ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overpopulation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overpopulation*, -overpopulation-

overpopulation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overpopulation (n.) ความแออัดยัดเยียด Syn. overbuilding, congestion

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overpopulation
Back to top