ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*above*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น above, -above-

*above* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
above (prep.) ข้างบน See also: เหนือ
above (prep.) ดังกว่าเสียงอื่น
above (prep.) ด้านเหนือ See also: ในทิศเหนือ
above (prep.) ดีเกินกว่า
above (adv.) ที่มีอำนาจมากกว่า
above (prep.) มากกว่า
above (prep.) ยากเกินกว่า
above (adv.) เหนือกว่า See also: สูงกว่า Syn. overhead, up, higher Ops. below
above (prep.) เหนือกว่า See also: สูงกว่า Syn. over
above all (idm.) โดยเฉพาะ (อย่างยิ่ง) See also: ส่วนใหญ่, โดยมาก
above suspicion (idm.) ไม่น่าสงสัย
above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม, เปิดเผย, เชื่อถือได้
aboveboard (adj.) เปิดเผย
aboveboard (adv.) เปิดเผย Syn. candidly, openly, flankly Ops. secretly, furtively
be above (phrv.) อยู่สูงกว่า Syn. be over
be above (phrv.) มีมากกว่า Syn. be over
be above (phrv.) มีตำแหน่งสูงกว่า
be above (phrv.) มีมาตรฐานสูงกว่า See also: ประพฤติตัวดีกว่า
be above oneself (idm.) ตื่นเต้น
extend above (vi.) เหนือกว่า
get above oneself (phrv.) คิดถึงมากเกินไป
go above (phrv.) เคลื่อนขึ้นไปสูงกว่า Syn. go over
go above (phrv.) ยากเกินกว่าจะเข้าใจ Syn. go over
go above (phrv.) ขอคำแนะนำ See also: ขอคำตัดสินใจ (จากคนที่มีอำนาจหรือตำแหน่ง) Syn. go over
keep above (phrv.) พยายามพยุงไว้ให้อยู่เหนือ See also: รักษาให้สูงไว้
keep above (phrv.) ป้องกันความล้มเหลว See also: สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆได้, มีเงินมากพอประทังชีวิต
live above (phrv.) อาศัยอยู่ด้านบนของอาคารหรือสถานที่อื่น See also: อาศัยอยู่สูงกว่า Syn. live over
marry above (phrv.) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า Ops. marry beneath
open and above-board (idm.) โปร่งใส See also: ยุติธรรม Syn. above-board Ops. above-board
over and above (idm.) นอกเหนือจาก See also: มากกว่าหรือยิ่งกว่าบางสิ่ง
over and above (adj.) นอกจาก
over and above (adj.) นอกจาก See also: นอกเหนือจาก
place above (phrv.) วางไว้ด้านบน See also: วางไว้สูงกว่า, วางเหนือ Syn. put above, set above
place above (phrv.) พิจารณา / ไตร่ตรองว่าสำคัญกว่า (บางสิ่ง) Syn. put before
prize above (phrv.) ประเมินค่าสูงกว่า
put above (phrv.) จัดหรือวางอยู่สูงกว่า (บางสิ่ง) See also: วางเหนือ Syn. place above, set above
put above (phrv.) เห็นว่า (บางสิ่ง / บางคน) คู่ควรกับความสนใจมากกว่า Syn. place before
rate above (phrv.) มีค่าสูงกว่า See also: ตีราคาสูงกว่า
rise above (phrv.) ลอยสูงขึ้นเหนือ
rise above (phrv.) ทำให้มีพฤติกรรมดี / สูงส่งกว่า
English-Thai: HOPE Dictionary
above(อะบัฟว') adv.,prep. เหนือ, เบื้องต้น, เกิน, พ้นเหลือ, กว่า, Syn. overhead, aloft
above-board(อะบัฟว' บอร์ด) adv.,adj. เปิดเผย,ตรงไปตรงมา, Syn. honest, forthright
above-groundเหนือหรือบนพื้นดิน
English-Thai: Nontri Dictionary
above(adj,adv,p บน,เหนือ,สูงกว่า,ดีกว่า,เกิน
aboveboard(adj) ไม่หลอกลวง,เปิดเผย,ตรงไปตรงมา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
above parสูงกว่ามูลค่าที่กำหนด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
unbounded aboveไม่มีขอบเขตบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ตรีทศ (n.) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth
ออกญา (n.) title above Phra See also: Phraya Syn. พระยา
โตงเตง (n.) four sticks above the door of the enclosure
ไตรทศ (n.) 33 Gods in the second tier of heaven above the earth Syn. ตรีทศ
ข้างต้น (det.) above See also: above mentioned
ข้างบน (prep.) above
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว (adv.) as above-mentioned
ที่กล่าวมาข้างต้น (adj.) above-mentioned
เหนือสิ่งอื่นใด (adv.) above all
เหนืออื่นใด (adv.) above all Syn. เหนือสิ่งอื่นใด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
A cry from above warned me of the dangerเสียงร้องจากข้างบนเตือนฉันถึงอันตราย
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
At all times be above him, before him.ฉันต้องเหนือกว่าเขาทุกด้าน
We are coming out of the darkness into a new world, a kindlier world, where men will rise above their hate, their greed and their brutality.เราจะออกจากความมืดมิด เข้าสู่โลกใหม่ โลกที่เกื้อหนุน
The stars were shining like diamonds... high above the roofs of that sleepy old town.ถูกดาวส่องแสงเหมือนเพชรสูง ด้านบนหลังคาของเมืองเก่าที่ ง่วงนอน
See if they can be mended, and above all, tell Robert to dry his tears.เเล้วไปบอกโรเบิร์ตให้เช็ดน้ำตาได้เเล้ว
They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.{\cHFFFFFF}They begin construction next week, two miles above Chang 'Dong.
And soon, the Great Umpire above will call close of play in this, the Second World War.จะเรียกอย่างใกล้ชิดของการ เล่น ในเรื่องนี้สงครามโลกครั้งที่ สอง
"From below and above. Can't you see she's sick?♪ ทั้งเบื้องล่างและเบื้องบน ♪ ♪ ไม่เห็นรึว่าเธอเซ็ง ♪
The right arm has been severed above the elbow with massive tissue loss in the upper musculature.เเขนขวาขาดเหนีอศอก เเละเสียเนี่อเยื่อ... ช่วงบนไปมาก
Somewhere in this rugged mountain countryside, possibly above the snow line, shrouded in mist, the fugitive John Rambo, is hiding.ที่ไหนสักแห่งในภูเขาขรุขระนี้ อาจจะเหนือเส้นหิมะ, ปกคลุมไปด้วยหมอก หลบหนี จอห์น แรมโบ้ ซ่อนอยู่
So, imagine how we feel when someone from the world above digs down and steals my treasures.ลองคิดถึงเราบ้างสิ เมื่อมีคนบนโลก มาขุดและขโมยสมบัติของข้าไป
They're saying it'll be 28 minutes before the rocket detonates above its target somewhere inside the continental United States.47 จรวดจะเข้าโจมตีเป้าหมายในอีก 28 นาที อาจเป็นบางที่ในสหรัฐอเมริกา
Well, above, actually.ดีดังกล่าวข้างต้นจริง

*above* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
上头[shàng tou, ㄕㄤˋ ㄊㄡ˙, 上头 / 上頭] above; on top of; on the surface of
在﹍之上[zài zhī shàng, ㄗㄞˋ ㄓ ㄕㄤˋ, 在﹍之上] above; upon
超额[chāo é, ㄔㄠ ㄜˊ, 超额 / 超額] above quota
[shàng, ㄕㄤˋ, 上] on; on top; upon; first (of two parts); previous or last (week etc); upper; higher; above; previous; to climb; to go into; above; to go up; to attend (class or university); third tone of putonghua
[xiàn, ㄒㄧㄢˋ, 县 / 縣] county, PRC administrative division below province 省 and above district 區|区
[biǎn, ㄅㄧㄢˇ, 匾] a tablet; a board with an inscription; a sign hung above a door
拔海[bá hǎi, ㄅㄚˊ ㄏㄞˇ, 拔海] elevation (above sea level)
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 上边儿 / 上邊兒] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up
上天[shàng tiān, ㄕㄤˋ ㄊㄧㄢ, 上天] Heaven; Providence; God; the day before; the sky above; to fly to the sky; to take off and fly into space; to die; to pass away
海拔[hǎi bá, ㄏㄞˇ ㄅㄚˊ, 海拔] height above sea level; elevation
独出一时[dú chū yī shí, ㄉㄨˊ ㄔㄨ ㄧ ㄕˊ, 独出一时 / 獨出一時] incomparable; head and shoulders above the competition
热力学温标[rè lì xué wēn biāo, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄅㄧㄠ, 热力学温标 / 熱力學溫標] thermodynamic temperature scale (in degrees Kelvin, measured above absolute zero)
以上[yǐ shàng, ㄧˇ ㄕㄤˋ, 以上] more than; above; over; the above-mentioned
无话可说[wú huà kě shuō, ˊ ㄏㄨㄚˋ ㄎㄜˇ ㄕㄨㄛ, 无话可说 / 無話可說] (idiom) to have no other alternative; (idiom) above criticism; perfect
前揭[qián jiē, ㄑㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ, 前揭] (the item) named above; aforementioned; cited above; op. cit.
高下[gāo xià, ㄍㄠ ㄒㄧㄚˋ, 高下] relative superiority (better or worse, stronger or weaker, above or below etc)
切切[qiè qiè, ㄑㄧㄝˋ ㄑㄧㄝˋ, 切切] urgently; eagerly; worried; (urge sb to) be sure to; it is absolutely essential to (follow the above instruction)
热力学温度[rè lì xué wēn dù, ㄖㄜˋ ㄌㄧˋ ㄒㄩㄝˊ ㄨㄣ ㄉㄨˋ, 热力学温度 / 熱力學溫度] thermodynamic temperature (temperature above absolute zero)
同上[tóng shàng, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄤˋ, 同上] as above; ditto; idem
后来居上[hòu lái jū shàng, ㄏㄡˋ ㄌㄞˊ ㄐㄩ ㄕㄤˋ, 后来居上 / 後來居上] lit. late-comer lives above (成语 saw); the up-and-coming youngster outstrips the older generation; the pupil surpasses the master
上述[shàng shù, ㄕㄤˋ ㄕㄨˋ, 上述] above-mentioned
之上[zhī shàng, ㄓ ㄕㄤˋ, 之上] above
前面[qián miàn, ㄑㄧㄢˊ ㄇㄧㄢˋ, 前面] ahead; in front; preceding; above
上个[shàng gè, ㄕㄤˋ ㄍㄜˋ, 上个 / 上個] first (of two parts); last (week etc); previous; the above
[ēn, ㄣ, 恩] kind act (from above)
其一[qí yī, ㄑㄧˊ ㄧ, 其一] first; number one of the above
其三[qí sān, ㄑㄧˊ ㄙㄢ, 其三] third; number three of the above
其二[qí èr, ㄑㄧˊ ㄦˋ, 其二] second; number two of the above
上面[shàng mian, ㄕㄤˋ ㄇㄧㄢ˙, 上面] on top of; above-mentioned
其他[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其他] other; the others; else; other than (that person); in addition to the person mentioned above
其它[qí tā, ㄑㄧˊ ㄊㄚ, 其它] other; the others; else; other than it; in addition to the thing mentioned above
上方[shàng fāng, ㄕㄤˋ ㄈㄤ, 上方] place above
略胜一筹[lu:è shèng yī chóu, ㄜˋ ㄕㄥˋ ㄧ ㄔㄡˊ, 略胜一筹 / 略勝一籌] slightly better; a cut above

*above* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ガラス張り[ガラスばり, garasu bari] (n,adj-no) glass-sided; aboveboard; open to scrutiny; (P)
ずば抜ける[ずばぬける, zubanukeru] (v1,vi) to tower above the rest; to be by far the best; to be prominent; to be outstanding; to be a cut above
その上(P);其の上[そのうえ, sonoue] (conj) (1) in addition; furthermore; (2) above (which); on top of (which); (P)
それ以上[それいじょう, soreijou] (exp) further; above; anymore
パーセーブ[, pa-se-bu] (n) par save (in golf, number of shots above par for that hole)
も一つ[もひとつ, mohitotsu] (exp) furthermore; adding to the above-mentioned
ルビー(P);ルビ(P)[, rubi-(P); rubi (P)] (n) (1) (esp. ルビー) ruby; (2) (esp. ルビ) ruby character; small hiragana or katakana readings of kanji usually above or to the side of the kanji (esp. used by printers and in ref. to printed material); (3) {comp} Ruby (programming language); (P)
ルビを振る[ルビをふる, rubi wofuru] (exp,v5r) (See ルビ・2,振り仮名) to write ruby characters (small furigana above or beside kanji)
一つにかかって;一にかかって;一つに掛かって;一に掛かって[ひとつにかかって;いちにかかって(一にかかって;一に掛かって), hitotsunikakatte ; ichinikakatte ( ichi nikakatte ; ichi ni kaka tte )] (exp) depends entirely on; depends above all on
一枚上[いちまいうえ, ichimaiue] (n) one step higher; one better; cut above; one up
一枚上手[いちまいうわて, ichimaiuwate] (n,adj-na) (See 上手・うわて) one step higher; one better; cut above; one up
一角;一廉[ひとかど;いっかど, hitokado ; ikkado] (n-adv,n-t,adj-no) (1) a cut above the rest; superior; respectable; full-fledged; something uncommon; (2) one field; one matter; (adv) (3) suitably; reasonably
[じょう, jou] (n-suf) (1) from the standpoint of; as a matter of (e.g. fact); in the field of; being of the type of; (2) aboard (a ship or vehicle); on top of; on; above; (n) (3) (See 下・げ・2) first volume (e.g. book); (n,pref) (4) superior quality; best; top; high class; (5) going up; (6) governmental; imperial; (7) presenting; showing; (pref) (8) ana- (medical, biol.); (P)
[じょう, jou] (n,adj-no,n-adv,n-suf) (1) above; up; over; elder (e.g. daughter); (2) top; summit; (3) surface; on; (4) before; previous; (5) superiority; one's superior (i.e. one's elder); (6) on top of that; besides; what's more; (7) upon (further inspection, etc.); based on (and occurring after); (8) matters concerning...; as concerns ...; (9) (as ...上は) since (i.e. "for that reason"); (n-suf) (10) (hon) (See 父上) suffix indicating higher social standing; (11) (arch) place of one's superior (i.e. the throne); (12) (arch) emperor; sovereign; shogun; daimyo; (13) (arch) noblewoman (esp. the wife of a nobleman); (P)
上からの命令[うえからのめいれい, uekaranomeirei] (n) order from above
上下[じょうげ, jouge] (n) (1) top and bottom; up and down; high and low; above and below; upper and lower ends; (adj-no,n) (2) (See 上下になる) upside-down; (P)
上述[じょうじゅつ, joujutsu] (adj-no) above-mentioned; foregoing; forgoing
中でも[なかでも, nakademo] (adv) (1) among (other things); inter alia; (2) above all (else); (P)
[どうじょう, doujou] (n) "as above" mark
以上(P);已上[いじょう, ijou] (n-adv,n-t) (1) (See 余・1) not less than; ... and more; ... and upwards; (2) beyond ... (e.g. one's means); further (e.g. nothing further to say); more than ... (e.g. cannot pay more than that); (3) above-mentioned; foregoing; (4) since ...; seeing that ...; (5) this is all; that is the end; the end; (P)
何にも増して;何にもまして[なににもまして, naninimomashite] (exp,adv) above all else; more than anything
何より[なにより, naniyori] (exp,adv,n,adj-na) most; best; above all; (P)
何よりも[なによりも;なんよりも, naniyorimo ; nanyorimo] (adv) more than anything; above all else
先出[せんしゅつ, senshutsu] (n,adj-no) (See 前出) aforementioned; discussed above; former; previous
光一;ぴか一[ぴかいち, pikaichi] (n) (1) (See 花札) scoring hand with one 20 point flower card and six 1 point flower cards; (2) something (or someone) that stands out above the rest
公明正大[こうめいせいだい, koumeiseidai] (adj-na,n) fairness; just and upright; aboveboard
別て;別けて;分けて[わけて, wakete] (adv) above all; especially; particularly; all the more
別記[べっき, bekki] (n,vs) stated; mentioned (above, elsewhere); separate paragraph or volume
前に述べたように[まえにのべたように, maeninobetayouni] (exp) as discussed previously; as mentioned above
前出[ぜんしゅつ, zenshutsu] (n,adj-no) (See 先出,前掲) aforementioned; discussed above; former; previous
前文[ぜんぶん, zenbun] (n) (1) preamble; (2) the above statement; (P)
前記[ぜんき, zenki] (n,adj-no) aforesaid; above-mentioned; said; above; (P)
前述[ぜんじゅつ, zenjutsu] (n,vs) aforementioned; above-mentioned
前述の通り[ぜんじゅつのとおり, zenjutsunotoori] (exp) as above; as mentioned (described, stated) above
取り分け(P);取り分;取分;副;取りわけ[とりわけ, toriwake] (adv,n) (1) (uk) especially; above all; (2) inter alia; among others; (P)
取り分けて;取分けて[とりわけて, toriwakete] (exp) above all; especially
[みぎ, migi] (n) (1) right; right hand side; (2) (See 右に同じ) afore-mentioned (esp. in vertical Japanese writing); foregoing; forgoing; above; (P)
右の通り[みぎのとおり, miginotoori] (exp) as above-mentioned
同上[どうじょう, doujou] (n) same as above; ditto; ibid.; (P)
同前[どうぜん, douzen] (n) same as above; ditto; ibid.

*above* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบื้องบน[adv.] (beūangbon) EN: above ; over FR: au-dessus ; en haut
บน[prep.] (bon) EN: on ; upper ; above ; on top of ; aboard FR: sur ; dessus ; au-dessus ; à bord de ; supérieur
ด้านบน[adv.] (dān bon) EN: upper ; above FR: au-dessus ; supérieur
ดังกล่าว[X] (dangklāo) EN: aforementioned ; as above ; as stated ; as mentioned above ; aforesaid FR: comme mentionné ci-dessus ; susvisé ; susmentionné ; susdit ; supra
ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว[xp] (dangthī dāi) EN: as above-mentioned FR: comme mentionné précédemment
กันสาด[n.] (kansāt) EN: awning ; cantilevered slap (covering a walkway) ; canopy fixed above a window FR: auvent [m] ; marquise [f] ; banne [f]
คำสั่งจากเบื้องบน[n. exp.] (khamsang jā) EN: order from above FR: ordre venu d'en haut [m]
ข้างบน[adv.] (khāng bon) EN: above ; upstairs ; on top of ; over ; on its top FR: en haut ; au-dessus ; sur ; par dessus ; dessus
ข้างบนนี้[adv.] (khāng bon n) EN: here above FR: ci-dessus
ข้างต้น[X] (khāngton) EN: above ; above mentioned ; mentioned above ; at the beginning ; in the beginning ; at the start ; at the outset FR: ci-dessus ; ci-avant ; plus haut
กล่าวถึงข้างบน[xp] (klāotheung ) EN: mentioned above ; above-mentioned FR: mentionné ci-dessus
เกิน[adv.] (koēn) EN: exceedingly ; excessively ; over- ; far ; too much ; over ; more ; further ; beyond ; above FR: trop
ลำดับมีขอบเขตบน[n. exp.] (lamdap mī k) EN: bounded above sequence FR:
ลอยคอ[v.] (løikhø) EN: float ; swim with the head above water ; float with the head above water FR: nager la tête hors de l'eau
ไม่มีขอบเขตบน[adj.] (mai mī khøp) EN: unbounded above FR:
มีขอบเขตบน[v. exp.] (mī khøpkhēt) EN: bounded above FR:
เหนือ[adj.] (neūa) EN: superior ; better than ; above FR: supérieur
เหนือ[adv.] (neūa) EN: over ; above ; superior FR: au-dessus de ; par-dessus ; sur
เหนือขึ้นไป[X] (neūa kheun ) EN: above FR:
นอกเหนือ[prep.] (nøkneūa) EN: as well as ; including ; over and above ; ab extra FR:
แสกหน้า[n.] (saēknā) EN: part of the forehead between the eyes ; middle line of the face above the nose FR:
สูงกว่า ...[adj.] (sūng kwā ..) EN: above ... ; more than ... FR: au-dessus de ...
สูงกว่าเฉลี่ย[X] (sūng kwā ch) EN: above average FR:
สูงกว่าค่าเฉลี่ย[X] (sūng kwā kh) EN: above average FR:
สูงกว่าระดับเฉลี่ย[X] (sūng kwā ra) EN: above average ; more than the average FR:
สูงกว่ารายได้เฉลี่ย[X] (sūng kwā rā) EN: above average FR:
ทัณฑฆาต (-์)[n.] (thanthakhāt) EN: [mark above a consonant to indicate that it is silent (–์)] FR: [signe d'annulation d'une consonne (–์)]
ถัดขึ้นไปจาก...[X] (that kheun ) EN: just above ... FR: juste au-dessus de ...
ไตรทศ[n.] (traithot) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth FR:
ตรีทศ[n.] (trīthot) EN: 33 Gods in the second tier of heaven above the earth FR:
อยู่เหนือการเมือง[X] (yū neūa kān) EN: above politics FR:

*above* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
oberhalb {prp; +Genitiv} | oberhalb der Wolkenabove | above the clouds
oberhalb (von) {adv} | weiter oberhalbabove | further up
Deck {n} | an Deck | unter Deckdeck | above deck | below deck
Verkaufsförderung {f}above the line promotion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *above*
Back to top