ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overbuilding

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overbuilding*, -overbuilding-

overbuilding ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overbuilding (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overpopulation, congestion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overbuilding
Back to top