ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ยืนกราน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ยืนกราน, -ยืนกราน-

*ยืนกราน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยืนกราน (n.) insistence See also: insistency, persistence, persistency Syn. การยืนยัน, การยืนคำ
ยืนกราน (v.) persist See also: resist, continue Syn. ขืน, ฝืน, ยืนยัน
ยืนกราน (v.) assert See also: insist, uphold
English-Thai: HOPE Dictionary
insist(อินซิสทฺ') vi.,vt. ยืนยัน,ยืนกราน,ยืนหยัด,เรียกร้อง., See also: insister n. insistly adv., Syn. urge,maintain,assert
insistent(อินซิส'เทินทฺ) adj. ยืนยัน,ยืนหยัด,ยืนกราน,หัวรั้น.
persist(เพอซิสทฺ',-ซิสทฺ') vt. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อรั้น,ดื้อ,เพียร,ทนทาน,ฝังแน่น, See also: persister n., Syn. persevere
persistence(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistency(เพอซิส'เทินซฺ,-ซิส-) n. การยืนกราน,ความดื้อรั้น,ความทนทาน,ความต่อเนื่อง,การมีอยู่เรื่อยไป
persistent(เพอซิส'เทินทฺ) adj. ยืนกราน,ยืนหยัด,ดื้อ,ดื้อรั้น,ทนทาน,ฝังแน่น, Syn. persevering,firm
stickler(สทิค'เคลอะ) n. ผู้ยืนกรานในความคิดของตน,ปัญหายุ่งยาก
English-Thai: Nontri Dictionary
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
corroborate(vt) สนับสนุน,ทำให้แน่ใจ,ยืนยัน,ยืนกราน
corroboration(n) เครื่องสนับสนุน,การทำให้แน่ใจ,การยืนยัน,การยืนกราน
insistent(adj) รบเร้า,คะยั้นคะยอ,ยืนกราน
persist(vi) คะยั้นคะยอ,ดื้อดึง,ยืนกราน,ฝังแน่น
persistence(n) การคะยั้นคะยอ,การยืนกราน,ความดื้อดึง
persistent(adj) ดื้อ,ซึ่งยืนกราน,ซึ่งขัดขืน,ที่ติดตา
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
hold out for (phrv.) ยืนกรานสำหรับ Syn. hang out for, stand out for
insistence (n.) การยืนกราน See also: คำยืนยัน
insistency (n.) การยืนกราน
persist (vi.) ยืนกราน See also: ดื้อแพ่ง Syn. endure, persevere Ops. desist, stop
persist with (phrv.) ยืนกราน See also: เพียรพยายามทำ Syn. persist in
persistence (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. steadfastness, tenacity Ops. stamina
steadfastness (n.) การยืนกราน See also: การดื้อแพ่ง Syn. tenacity Ops. stamina
stick out for (phrv.) ยืนกรานเพื่อ Syn. hang out for, hold out of, stand out for
stickle at (phrv.) ยืนกรานใน See also: ยึดแน่นกับ
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
She insisted it was very urgentเธอยืนกรานว่ามันด่วนมากๆ
They insisted on staying rather than goingพวกเขายืนกรานที่จะอยู่มากกว่าไป
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But, if you insist, Toto.แต่, ถ้าคุณยังยืนกรานก็ได้, โตโต้.
No, he, uh, he insisted we call only you... though we had some trouble tracking you down.ไม่ เขายืนกรานให้โทรเรียกคุณคนเดียว แม้เราจะตามตัวคุณยากกว่า
Look what've happened now when you insisted on solving it yourself.เห็นมั๊ยล่ะ คุณยืนกรานที่จะแก้ปัญหาเอง แล้วเป็นอย่างไรล่ะ
Well, I admit, I was suspicious of Mr. Bauer, but you were so adamant about his integrity that I just... looked for a way to reconcile the contradiction, so... thank you.คือ ผมยอมรับว่าสงสัยในตัวคุณบาวเออร์ แต่คุณยืนกรานหนักแน่นเรื่องความซื่อสัตย์ของเขา ผมเลยลองหาข้อมูลเพื่อลบข้อขัดแย้งดู
I usually don't fall for things like that... but, God, he was just so... persistent, you know.โดยปรกติ ฉันจะไม่รับปากใครง่ายๆ สำหรับเรื่องแบบนี้ แต่, พระเจ้า, เขาเป็นคน ยืนกราน และตื๊อน่าดู, เธอก็รู้
All right, I'll do it if you are insisting so much.ตกลง ถ้าคุณยืนกราน ผมจะทำ
So,are you just gonna stand there and and tell me that everything is all good?แล้ว นายยังจะยืนกราน และบอกกับฉันว่ามันเป็นเรื่องดีงั้นเหรอ?
I don't mean to be insulting, but my former boss didn't insist on me coming here because of you or...ฉันไม่ได้คิดจะดูถูก แต่เจ้านายเก่าของฉัน ไม่ได้ยืนกรานให้ฉันมาที่นี่เพื่อพบคุณ หรือ...
The way you do that is to stop insisting that waiter collins is not among those boys killed up at that goddamn ranch;สิ่งที่คุณต้องทำ ก็คือเลิกยืนกรานซะที ว่าวอลเธอร์ คอลลินส์ ไม่ได้ถูกฆ่าไปพร้อมกับเด็กๆพวกนั้นที่ทุ่ง
So now they insist I bring a handkerchief and that I have my eyebrows trimmed.ดังนั้น เขาก็เลยยืนกรานให้ผมพกผ้าเช็ดหน้าไว้ แล้วทำให้ผมต้องปัดขนคิ้วให้ดูเรียบ
After it was clear the Southern Democrats that were still against impeachment had had the screws put on them by the Speaker of the House.หลังจากมีความชัดเจนจากสาย เดโมแครตทางภาคใต้ ที่พวกเขายืนกรานจะถอดถอนผม แล้วมีการสวนพวกนั่นกลับ โดยโฆษกทำเนียบ
Now, you've always maintained that you knew nothing about any of this until March 21.เอาล่ะ ท่านได้ยืนกรานมาตลอด ว่าท่านไม่รู้เรื่องอะไรพวกนี้เลย จนกระทั่ง 21 มีนาคม
Harry, I must insist you accompany me back to the castle immediately!แฮรี่ ฉันต้องยืนกรานว่า เธอต้อง กลับเข้าไปในปราสาท เดี๋ยวนี้!
I particularly hate peppy teenage girls... who insist everyone be aggressive-B.E. aggressive.ฉันเกลียดกองเชียร์เด็กสาววัยรุ่น ที่ยืนกรานให้ทุกคน "ลุยเลย ลุยเลย"
If simcoe saw the same thing you did, why's he been sitting on this information the whole time?ถ้าซิมคอร์เห็นในแบบเดียวกัน แบบที่นายเห็น ทำไมเขายืนกรานข้อมูล แบบเดียวกันนี้ในทุกๆ ครั้งล่ะ?
As your former teacher, I must insist on correcting your work one last time.ในฐานะที่เคยเป็นครูของเธอ ฉันขอยืนกราน... ที่จะแก้ไขผลงานของเธอเป็นครั้งสุดท้าย
If you are, I insist you change your clothes.ถ้าใช่ ผมขอยืนกรานให้ลูก ไปเปลี่ยนชุดซะ
You cleared Alex Karev, who insists on running around the hospital with a bullet in his chest.คุณเคลียร์ อเล็ก คาเรพ คนที่ยืนกราน... จะทำงานในรพ.โดยมีกระสุนฝังอก\ผมรู้ว่าผมให้ใครผ่านบ้าง
No, she's insisting on becoming a pro, so I'm just helping her out.ไม่ใช่อย่างนั้นนะ เธอยืนกรานว่าอยากเป็นมืออาชีพ ผมเลยอยากจะช่วยเธอ
So we have this guy at the office for three hours, and he still just wants to talk to you.ดังนั้นเราอยู่กับหมอนี่ที่ออฟฟิศ ตั้ง 3 ชั่วโมง และเขายังยืนกราน ต้องการคุยกับนายเท่านั้น
Dad, if you're going to insist on driving me to school, you at least have to let me out of the car.พ่อ ถ้าพ่อยืนกราน ขับมาส่งหนูเข้าเรียน อย่างน้อย ก็ต้องให้หนูได้ลงจากรถ
It's like that time in kindergarten, when you insisted that I bring you home from the slumber party 'cause all the other girls were sleeping with the nightlight on.เหมือนสมัยอนุบาล ตอนที่ลูกยืนกรานให้แม่ พากลับบ้านจากปาร์ตี้งีบหลับ เพราะเด็กหญิงคนอื่นๆนอนหลับ ทั้งๆที่เปิดไฟไว้
Well, the way I remember it, you were adamant about altering the prenuptial agreement, but I never received any changes, so I figured--อ่า จากที่ผมจำได้ คุณยืนกรานที่จะเปลี่ยนข้อตกลง ก่อนการสมรส แต่ ผมยังไม่ได้รับทำคดี แล้วผมคิดไปว่า...
I tried to take you home, but you became very adamant about me not seeing it.ผมพยายามส่งคุณกลับบ้าน แต่คุณยืนกราน ไม่บอกผมว่าอยู่ที่ไหน
Rather than saying that, if you insist on giving me the money, there's a small part of me that doesn't want to reject it.ยิ่งกว่าการพูดแบบนั้น ถ้าท่านยืนกรานว่าจะให้ฉัน ส่วนลึกๆของฉัน ก็ปฏิเสธมันไม่ได้หรอกค่ะ
The first time she got a solo, she insisted she was bad and forced Mr. Shue to give the song to Rachel, and ever solo since, she's either gotten booed or started crying uncontrollably.ครั้งแรกที่เธอได้ร้องโซโล เธอยืนกรานว่าร้องเสียงห่วย และบังคับให้ครูชูมอบเพลงนั้นให้ราเชลร้อง และนับตั้งแต่เธอได้ร้องโซโล เธอไม่ถูกโห่ไล่
Sally agreed, but again, insisted that Joe not tell Vera that she was looking for her because of all the animosity back home.แซลลี่ตกลง แต่ก็ยืนกรานว่า ไม่ให้โจบอกวีร่าว่า เธอกำลังตามหาพี่สาวอยู่ เพราะว่าเธอเกลียดคนที่บ้านมาก
That and that cunt Mab's insistence that we dress like we're fucking Disney characters.แล้วก็ที่นังราชินีแห่งแสง ยืนกราน ให้พวกเราแต่งตัวอย่างกับ ตัวละครดิสนี่ย์
Come on. I insist. McAlister.มาเถอะ ฉันยืนกราน แมคอัลลิสเตอร์
Yes, and we've made it clear that we're not buying it.ใช่ คุณทำยืนกรานเช่นนั้น จนเราไม่เชื่อเรื่องนั้นเลย
What's your poison? I'm not fussed. Whatever you're having.ไม่ได้ ฉันขอยืนกราน ยังไงเราก็จ่ายแบบรวมบิลอยู่แล้ว
What could I do if she insisted I drive her home for her goddamn hat?จะให้ผมทำไงถ้าเธอยืนกรานแบบนั้น ผมต้องขับพาเธอกลับบ้านเพื่อหมวกเหรอ
I must be allowed to insist on this.ผมต้องขออนุญาตที่จะยืนกรานในสิ่งนี้
I must insist on this, sir. I assure you that in this matter, argument is fruitless.ผมต้องยืนกรานในสิ่งนี้ครับ ผมทำให้คุณมั่นใจได้ว่า ในกรณีนี้การโต้เถียงนั้นเปล่าประโยชน์
The same reason you insist on going to save him.ด้วยเห็นผลเดียวกันกับที่ท่าน ยืนกรานที่จะไปช่วยเขา.
I could smell it, but the waitress kept saying to me,ผมได้กลิ่นอาหาร แต่พนักงานเสิร์ฟยืนกรานกับผมว่า
You have such a unique voice, and I don't say that to everybody.เธอยืนกรานอย่างเรื่องนั้นมาตลอด แล้วฉันก็ไม่ได้บอกใครเลย
But i insist to tell you whyแต่ฉันก็ยืนกรานที่สอนพวกเธอ ทำไม...
I didn't want to, but he insisted.ไม่ใช่ว่าฉันอยากหรอกนะ แต่เพราะว่าทอมยืนกราน
If Your Majesty insists on keeping them here...ถ้าท่านยืนกรานจะให้พวกนั้นอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ยืนกราน*
Back to top