่าเขา กระโดด เพียงเพื่อแสดงให้ฉันดูวิธีการ ใหญ่เขาเป็น

*almost* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
七七八八[qī qī bā bā, ㄑㄧ ㄑㄧ ㄅㄚ ㄅㄚ, 七七八八] almost; nearing completion; bits and piece; of all kinds
伯仲之间[bó zhòng zhī jiān, ㄅㄛˊ ㄓㄨㄥˋ ㄓ ㄐㄧㄢ, 伯仲之间 / 伯仲之間] almost on a par
[guǐ, ㄍㄨㄟˇ, 佹] almost succeed; crafty; suddenly
大同小异[dà tóng xiǎo yì, ㄉㄚˋ ㄊㄨㄥˊ ㄒㄧㄠˇ ㄧˋ, 大同小异 / 大同小異] almost similar; except slight differences
将近[jiāng jìn, ㄐㄧㄤ ㄐㄧㄣˋ, 将近 / 將近] almost; nearly; close to
差不多[chà bu duō, ㄔㄚˋ ㄅㄨ˙ ㄉㄨㄛ, 差不多] almost; nearly; more or less
几乎[jī hū, ㄐㄧ ㄏㄨ, 几乎 / 幾乎] almost; nearly; practically
几乎不可能[jī hū bù kě néng, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄋㄥˊ, 几乎不可能 / 幾乎不可能] almost impossible
几乎完全[jī hū wán quán, ㄐㄧ ㄏㄨ ㄨㄢˊ ㄑㄩㄢˊ, 几乎完全 / 幾乎完全] almost entirely; almost completely
[dài, ㄉㄞˋ, 殆] dangerous; perilous; endanger; almost; probably; only
微漠[wēi mò, ㄨㄟ ㄇㄛˋ, 微漠] faint (almost inaudible or invisible)
不绝如缕[bù jué rú lǚ, ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ ㄖㄨˊ ㄌㄩˇ, 不绝如缕 / 不絕如縷] hanging by a thread; very precarious; almost extinct; (of sound) linger on faintly
平缓[píng huǎn, ㄆㄧㄥˊ ㄏㄨㄢˇ, 平缓 / 平緩] level; almost flat; not strongly sloping; fig. moderate; mild-mannered; gentle
险些[xiǎn xiē, ㄒㄧㄢˇ ㄒㄧㄝ, 险些 / 險些] narrowly; almost; nearly
[jī, ㄐㄧ, 几 / 幾] almost

*almost* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
あっぷあっぷ[, appuappu] (adv,n,vs) floundering and almost drowning
いられないくらい[, irarenaikurai] (exp) almost not able (to do something)
くらい(P);ぐらい(P)[, kurai (P); gurai (P)] (suf,prt) (1) (also written as 位) approximately; about; around; or so; (2) to (about) the extent that; (almost) enough that; so ... that ...; at least; (3) as ... as ...; like; (P)
じいんと;ジーンと;ジンと;じーんと;じんと[, jiinto ; ji-n to ; jin to ; ji-nto ; jinto] (adv) (1) (on-mim) extremely cold feeling that makes one feel numb; sharp pain that is almost numbing; (2) heartrending; touching the heart
すんでの所で;既の所で[すんでのところで, sundenotokorode] (exp) (uk) almost; very nearly
そうになった[, souninatta] (exp) almost (did); nearly (did)
もう少しで[もうすこしで, mousukoshide] (exp) almost; nearly; close to
もう少しのところで;もう少しの所で[もうすこしのところで, mousukoshinotokorode] (exp) almost; nearly; close to
先ず[まず, mazu] (adv) (1) (uk) first (of all); to start with; about; almost; anyway; well; now; (2) hardly (with neg. verb); (P)
危うく[あやうく, ayauku] (adv) (1) (See 危うい) barely; narrowly; (2) almost; nearly; (P)
危なく[あぶなく, abunaku] (adv) nearly; almost; on the point of (doing)
大抵[たいてい, taitei] (adj-na,adv,n) (1) (uk) mostly; ordinarily; usually; generally; (2) probably; (adj-no,n) (3) most; almost all; (4) (before a neg. form) ordinary; (adj-na) (5) (usu. as 〜にする) proper; appropriate; moderate; (P)
惜しい[おしい, oshii] (adj-i) (1) regrettable; disappointing; (2) precious; dear; valuable; (3) too good for; deserving better; (4) almost but not quite; (P)
押し並べて[おしなべて, oshinabete] (adv) (uk) in general; on the whole; for the most part; by and large; almost all
擦れ擦れ[すれすれ, suresure] (adj-na,n) (1) (uk) grazing; skimming; almost touching; passing within inches; being within a whisker; shaving close; (2) (uk) barely; just; narrowly; by a slim margin; (P)
棒鱈[ぼうだら, boudara] (n) dried codfish soaked in water for few days, and cooked almost to dryness in soy sauce and water (Kyoto speciality)
殆ど(P);殆んど[ほとんど, hotondo] (n-adv,n-t) (uk) mostly; nearly; practically; well-nigh; almost invariably; all but; just about; almost; (P)
殆どない[ほとんどない, hotondonai] (exp) almost never; few and far between; little or nothing; hardly any; hardly anything at all; very little

*almost* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อันติกะ[X] (antika) EN: nearly ; almost FR:
อายุใกล้ 50 (ปี)[X] (āyu klai hā) EN: almost 50 FR: proche de 50 (ans)
เฉียด[adv.] (chīet) EN: nearly ; almost FR:
เฉี่ยว[v.] (chīo) EN: glance ; skim ; buzz ; be almost scraping FR: effleurer ; frôler
แดยัน[v.] (daēyan) EN: be almost died FR:
โดยประมาณ[adv.] (dōi pramān) EN: approximately ; about ; roughly ; almost exact ; as a guess FR: approximativement ; à peu près
ฟังก์ชันเกือบเป็นคาบ[n. exp.] (fangchan ke) EN: almost periodic function FR:
แห้งขอด[adj.] (haēng khøt) EN: almost dried up ; almost boiled away FR: à sec
จักแหล่น ; จั๊กแหล่น[adv.] (jakkalaen) EN: almost ; narrowly ; nearly ; about FR: presque
จะ…แล้ว[adv.] (ja ... laēo) EN: almost FR:
เจียน[adv.] (jīen) EN: near ; nearly ; almost ; on the verge of ; on the point of FR: presque ; sur le point de
จวน[adv.] (jūan) EN: nearly ; almost ; narrowly ; practically ; approximatively ; virtually ; soon FR: presque ; quasiment ; quasi ; pratiquement ; virtuellement
จวนได้ที่[X] (jūan dāithī) EN: almost right FR:
จวนจะ[adv.] (jūan ja ) EN: almost ; nearly ; practically ; virtually FR: sur le point de
จวนเจียน[adv.] (jūanjīen) EN: almost ; just about ; on the verge to ; nearly FR:
จวนเสร็จ[X] (jūan set) EN: almost ready ; just about finished FR:
จวนตาย[X] (jūan tāi) EN: almost dead ; on the verge of death ; moribund FR: à l'article de la mort
จวนเวลา[X] (jūan wēlā) EN: it is almost time FR:
จวบจวน[prep.] (jūapjūan) EN: to ; at ; as far as ; nearly ; almost FR:
กะร่องกะแร่ง[v.] (karǿngkarae) EN: be almost severed FR:
เกือบ[adv.] (keūap) EN: nearly ; almost ; shortly ; closely ; about ; pratically ; on the point of ; on the verge of FR: presque ; à peu près ; à peine ; quasi ; pratiquement ; virtuellement ; de l'ordre de ; sur le point de
เกือบจะ[adv.] (keūap ja ) EN: about ; virtually ; almost FR: pratiquement ; virtuellement
เกือบตาย[v. exp.] (keūap tāi) EN: almost die ; nearly die FR: être sur le point de mourir
เกือบเต็ม[X] (keūap tem) EN: almost FR:
เกือบทั้งหมด[n. exp.] (keūap thang) EN: almost all FR:
เกือบทุกแห่ง[n. exp.] (keūap thuk ) EN: almost everywhere FR: presque partout
คล้าย[adv.] (khlāi) EN: such as ; like ; nearly alike ; almost alike FR: tel que ; comme ; pareil à ; proche de
คล้ายคลึง[adj.] (khlāikhleun) EN: nearly alike ; almost alike ; similar FR: similaire
คล้ายคลึงกับ[adj.] (khlāikhleun) EN: nearly alike ; almost alike ; similar to FR: similaire à ; semblable à
ค่อนคืน[adv.] (khǿn kheūn) EN: almost the whole night ; most of the night FR: la plus grande partie de la nuit
ค่อนหม้อ[X] (khǿn mø) EN: an almost full pot ; still plenty left in the pot FR:
ค่อนวัน[adv.] (khǿn wan) EN: almost the whole day ; most of the day FR: la plus grande partie de la journée
ขอดคลอง[X] (khøt khløng) EN: the canal is running low ; the canal is almost dried up FR:
ใกล้[adv.] (klai) EN: nearly ; almost ; about FR: pratiquement ; sur le point de ; quasi
ใกล้จะ[adv.] (klai ja) EN: almost FR: sur le point de ; près de ; presque
ใกล้จะเสร็จ[X] (klai ja set) EN: almost finished FR: presque terminé
ใกล้สำเร็จแล้ว[X] (klai samret) EN: nearly complete ; almost ready FR: presque achevé
กลั้วเกลี้ย[adv.] (klūaklīa) EN: almost finished ; with little to spare ; narrowly FR:
กบ[v.] (kop) EN: fill full ; overfill ; fill almost to overflowing FR: remplir à ras bord
ลำลำ[adv.] (lamlam) EN: almost FR:

*almost* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
unwegsam {adj}almost impassable

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *almost*
Back to top