ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ความปิติยินดี*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ความปิติยินดี, -ความปิติยินดี-

*ความปิติยินดี* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความปิติยินดี (n.) delight See also: pleasure, rejoicing, blissfulness, cheerfulness Syn. ความรื่นรมย์, ความยินดี, ความปิติ, ความปลื้มปิติ Ops. ความสลดใจ, ความเศร้า, ความทุกข์โศก
English-Thai: HOPE Dictionary
hurrah(ฮะรา') interj.,n. คำอุทานหรือการแสดงความปิติยินดีความพอใจหรืออื่น ๆ ,ความเกรียวกราว,ความวุ่นวาย vi.,vt. ไชโย!,ดีแล้ว!,, Syn. hurray commotion
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ecstasy (n.) ความปิติยินดี See also: ความปลาบปลื้ม Syn. delight, joy, rapture
elation (n.) ความปิติยินดี See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ Syn. exhilaration, euphoria, rapture Ops. depression
exhilaration (n.) ความปิติยินดี See also: ความตื่นเต้นดีใจ, ความภาคภูมิใจ, ความอิ่มอกอิ่มใจ Syn. euphoria, rapture Ops. depression
exultation (n.) ความปิติยินดี See also: ความยินดี, ความหรรษา Syn. delight, happiness, joy
glee (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Syn. joyfulness Ops. gloom, sadness
joyfulness (n.) ความปิติยินดี See also: ความร่าเริง, ความเบิกบานใจ Ops. gloom, sadness
luxuriate in (phrv.) มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง See also: รื่นเริงอย่างมาก
pleasure (n.) ความปิติยินดี See also: ความยินดี, ความรู้สึกพอใจ, ความดีใจ Syn. delight, satisfaction
rapture (n.) ความปิติยินดีอย่างยิ่ง See also: ความดีใจล้นเหลือ, ความพึงพอใจอย่างมาก Syn. happiness, pleasure, satisfaction
transport (n.) ความปิติยินดี See also: ความดีใจ Syn. happiness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Now, ladies and gentlemen, it is the distinct pleasure of the management... to present to you the evening's star attraction.ตอนนี้สุภาพบุรุษและสตรีกับมีความปิติยินดีกับการจัดการ ให้มีการแสดงที่พิเศษ
This is the first time I've ever stripped for joyfulness with someone else in the room.นี่เป็นครั้งแรกที่ฉันเปลื้องผ้าเพื่อความปิติยินดี ตอนมีคนอยู่ในห้องด้วย
So the joy's never quite complete.ความปิติยินดีไม่เคยบริบูรณ์
I almost cried in happiness.ฉันแทบร้องไห้ด้วยความปิติยินดี
It has brought the kingdom and myself many pleasures.มันนำมาซึ่งความปิติยินดีแก่ข้าและอาณาจักร
That bring joy and happiness,ที่นำพาความปิติยินดีและความสุข
It is my pleasure to welcome you all to Camelot.ข้าขอต้อนรับทุกๆคนในแคมเมอลอท ด้วยความปิติยินดีจากข้า
Glee literally means "glee."Glee แปลว่า "ความปิติยินดี"
But the exhilaration was too great, so he flew higher and higher until the sun melted his wings and he fell into the sea.แต่ความปิติยินดีมีมากเกินไป เขาจึงบินสูงขึ้นและสูงขึ้นไป จนกระทั่งแสงแดดละลายปีกเขา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ความปิติยินดี*
Back to top