ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*แออัด*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น แออัด, -แออัด-

*แออัด* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความแออัด (n.) crowed See also: congestion, jam Syn. การเบียดเสียด, ความยัดเยียด, ความแน่น
ชุมชนแออัด (n.) slum Syn. สลัม
แออัด (adj.) congested See also: crowded Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น Ops. โล่ง, เตียน
แออัด (adv.) tightly See also: closely Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด
แออัด (v.) crowd See also: be congested, be crammed, be packed, be jammed, be thronged, be crowded, squeeze Syn. เบียดเสียดเยียดยัด, อัดแอ, แออัดยัดเยียด
แออัดยัดเยียด (v.) be crowded See also: be congested Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด Ops. โล่ง, ว่าง
แออัดยัดเยียด (adj.) crowded See also: congested Syn. แออัด, แน่น, ยัดเยียด Ops. โล่ง, ว่าง
English-Thai: HOPE Dictionary
congest(คันเจสทฺ') {congested,congesting,congests} vt. ใส่จนเกิน,ทำให้แออัด,แออัดไปด้วย,ทำให้เลือดคั่ง. vi. (เลือด) คั่ง,แออัด., See also: congestion n. congestive adj.
ghetto(เกท'โท) n. เขตบริเวณสลัมที่มีคนอยู่กันแออัด
press(เพรส) vt.,vi.,n. (การ) กด,ทับ,อัด,บีบ,รัด,กอดรัด,แนบ,คั้น,ดัน,รบกวน,บีบคั้น,กระตุ้น,ผลักดัน,เน้น,เร่ง,บังคับ,รุกเร้า,เบียดไปข้างหน้า,เครื่องบด (เครื่องอัด....) ,เครื่องพิมพ์,แท่นพิมพ์,โรงพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์,กระบวนการพิมพ์ความแออัดของฝูงชน,ฝูงชน,ภาวะ หรือสภาพที่ถูกบีบ,ข่าวหนังสือพิมพ์
throng(ธรอง) n. ฝูงชน,กลุ่มคน,กลุ่ม,จำนวนมากมาย,การชุมนุม,เรื่องราวคับขัน vt.,vi. จับกลุ่ม,รวมกลุ่ม,ชุมนุม,แออัด,ออกัน,กลุ้มรุม, Syn. mass
warren(วอร์'เริน) n. ทุ่งกระต่าย,สถานที่มีกระต่ายมาก,ที่แออัดไปด้วยคน
English-Thai: Nontri Dictionary
congest(vt) พลุกพล่าน,ทำให้แออัด,ทำให้เลือดคั่ง
congestion(n) ความพลุกพล่าน,ความแออัด,เลือดคั่ง
jam(n) การเบียด,ผลไม้กวน,แยม,การจราจรติดขัด,การแออัด,อุปสรรค
overcrowd(vt) เบียดเสียด,ยัดเยียด,แออัดเกินไป
slum(n) ชุมชนแออัด,สลัม,แหล่งเสื่อมโทรม
squash(n) น้ำผลไม้คั้น,ฟักทอง,ความแออัดยัดเยียด,กีฬาชนิดหนึ่ง
warren(n) รังกระต่าย,ทุ่งกระต่าย,ชุมชนแออัด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overcrowdedแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
overcrowdingความแออัดยัดเยียด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
slumชุมชนแออัด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bookmobile library ห้องสมุดเคลื่อนที่ Bookmobile library หมายถึง ห้องสมุดเคลื่อนที่ เป็นบริการประเภทหนึ่งของห้องสมุดประชาชนใช้ยานพาหนะที่ออกแบบเพื่อใช้เป็นห้องสมุด เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าถึงหนังสือได้ ภายในยานพาหนะนี้จะมีพื้นที่เพียงพอสำหรับคนที่จะนั่งและอ่านหนังสือภายในรถและสามารถบรรทุกหนังสือออกไปให้บริการแก่ประชาชนและกลุ่มบุคคลที่มีความยากลำบากในการเข้าถึงห้องสมุด เช่น ชุมชนแออัด บ้านพักคนชรา สถานพักฟื้น เป็นต้น ทั้งในท้องถิ่นที่ห้องสมุดนั้นตั้งอยู่หรือในท้องถิ่นที่อยู่ห่างไกล สำหรับยานพาหนะที่ใช้มีทั้งรถยนต์ รถลาก หรือเรือ ผู้ให้บริการในรถอาจเป็นเจ้าหน้าที่ที่ขับรถทำหน้าที่เป็นบรรณารักษ์ไปด้วยในตัว บางทีมีพร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ขับรถและบรรณารักษ์ นอกจากให้บริการหนังสืออ่านแล้วรถของห้องสมุดเคลื่อนที่บางแห่งอาจมีสื่ออื่น ๆ เช่น วีดิทัศน์ เทปเสียง ซีดี-รอม ของเล่น และเกมต่าง ๆ ให้บริการด้วย บริการของห้องสมุดเคลื่อนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก แก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลที่ไม่สามารถไปใช้บริการของห้องสมุดได้ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะไม่มีเวลา การคมนาคมไม่สะดวก หรือยังไม่เห็นความสำคัญของห้องสมุดหรือสาเหตุอื่น ๆ
Overcrowdingความแออัด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
inner city (n.) บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก Syn. slum, ghetto Ops. suburban
battery farm (n.) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด Syn. factory farm
congest (vt.) ทำให้แออัด Syn. overcrowd
congested (adj.) แออัด See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น Syn. packed
congestion (n.) ความแออัด
cram (n.) สภาพที่แออัด
crowded (adj.) แออัด See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น Syn. packed, congested
factory farm (n.) ฟาร์มที่เลี้ยงสัตว์จำนวนไว้ในกรงหรือเลี้ยงอย่างแออัด
hellhole (sl.) สถานที่ร้อนและแออัด
jam (vi.) แออัด See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด Syn. cram, pack Ops. disperse, scatter
jam (vt.) แออัด See also: เนืองแน่น, เบียดเสียด, แออัดยัดเยียด Syn. cram, pack, crowd Ops. scatter, separate
overbuilding (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overpopulation, congestion
overcrowded (adj.) ซึ่งแออัดยัดเยียด See also: ซึ่งอัดแน่นเกินไป
overcrowding (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overpopulation, overbuilding, congestion
overpopulation (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overbuilding, congestion
overspill (n.) คนที่ออกนอกเมืองเพราะแออัดเกินไป
pig it (phrv.) อยู่กันแออัด See also: อยู่กันอย่างคับแคบ
pig together (phrv.) อยู่รวมกันอย่างแออัดกับ
traffic-jammed (adj.) ที่มีการจราจรแออัด
warren (n.) สถานทแออัด
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
The room is not crowdedห้องนี้ไม่แออัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Based on my observations, guys like Harvard Hottie only slum it when they're in college.โดยสายตาเจ้านายฉัน ผู้ชายอย่างหนุ่มฮอตฮาเวิร์ด คงแออัดกันอยู่ที่เดียว ในวิทยาลัย
But we're really still the band that's crowded into the small little rooms, trying to play with each other and find those clues that will take us somewhere new.แต่เราก็ยังเป็นวงดนตรี ที่แออัดกันอยู่ในห้องแคบๆ พยายามเล่นด้วยกัน และค้นหาประกายความคิด ที่จะนำเราไปสู่สิ่งใหม่ๆ
Now, the Pantheon, which means 'Temple of all Gods', was originally built as a temple to all the gods of ancient Rome in 27 BC.ฉันควรอยู่ในกรุงโรม? เป็นระยะเวลา ลำยองแออัดสำหรับคุณขวา? ความจริงผมในนิวยอร์ค ยูเอ็นสันโดษ.
Residents are still reeling in this capital, which joins the ranks of cities fallen victim to political murder perpetrated not by al Qaeda not by any terrorist group, but by one man.ประชาชนยังคงหลั่งใหลเข้ามาที่เมือง ซึ่งแออัดไปด้วยผู้คน และจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในเมือง
Just think how crowded and stinking the Earth would be if nobody died.ลองคิดดูสิว่า โลกจะแออัดและแย่แค่ไหน ถ้าไม่มีใครตาย
You should've seen them crowded in that carriage like four scrawny sardines.คุณน่าจะได้เห็นพวกเขา\ แออัดกันในขนส่งนั้น เหมือนปลาซาดีนที่ผอมบาง
And at that point, the Sun will be so dense that its overcrowded electrons will push back, stopping any further contraction.และที่จุดที่ดวงอาทิตย์ จะหนาแน่นดังนั้น ที่อิเล็กตรอนแออัด ของมันจะผลักดันกลับ หยุดการหดตัวใด ๆ เพิ่มเติม
But for many, it's also overpopulated, overpriced, overrated.แต่กับหลายคน โลกนั้นแออัดเกิน แพงเกิน วาดฝันเกิน
A hundred people crammed into a car.คนนับร้อยแออัดอยู่ในตู้เดียว
This room is so crowded. Can I have a moment to myself to prepare?ห้องพักนี้เป็นแออัดเพื่อ ฉันจะมีเวลาสักครู่เพื่อตัวเองเพื่อเตรียมความพร้อมอย่างไร
I'm standing in the middle of a crowded room... screaming at the top of my lungs, and no one even looks up.ยืนอยู่ในห้องแออัด กรีดร้องสุดเสียง โดยไม่มีใครหันมาดูแม้แต่คนเดียว
Only in the poorest districts, which hold no interest for the gangs can people live in peace.จะมีก็เพียงแหล่งชุมชนแออัดเท่านั้น ที่ซึ่งไม่เคยอยู่ในสายตาของมัน... ...และเป็นที่ซึ่งผู้คนพอจะอยู่ได้อย่างสงบสุข
Not a very lively bunch though.ถึงแม้ไม่มีความสุขที่ต้องอยู่กันแออัด
11 million and, it feels less crowded than Miami.มันรู้สึกแออัดน้อยกว่าไมอามี่
I'm here to protest against removing this slum!ดิฉันมานี่เพื่อคัดค้าน การโยกย้ายชุมชนแออัดคะ!
Is it always this crowded?ก็มักจะแออัดนี้หรือไม่
Needs a focused headquarters free from the congestion of auxiliary personnel.ผมต้องการให้ศูนย์บัญชาการทำงานได้คล่องตัวมากขึ้น โดยไม่ให้มันดูแออัดเกินไป
There's overcrowding, there's crime, there's racial tensions.ทั้งเรื่องความแออัดยัดเยียด, เรื่องอาชญากรรม เรื่องเหยีดเชื้อชาติ
You'd be surprised. It gets crowded sometimes.แล้วนายจะงง บางทีก็แออัดน่ะ
I hope someone's paid the Congestion Charge.ผมหวังว่าคงมีคนจ่ายค่าความแออัดนะ
Okay, excuse me.ขอโทษนะ ถ้าไม่ใช่เพราะคนอย่างพวกเรา เด็กคนนี้ต้องเติบโตในบ้านเด็กกำพร้าที่แออัด
I mean, there may not be room.คือ มันอาจจะแออัดหน่อยนะ
Kind of a busy time for you guys, huh?เป็นระยะเวลา ลำยองแออัดสำหรับคุณขวา?
Very little foot traffic, no cameras, several alley exit points...ไม่แออัด, ไม่มีกล้อง มีช่องทางออกหลายทาง ฉันรู้ว่าทำไมฟาวเลอร์ถึงเลือกที่นี่
What I've read on the Higgs is, in my mind, very confusing.พวงของผู้สื่อข่าวที่ยืนอยู่ ในห้องพัก, ห้องแออัด
Most of them live in a dreadful facility on skid row.คนพวกนี้อยู่ในย่านชุมชนแออัด
Ended up free-falling through South America, you know, hitting every hellhole on the way down.สุดท้ายร่วงมาอยู่อเมริกาใต้ เดินชนกัน ในที่ร้อนแออัด
It was built in 1893... to address the sort of growing over crowding problem at the state hospital in Denver's County.สร้างขึ้นในปี 1893 เพื่อบรรเทาความแออัดในโรงพยาบาลในเดนเวอร์
Oh, yeah, well, my bed's kind of crowded.ค่ะ เตียงฉันเกิดแออัด
That's quite a crowd out front.ข้างนอกค่อนข้างแออัดมาก
Pretty crowded convention?การประชุมคงแออัดน่าดู
We did him in a crowded club.เราไม่ให้เขาอยู่ในสโมสรที่แออัด.
It'll be tight, 14 people in one house.มันแออัดไปหน่อยนะ 14 คนในบ้านหลังเดียว
The place was so crowded in there, you know?เป็นสถานทีที่แออัด ในนั้นคุณรู้หรือไม่
It's a community college where a degenerate just blew himself up with stolen lab equipment.มัธยมแออัด วิทยาลัยชุมชนที่มีคนทราม จุดระเบิดตัวเองด้วยอุปกรณ์ห้องแล็บ ที่ขโมยมาน่ะสิ
But if all the people and all the animals and all the bugs that ever lived go to heaven, isn't it super crowded?แต่ถ้าทั้งคน ทั้งสัตว์ ทั้งแมลงทุกตัวไปสวรรค์หมด มันไม่แออัดแย่เหรอ?
She sees Neal Caffrey, art thief, wonders if her heist has gotten a little crowded.เธอเห็นนีล แคฟฟรีย์ โจรขโมยงานศิลปะ เธอเลยเริ่มสงสัยว่า การปล้นครั้งนี้น่าจะแออัดเกินไป
The street is packed during the day. Those are stragglers.ถนนนั่นจะแออัดในตอนกลางวัน นั่นเป็นพวกที่หลงเหลืออยู่
I've got a hit, Mr. Reese, a youth hostel in hell's kitchen.ผมเจออะไรเข้าแล้ว คุณรีส หอพักแห่งหนึ่งในย่านชุมชนแออัด
No more lands in Seoul because of so may buildings.ที่โซลมันแออัด มีแต่ตึกเต็มไปหมด

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *แออัด*
Back to top