ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยุ่งเหยิง*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยุ่งเหยิง, -ยุ่งเหยิง-

*ยุ่งเหยิง* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความยุ่งเหยิง (n.) complexity See also: disorderliness, complication, intricateness Syn. ความสับสน, ความวุ่นวาย, ความไม่เป็นระเบียบ Ops. ความเป็นระเบียบ
ยุ่งเหยิง (v.) be confused See also: be chaotic, rush in a disorderly manner Syn. ชุลมุน, สับสน, วุ่น
English-Thai: HOPE Dictionary
baffle(แบฟ'เฟิล) vt.,n. (การ,สิ่งที่) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงัน,หยุดยั้ง vi. ดิ้นรนเหนื่อยเปล่า ๆ, See also: bafflement n. ดูbaffle baffler n. ดูbaffle baffling adj. ดูbaffle, Syn. defeat
becloud(บิเคลาดฺ') {beclouded,beclouding,beclouds} vt. ทำให้มืดมนด้วยเมฆ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ปกคลุม
befog(บิฟอก') vt. ทำให้ไม่ชัด,ทำให้ยุ่งเหยิง, Syn. obscure
beleaguer(บิลี'เกอะ) {beleaguered,beleaguering,beleaguers} vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร,โอบล้อม,โอบตี,เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass,annoy,vex
bemuse(บิมิวซ') {bemused,bemusing,bemuses} vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้ตะลึง, Syn. stupefy ###A. enlighten
bilk(บิลคฺ) {bilked,bilking,bilks} vt. โกง,หลอกลวง,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,หลีกหนี', See also: bilker n., Syn. swindle
blight(ไบลทฺ) n.,vi.,vt. (ประสบ,ทำให้ประสบ) โรคเหี่ยวแห้งและตายของพืช,สาเหตุของความเสื่อมโทรม,ความหายนะ,ความยุ่งเหยิง, Syn. affliction,decay
blowzy(โบล'ซี) adj. มีผิวพรรณที่หยาบ,ยุ่งเหยิง, Syn. blowsy,blowzed,blowsed
buffalo(บัฟ'ฟะโล) {buffaloed,buffaloing,buffalos} n. ควาย,ควายป่า (ในเมริกา) vt. ทำให้ยุ่งเหยิงใจ,ทำให้งง,ข่ม,กดขี่
butchery(บุช'เชอรี) n. โรงฆ่าสัตว์,การฆ่าสัตว์ขาย,คนฆ่าคนตายอย่างทารุณโหดร้าย,การฆาตกรรม,การทำลาย,ความยุ่งเหยิง
cloud(เคลาดฺ) {clouded,clouding,clouds} n. เมฆ,เงามืด,ความมืดมัว,รอยด่าง,มลทิน -Phr. (on a cloud มีความสุขที่สุด) -Phr. (under a cloud ภาวะเสื่อมเสีย,ภาวะที่น่าสงสัย,ภาวะที่ขายหน้า) vt. ปกคลุมไปด้วยเมฆ,ทำให้มืดสลัว,ทำให้เป็นเงา,ให้ร้าย,ใส่ร้าย,ทำให้ยุ่งเหยิงใจ
clutter(คลัท'เทอะ) {cluttered,cluttering,clutters} v.,n. เรี่ยราด,กองเรี่ยราด,วิ่งวุ่นไปหมด,ยุ่งเหยิง,ภาวะยุ่งเหยิง,เสียง สับสนวุ่นวาย, Syn. mess,
cobweb(คอบ'เวบ) n. ใยแมงมุม,เส้นใยแมงมุม,แผนการ,ความยุ่งเหยิงสับสน vt. ทำให้ยุ่งเหยิง
complicacy(คอม'พละคะซี) n. ภาวะยุ่งเหยิง,ภาวะซับซ้อน,ภาวะแทรกซ้อน,สิ่งที่แทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน, Syn. complexity
complicate(คอม'พลิเคท) {complicated,complicating,complicates} vt. ทำให้ซับซ้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้ยุ่งเหยิง adj. ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ซับซ้อน,พับหรือซ้อนตัวเอง,พับหรือซ้อนตัวเองตามยาว, Syn. confuse,confound
complicated(คอม'พละเคทิด) adj. ซับซ้อน,ยุ่งเหยิง,ยุ่งยาก,ยากที่จะวิเคราะห์ เข้าใจหรืออธิบาย, See also: complicatedness n. ดูcomplicated, Syn. complex
complication(คอมพลิเค'เชิน) n. ความซับซ้อน,ความยุ่งเหยิง,ความแทรกซ้อน,โรคแทรกซ้อน,สิ่งแทรกซ้อน, Syn. variation,problem
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder
crisscross(ครีส'ครอส) adj. ไขว้,กากบาท,แกงได้,ซึ่งตัดสลับกัน n. กากบาท,แกงได้,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน. vt. เขียนกากบาท,เขียนแกงได้ vi. เคลื่อนสลับไปมา, Syn. crosswise
dash(แดช) {dashed,dashing,dashes} vt. กระแทก,ทุบแตก,ชน,สาดอย่างแรง,ผสมหรือเจือปน,ทำลาย,ทำให้หดหู่ใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้เสร็จโดยเร็ว vi. กระแทก,ชน,โถมเข้าไป,พุ่งเข้าชน,พุ่งไปอย่างรวดเร็ว n. การสาดน้ำ,เสียงสาดน้ำ,ปริมาณน้อย ๆ ที่ผสมเข้าสิ่งอื่น,เครื่องหมาย (๛) ,ข
demoralise(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
demoralize(ดิมอ'รัลไลซ) vt. ทำให้เสื่อมเสียศีลธรรม,ทำลายกำลังใจ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้งงงวย,ทำให้เสื่อม., See also: demoralisation n. ดูdemoralize demoralization n. ดูdemoralize
derange(ดิเรนจฺ') vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สติฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า, Syn. disorder
derangement(ดิเรนจฺ'เมินทฺ) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย,ความบ้า
deray(ดิเร') n. ความรื่นเริงสนุกสนานที่ยุ่งเหยิง
disarrange(ดิส'อะเรนจฺ) vt. ก่อกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: disarrangement n.
disarray(ดิสอะเรย์') vt.,n. (ความ) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก,เสื้อผ้าที่ไม่เรียบร้อย
discomfit(ดิสคัม'ฟิท) vt.,n. (การ) ทำให้พ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิง,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., See also: discomfiter n. ดูdiscomfit, Syn. frustrate
disconcert(ดิสคันเซิร์ท') vt. รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง., See also: disconcertingly adv. ดูdisconcert disconcertment n. ดูdisconcert, Syn. confuse,upset
disconcerted(ดิสคันเซิร์ท'ทิด) adj. ยุ่งเหยิง,ลำบากใจ,ไม่สบายใจ, Syn. upset
dishevel(ดิสเชฟ'เวิล) vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระเซิง,ทำให้ยู่ยี่,ทำให้ไม่เรียบร้อย.
disorder(ดิสออร์'เดอะ) n. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความผิดปกติทางกายหรือใจ. vt. ทำให้ไม่เป็นระเบียบ,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน., Syn. bustle ###A. order,form
disorderlyadj.,adv. ไม่เป็นระเบียบ,ยุ่งเหยิง,สับสน, See also: disorderliness n. ดูdisorderly, Syn. untidy,unruly ###A. tidy,civil
disorganisationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
disrupt(ดิสรัพทฺ') vt. ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,รบกวน,ทำให้แตกแยกออก. -adj. ซึ่งแตกแยกออก, See also: disrupter n. ดูdisrupt disruptor n. ดูdisrupt, Syn. interrupt,break up
disturbed(ดิสเทิร์บดฺ') adj. ซึ่งมีอาการโรคประสาทหรือโรคจิต,ซึ่งถูกรบกวน,ยุ่งเหยิง
dizzy(ดิซ'ซี) adj. วิงเวียนศีรษะ,หน้ามืด,ตาลาย,ยุ่งเหยิง,สับสน,ซึ่งทำให้สับสน,ไม่ระมัดระวัง,โง่. vt. ทำให้วิงเวียนศีรษะ, See also: dizzily adv. ดูdizzy dizziness n. ดูdizzy, Syn. lightheaded,giddy
elfockn. ผงที่ยุ่งเหยิงเป็นกระเซิง
farrago(ฟะเร' โก) n. ส่วนผสมที่ยุ่งเหยิง,จับฉ่าย -pl. farragoes
English-Thai: Nontri Dictionary
baffle(vt) ทำให้งงงัน,ทำให้ยุ่งเหยิง
cobweb(n) ใยแมงมุม,แผนการ,ความสับสน,ความยุ่งเหยิง
chaos(n) ความสับสนวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,กลียุค
chaotic(adj) โกลาหล,สับสนอลหม่าน,ยุ่งเหยิง,วุ่นวาย,ไม่มีระเบียบ
clutter(n) กองระเกะระกะ,ความยุ่งเหยิง
discomfit(vt) ชนะ,ทำให้พ่ายแพ้,รบกวน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้กระอักกระอ่วนใจ
confuse(vt) ทำให้งง,ทำให้สับสน,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง
confusedly(adj) ยุ่งเหยิง,ยุ่ง,สับสน,งงงวย
confusion(n) ความสับสน,ความงงงวย,ความยุ่งเหยิง
crabbed(adj) ยุ่งเหยิง,เข้าใจยาก,อ่านยาก,ฉุนเฉียว,โกรธง่าย
derange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้ฟั่นเฟือน,ทำให้บ้า
derangement(n) ความยุ่งเหยิง,ความบ้า,ความวิกลจริต,ความฟั่นเฟือน
disarrange(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ก่อกวน,ทำให้สบสน
disarray(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,เปลื้องเสื้อผ้าออก
disheveled(adj) ยุ่งเหยิง,ยู่ยี่,ไม่เรียบร้อย,เป็นกระเซิง
disorder(n) ความวุ่นวาย,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง,โกลาหล,อลหม่าน,วุ่นวาย,สับสน,ไม่เป็นระเบียบ
disorganize(vt) ทำให้แตกแยก,ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้สับสน,ทำให้ไม่เป็นระเบียบ
entangle(vt) ทำให้ยุ่งเหยิง,ทำให้ยุ่ง,ทำให้พัวพัน
entanglement(n) ความยุ่งเหยิง,ความพัวพัน,สิ่งพัวพัน,สิ่งกีดขวาง
hash(n) ของผสมกัน,กัญชา,ความยุ่งเหยิง
havoc(n) ความหายนะ,ความเสียหาย,ความฉิบหาย,ความยุ่งเหยิง
imbroglio(n) ความยุ่งยาก,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,ความเข้าใจผิด
indiscriminate(adj) ไม่พิถีพิถัน,ไม่พิจารณา,ไม่เจาะจง,ยุ่งเหยิง,ตามอำเภอใจ
jumble(n) ความยุ่งเหยิง,ความปนเป,ของสัพเพเหระ,ของจิปาถะ
mess(n) ความสับสน,ความไม่เป็นระเบียบ,ความยุ่งเหยิง,อาหารจานหนึ่ง
mix(vt) ผสม,ปะปน,ปรุง,ทำให้ยุ่งเหยิง
mixed(adj) ซึ่งปะปนกัน,ซึ่งผสมกัน,ยุ่งเหยิง,หลายหลาก
turmoil(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความสับสน
muddle(n) ความยุ่ง,ความยุ่งเหยิง,ความเหลวไหล,ความสับสน
muddy(adj) เป็นโคลน,ขุ่นมัว,ยุ่งเหยิง
pellmell(adj) อลหม่าน,สับสน,โกลาหล,วุ่นวาย,ยุ่งเหยิง
perturbation(n) การรบกวน,การก่อกวน,ความยุ่งเหยิง
pother(n) ความยุ่งเหยิง,ความโกลาหล,ความอึกทึกครึกโครม
promiscuous(adj) สำส่อน,หลากหลาย,ไม่เลือกหน้า,ยุ่งเหยิง
ragged(adj) สกปรก,ขาดกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ยุ่งเหยิง
ruffle(n) ความยุ่งเหยิง,ความสับสน,สิ่งรบกวน
shaggy(adj) มีขนปุย,มีขนดก,รุงรัง,เป็นกระเซิง,หนา,ยุ่งเหยิง
skein(n) ไจไหม,กลุ่มด้าย,ความยุ่งเหยิง
swirl(n) การบิด,การหมุน,การวน,ความยุ่งเหยิง,ความสับสน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
chaosภาวะยุ่งเหยิง [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
arse about face (sl.) สิ่งที่อยู่ในสภาพยุ่งเหยิง
chaos (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความสับสน Syn. confusion, disorder
chaotic (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ที่ไม่เป็นระเบียบ Syn. confused, disordered
chaotically (adv.) อย่างยุ่งเหยิง Syn. confusedly, disorderedly
clutter (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความวุ่นวาย, ความชุลมุน, ความอลหม่าน Syn. disarray
clutter (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้วุ่ยวาย, ทำให้ชุลมุน, ทำให้สับสนวุ่นวาย Syn. confuse, disorganise, disorganize, jumble, disorder
confusedly (adv.) อย่างยุ่งเหยิง Syn. disorderedly
convulse (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้วุ่นวาย Syn. disrupt
disentangle (vt.) ทำให้ไม่ยุ่งเหยิง See also: ทำให้คลี่คลาย8
dishevelled (adj.) ยุ่งเหยิง See also: ไม่เรียบร้อย Syn. rumpled
disorderedly (adv.) อย่างยุ่งเหยิง Syn. confusedly
disorganise (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้วุ่ยวาย, ทำให้ชุลมุน, ทำให้สับสนวุ่นวาย Syn. confuse, disorganize, jumble, disorder
disrupt (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง See also: ทำให้ยุ่งยาก, ทำให้แตกแยก, ทำให้เสียกระบวน, ทำให้เสียระบบ Syn. disturb, confuse, disorder, interrupt Ops. order, organize
fine kettle of fish (idm.) เรื่องยุ่งเหยิง See also: สถานการณ์วุ่นวาย, เรื่องไม่น่าพอใจ
foul (adj.) ยุ่งเหยิง See also: พัวพัน
fuck up (phrv.) ทำให้ยุ่งเหยิง (คำต้องห้าม) Syn. mess up
goof (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง (คำสแลง) Syn. mess up, bungle
hash (n.) ความยุ่งเหยิง
hash (vt.) ทำให้ยุ่งเหยิง
helter-skelter (n.) ความยุ่งเหยิง See also: ความไม่มีระเบียบ, ความสับสน
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
Could you please not make things even more complicated?คุณได้โปรดอย่าทำสิ่งต่างๆ ให้มันยุ่งเหยิงไปมากกว่านี้ได้ไหม
Don't mess around so muchเลิกทำให้ยุ่งเหยิงมากขนาดนี้ได้แล้ว
My personal life is all messed up!ชีวิตส่วนตัวของฉันยุ่งเหยิงไปหมด
Do not let your hearts be troubledอย่าปล่อยใจของเธอให้ยุ่งเหยิง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I remember...a time of chaos ruined dreams...this wasted land.ผมยังจำได้... เวลาแห่งความยุ่งเหยิง ฝันอันโหดร้าย...
When I first came to Los Angeles, it looked like just this mass of dots... all jumbled and disconnected.ครั้งแรกที่ผมมายัง ลอส แองเจลีส ดูเหมือนว่าเมืองนี้เป็นเมืองแห่งแสงสี ที่แสนจะยุ่งเหยิง และ ขาดจากกัน
Sometimes it all still feels like a mass of dots, but more and more these days,บางครั้ง ชีวิตมันเหมือนเต็มไปด้วยจุดที่ดูยุ่งเหยิงวุ่นวาย แต่ ที่มากไปกว่านั้น
Don't you think you've already messed her life up enough?นายไม่คิดว่านายได้ทำ ให้ชีวิตเธอยุ่งเหยิงเกินพอแล้ว ?
I don't know, maybe things aren't right, like maybe your life is in disarray... or just not what you would like and you start to wonder what caused this.ไม่รู้สิ รู้สึกเหมือนมันไม่ถูกต้อง เหมือนชีวิตนายกำลังยุ่งเหยิง หรือไม่ใช่อย่างที่นายต้องการ แล้วนายก็เริ่มสงสัยว่าเพราะอะไร
Alana, what does "tangled web" symbolize?อลาน่า สายใยที่ยุ่งเหยิง เป็นสัญลักษณ์อะไร
Now, um... usually, my whole life, it's always been crazy, noisy,คือ มัน ปกติแล้วชีวิตผมจะยุ่งเหยิงตลอด อึกทึก
Chaos Theory is correct except that chaos is actually not chaotic at all but perfectly controlled.ทฤษฎีไร้ระเบียบพูดถูกยกเว้นที่ว่า ความยุ่งเหยิงจริง ๆ แล้วก็ไม่ยุ่งเหยิงทั้งหมด แต่มันควบคุมได้
She had a whole mess of crabs and STDs!เธอมี ความยุ่งเหยิงทั้งหมดของ crabs\และ STDs!
That--that's why we should just stop is right now, because it's all way too complicated, and I-I think we'd both be happier if we just went back to being friends.ไม่เป็นไรหรอก ฉันก็รู้สึกผิดเหมือนกัน นั่นคือเหตุผลที่เราควรจะหยุดเสียตอนนี้ เพราะมันยุ่งเหยิงเกินไป และฉันคิดว่าเราจะมีความสุขมากกว่านี้ ถ้าเรากลับไปเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม
Linderman made a mess of things And i'm here to right the ship.ลินเดอร์แมน ก่อความยุ่งเหยิงไว้ หลายเรื่องและผมมาที่นี่เพื่อแก้ลำ
I'm not saying that it's not messed up, but the reality is...ฉันไม่อยากพูดว่า มันไม่ยุ่งเหยิงอะไร แต่ความจริงคือ...
I have no job, no career, my house is always a mess. Thank you very much.ฉันไม่มีงาน ไม่มีอาชีพ และบ้านฉันก็ยุ่งเหยิงไปหมด ขอบคุณพวกนายมาก
You storm in here, and you turn this town upside down, and then you just walk away, and you leave us with this mess.คุณโหมกระหน่ำมาที่นี่ และพวกคุณทำให้เมืองนี้กลับยุ่งเหยิง และจากนั้นพวกคุณเเค่เดินจากไป และพวกคุณทิ้งความยุ่งเหยิงเอาไว้
How's his guy doing?และในรายการของเขาจะไม่มีคำว่า ยุ่งเหยิง คนของมันเป็นยังไงมั่ง
The boys woke up and fought,but this looks a bit more chaotic than the others.เด็กตื่นขึ้นมาและสู้ แต่ที่นี่มันดูยุ่งเหยิงกว่าที่ผ่าน ๆ มา
I think what dad is trying to say is that, Mitchell you're a little uptight, kids bring chaos and you don't handle well.ฉันคิดว่าพ่อต้องการจะบอกว่า มิตเชลด์ นายคงจะเครียดไปหน่อยแล้วละ เด็กน่ะนำความยุ่งเหยิงมา.shot ... นายรับมือไม่ไหวหรอก
No, the water expulsion, though dramatic and messy, seems to be a symptom of some other process.ไม่มี น้ำการสูญเสียน้ำ ที่ดูน่าทึ่งแล้วยุ่งเหยิงๆ เหมือนว่าจะเป็นอาการ ของกระบวนการอื่นด้วย
No,it's more than that.ใช่ มันยุ่งเหยิงมาก ไม่ มันมากกว่านั้น
And are frenzied and sloppy when they attack.มีความคลุ้มคลั่ง และยุ่งเหยิง เมื่อเขาเข้าทำร้าย
To distill so specific a form from all that chaos is like turning air into gold.จากการประสาน องค์ประกอบเฉพาะ... ...จากรูปแบบอันยุ่งเหยิงนี้... ...เหมือนที่อากาศจะเปลี่ยนเป็นทอง
I don't know where this is going to end, Tommy, but you mark my words, this mess is a whole lot bigger than we can imagine.ผมไม่รู้ว่าเรื่องมันจะจบยังไงนะ ทอมมี่ แต่คุณจำคำพูดผมไว้เลย ว่าเรื่องมันจะต้องยุ่งเหยิง\ เกินกว่าที่เราจะนึกออกอีก
Is it because you don't want them tangled up in this or...เพียงเพราะนายไม่ต้องการให้ พวกเขายุ่งเหยิงไปกับเรื่อง พวกนี้ด้วยนั่นรึ? หรือว่า...
My dear, without rules there's only chaos.ที่รัก ปราศจากกฎ ก็มีแต่ความยุ่งเหยิง ทุกคนต้องคำนึงถึงกฎ
It's just, er, what a mess, eh?มันก็แค่ เอ่อ... ยุ่งเหยิงมาก ว่าไหม
Now I take the top down, take Emma for a spin, she doesn't even care if her hair gets messed up.และพาเธอนั่งรถคันนั้น แม้ว่ารถนั่นจะทำให้ผมเธอยุ่งเหยิง แต่เธอก็ไม่แคร์
So if I need to put my baby on a schedule to stop my life from spiraling out of control, that's what I'm gonna do.เพราะงั้นชั้นจึงต้องให้ลูกของชั้นมีชีวิตไปตามกำหนดการ เพื่อจะได้ไม่ทำให้ชีวิตชั้นยุ่งเหยิง นั่นแหละสิ่งที่ฉันทำ
"Complicated" is an understatement.คำว่า "ยุ่งเหยิง" ยังน้อยไป
How did things get so screwed up? ( sighs ) Now your mom's back there packing boxes.ทำไมเรื่องมัน ยุ่งเหยิงจัง ตอนนี้แม่เธอ แพคของใส่กล่อง
"Every journey into the past is complicated by delusions, false memories, false namings of real events."" ทุก ๆ การท่องไปในอดีต คือความยุ่งเหยิง ด้วยยความสับสน ความทรงจำและชื่อที่ผิดเพี้ยน จาเหตุการณ์จริง "
There's not much to do on the other side but sit around and watch other people screw things up.มันไม่ค่อยมีอะไรทำนักหรอกตอนที่อยู่อีกมิตินึงน่ะ นอกจากจะนั่งเฉยๆและคอยดูผู้คนที่ใช้ชีวิตยุ่งเหยิงไปวันๆ เรากำลังตามหาอะไรอยู่?
Or Hot Messes. Free Beer.หรือไม่ก็ ความยุ่งเหยิงแสนเซ็กซี่ เบียร์ฟรี
Chloe, look at you. You're a mess. You're unfocused.โคลอี้ ดูเธอสิทำไมยุ่งเหยิงแบบนี้ ตั้งใจหน่อยสิ พึ่งพาไม่ได้เลยจริงๆ
You stand in front of one of Pollock's works, the chaos fades away and you see the discipline, the balance of restraint and abandon.นายกำลังยืนอยู่ข้างหน้า หนึ่งในงานของ พอลล็อค นะ ความยุ่งเหยิงจางหายไป และก็มองเห็นความเป็นระเบียบ มีความเท่าเทียมกันระหว่าง ความยับยั้งชั่งใจและปล่อยวาง
This thread may stretch or tangle, but it'll never break.เชือกอาจจะยืดยาว หรือยุ่งเหยิง แต่มันจะไม่หยุด
But I want you to know that, however big a mess this is, whatever it takes to clean it up,แต่ฉันก็อยากให้คุณรู้ แม้มันเป็นความยุ่งเหยิงอย่างที่สุด ไม่ว่าจะยุ่งเหยิงแค่ไหน ไม่ว่าจะต้องใช้อะไรเพื่อแก้ไข
You kept messing around with these lights, the whole thing could've blown up on you.หลอดไฟพวกนี้ พันกันยุ่งเหยิง มันอาจระเบิดใส่คุณได้นะ
You and Dad right now, it's just the latest in a whole bunch of messy fights and lies and bad feelings--พี่กับพ่อตอนนี้ มันเป็นสิ่งสุดท้าย ของความยุ่งเหยิงทะเลาะกันทั้งหมด การโกหกและการเสียความรู้สึก
But not telling your parents that you're doing this, it's really, really messed up, Holden.แต่อย่าบอกพ่อแม่คุณ ว่าคุณทำอย่างนี้ มันยุ่งเหยิงมากๆ เลยโฮลเด้น
Wow this is almost as mmplicated as my password.้ว้าว นี่มันยุ่งเหยิงพอๆ กับรหัสของฉันเลย

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยุ่งเหยิง*
Back to top