ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

congested

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *congested*, -congested-

congested ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
congested (adj.) แออัด See also: ซึ่งแออัดยัดเยียด, ซึ่งอัดแน่น Syn. packed
congested (adj.) ซึ่งพัฒนามากไป See also: ซึ่งเติบโตมากไป Syn. overbuilt
congested (adj.) แน่น See also: แออัด, ซึ่งใส่ไว้จนเต็ม Syn. jamed, overcrowded
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
congested-คั่ง [มีความหมายเหมือนกับ injected ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Congestedคั่ง [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คั่ง (adj.) congested See also: jammed, crowded
คัด (adj.) congested See also: obstructive, stuffy
แออัด (adj.) congested See also: crowded Syn. ยัดเยียด, อัดแอ, แน่น Ops. โล่ง, เตียน
ติดขัด (v.) be congested See also: be jammed, be obstructed, be clogged, be blocked Syn. ชะงัก, ขัดข้อง Ops. สะดวก, คล่อง, ราบรื่น

congested ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qiú, ㄑㄧㄡˊ, 鼽] congested nose

congested ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
混雑した[こんざつした, konzatsushita] (adj-f) disorderly; confused; congested
超満員[ちょうまんいん, chouman'in] (n) overcrowded; congested
鼻がグスグスする;鼻がぐすぐすする[はながグスグスする(鼻がグスグスする);はながぐすぐすする(鼻がぐすぐすする), hanaga gusugusu suru ( hana ga gusugusu suru ); hanagagusugususuru ( hana gagusugus] (exp,vs-i) to have a sniffle; to have a congested nose
充血した[じゅうけつした, juuketsushita] (adj-f) congested; bloodshot; inflamed

congested ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แออัด[X] (aē-at) EN: congested ; crowded FR: bondé ; plein ; encombré ; surpeuplé ; dense
เบียดเสียดเยียดยัด[v. exp.] (bīetsīet yī) EN: crowd ; be congested ; throng FR:
จราจรคับคั่ง[n. exp.] (jarājøn kha) EN: heavy traffic ; congested traffic FR:
จอแจ[adj.] (jøjaē) EN: congested ; crowded ; bustling ; noisy FR:
คั่ง[v.] (khang) EN: be congested ; be crowded FR:
คั่ง[adj.] (khang) EN: congested ; jammed ; crowded ; packed ; glutted ; jam-packed FR: saturé ; surchargé ; congestionné
คับคั่ง[v.] (khapkhang) EN: be crowded ; be jammed ; be congested ; be crammed ; be tightly-packed ; crowd FR: emplir
คับคั่ง[adj.] (khapkhang) EN: crowded ; packed ; congested ; jammed ; squeezed together FR: bondé ; encombré
คัด[adj.] (khat) EN: congested ; stuffed ; engorged FR:
แน่น[adj.] (naen) EN: dense ; compact ; crowded ; congested ; packed ; stuffed ; jammed FR: rempli ; plein ; encombré ; bondé ; entassé ; serré ; dense ; compact
หนาแน่น[adj.] (nānaen) EN: crowded ; packed ; congested ; busy ; dense ; heavily populated FR: surpeuplé
หนาตา [adj.] (nātā) EN: dense ; congested ; crammed ; numerous ; thick FR: dense
พลุกพล่าน[adj.] (phlukphlān) EN: busy ; crowded ; congested FR:
ติดขัด[v.] (titkhat) EN: be congested ; be jammed ; be obstructed ; be clogged ; be blocked ; be stuck ; be in trouble ; be impeded ; be in difficulty FR: être bloqué ; être coincé
ตกคลัก ; ตกคลั่ก[v.] (tokkhlak) EN: abound ; congregate ; be congested ; be over crowded FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า congested
Back to top