ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*คนจน*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น คนจน, -คนจน-

*คนจน* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
คนจน (n.) poor See also: poor people, poor person Syn. คนยากจน Ops. คนรวย
คนยากคนจน (n.) the poor Syn. คนจน Ops. คนร่ำรวย, คนมั่งมี, เศรษฐี, คนรวย
English-Thai: HOPE Dictionary
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
beggar(เบก'เกอร์) n. คนขอทาน,คนจน, See also: beggarly adj.
buckeenn. หนุ่มคนจนที่พยายามแต่งตัว และทำท่าเหมือนคนรวย
cockneyn.,adj. (เกี่ยวกับ) ชาวลอนดอนทางด้านตะวันออกที่เป็นที่อยู่อาศัยของคนจน, See also: cockneyish adj. ดูcockney cockneyism n. ดูcockney
overseer(โอ'เวอะซี'เออะ) n. ผู้ควบคุม,ผู้คุมงาน,นายงานคนจนของเจ้าหน้าที่ทางศาสนา, Syn. supervisor
poor(พัวร์) adj. ยากจน,ขาดแคลน,ขัดสน,เลว,น่าสงสาร,น่าสังเวช,ไม่มีรสชาติ,ไม่ดีพอ,ไม่สมบูรณ์,ไม่สำคัญ. n. คนจน, See also: poorly adv., Syn. needy,indigent,penniless
slum(สลัม) n. แหล่งเสื่อมโทรม,แหล่งที่อยู่อาศัยของคนจนมาก.vi.เยี่ยมแหล่งเสื่อมโทรม, Syn. warren,skid
workhouse(เวิร์ค'เฮาซฺ) n. =สถานที่ดัดสันดาน,บ้านที่ใช้คนจนทำงาน,สถานฝึกอาชีพสำหรับคนจน
English-Thai: Nontri Dictionary
beggar(n) ขอทาน,วนิพก,กระยาจก,คนจน
pauper(n) ยาจก,คนจน,คนอนาถา,ขอทาน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
almshouse (n.) บ้านสงเคราะห์คนจน Syn. poorhouse, poverty
back street (n.) ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนในย่านคนจน) Syn. alley, lane
backstreet (n.) ถนนที่อยู่ห่างจากถนนใหญ่ (โดยเฉพาะถนนย่านคนจน) Syn. side street
beggar (n.) คนจน Syn. down-and-out Ops. millionaire
beggars (n.) คนจน Syn. needy
cockney (n.) คนจนในย่านลอนดอนตะวันออก
inner city (n.) บริเวณเก่าแก่ แออัด เสื่อมโทรมและมีคนจนมาก Syn. slum, ghetto Ops. suburban
itinerant (n.) ผู้ที่เดินทางไปตามที่ต่างๆ (โดยเฉพาะคนจน)
lazar (n.) คนจนที่เป็นโรคที่น่ารังเกียจโดยเฉพาะโรคเรื้อน
poor (n.) คนจน Syn. needy, beggars
poor laws (n.) กฎหมายสงเคราะห์คนจน
poorhouse (n.) สถานสงเคราะห์คนจน Syn. asylum, almshouse, harbor
soup kitchen (n.) โรงทานแจกอาหารสำหรับคนจน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Go on, a poor guy. You can say it.พูดเลย คนจน ผมไม่ถือหรอก
Women are the majority the poor and working poor make up the majority of this planet.ผู้หญิงเป็นคนส่วนใหญ่ คนจนและแรงงานคนจน เป็นคนส่วนใหญ่ในโลกใบนี้
Don't worry, poor people are used to the cold.อย่าเป็นห่วงเลย คนจนแบบฉัน เคยชินกับความหนาวแล้ว
The Pinko (socialist) press would have us believe this Michael X is a crusading champion of the poor and oppressed.สื่อของพวกสังคมนิยม อยากให้เราเชื่อว่า ไมเคิล เอ็กซ์คนนี้ เป็นนักต่อสู้รณรงค์ของคนจน และคนที่ถูกกดขี่
In 50 years, the gap between rich and poor has grown wider than ever.เพียง 50 ปี, ช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวย ได้กว้างขึ้นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน
Help me, I'm poor. LILLIAN:ช่วยชั้นด้วย ชั้นเป็นคนจน ไม่ ฟังนะคะ
Oi, Moses. Why you always picking the poor people, man?เฮ้ย โมเสส ทำไมแกต้องพาไอ้พวกคนจนพวกนี้ ไปไหนมาไหนตลอดเวลาด้วยวะ
Don't. You'll seem poor. You're up for queen.ไม่ เธอจะดูเหมือนคนจน เธออดเป็นราชินีแล้วล่ะ
The first night I met you you beat some guy down in front of a room full of people.คืนแรกที่ผมพบคุณ คุณเล่นงานคนบางคนจนหมอบ ในห้องที่มีคนเต็มไปหมด
Yes, not to have them eat with us but to serve them the food, like in a soup kitchen, with gloves on.ค่ะ ไม่มีพวกเขามาทานอาหารกับเรา แต่จะเสิร์ฟอาหารให้พวกเขาด้วย เหมือนที่แจกอาหารให้คนจน ใส่ถุงมือด้วย
Every time we questioned the politicians, and the system that makes poor people poorer, and the children suffer, they said, "No, you can't do that.ทุกครั้งเราตั้งคำถามกับพวกนักการเมือง และระบบพวกนี้ก็ทำให้คนจนยิ่งจนลง และเด็กๆต้องลำบาก พวกเขาก็จะบอกว่า "ไม่ คุณทำไม่ได้ มันเป็นระบบ"
In the Eastern Slav Republic, the divide between rich and poor became so great it ignited the fuse of a new rebellion.ในสาธารณรัฐชนชาติชาวสลาฟตะวันออกนั้น ได้มีการให้แบ่งแยกชนชั้นระหว่าง คนรวย และคนจน และนั้น เป็นการจุดชนวนของการก่อจลาจลอีกครั้ง
It's the answer spoken by young and old... rich and poor, Democrat and Republican... black, white, Hispanic,มันเป็นคำตอบที่พูดโดยเด็กและผู้ใหญ่ ... คนรวยและคนจนพรรคประชาธิปัตย์และพรรครีพับลิ ... สีดำ, สีขาว, สเปน
Now a girl like Odette, she could never be happy living off a meager 6-figure salary like yours.ทีนี้หญิงสาวอย่างโอเด็ต เธอคงทนไม่ได้กับการอยู่อย่างคนจน ที่มีเงินเดือนน้อยอย่างคุณ
Last Sunday, in church, when the priest told us to pray for the poor, you know, I-I prayed for the rich.เมื่อาิทิตย์ที่แล้วในโบสถ์ ตอนบาทหลวงบอกให้เรา อธิษฐานเผื่อคนจน พ่อรู้มั้ย ว่าหนูอธิษฐานเผื่อคนรวย
And I know you're excited about the prospect of playing Sandy because everyone knows poor people don't have many opportunities to actually enjoy anything.และเธอก็สุดจะกระดี๊กระด๊ากับโอกาสที่จะได้เล่นบท เพราะใครๆก็รู้ ว่ายังไงซะ คนจนไม่มีโอกาสได้ โอกาสที่จะได้เสพสุขกับทุกสิ่งอย่างน่ะ
Don't you dare think about asking that poor man for money.อย่าได้กล้าดีคิดไปถาม กับคนจนๆ นั่นเรื่องเงิน
My take-home definitely doesn't allow for that whole Robin Hood thing.นำมันกลับไปที่บ้านของฉัน แน่นอนไม่ยอมหรอกนะ เอาเงินทั้งหมดนั้นไปแจกคนจน อย่างโรบินฮู้ด เจ้าชายจอมโจร
♪ I'm a poor man's son from across the railroad track ♪# ฉันเป็นแค่ลูกคนจน ข้ามฝั่งจากทางรถไฟ #
She's a woman of strong will and as such, she's currently in London tending to the poor bastards dying of the pestilence.เธอเป็นผู้หญิงที่เข้มแข็ง และตามนั้น เธอปลักหลักในลอนดอน คอยดูแลคนยากจนคนจน ที่กำลังจะตายจากโรคระบาด
No, at least it gives the poor bastard a fighting chance.ไม่ อย่างน้อยก็ได้ช่วยให้คนจนตรอก มีโอกาสละนะ
Mr. Fortune 500 did not appreciate his daughter dating poor white southie trash, but... then Dana got pregnant.คุณฟอร์จูน 500 ไม่ประทับใจ ที่ลูกสาวของเขามาเดทกับคนจนไร้ค่า แต่..
And then they blamed immigrants and poor people.และแล้วพวกเขากล่าวหาว่าเป็น ผู้อพยพและคนจน คน.
What I want the poor have, the rich need, and if you eat it, you'll die.สิ่งที่ผมต้องการ คนจนมี คนรวยต้องการ และถ้าคุณกินมัน คุณจะตาย
The poor have it, the rich need it,คำตอบคือ ไม่มีอะไร คนจนมี คนรวยต้องการมัน
Thousands of miles from the comfort zone of your shopping malls, who sent your porge to be blown to bits in our land, or better yet.ห่างจากโซนอุ่นใจ ที่มีห้างสรรพสินค้าของพวกคุณ เป็นพันๆ ไมล์ ผู้ที่ส่งคนจนของคุณ มาถูกระเบิดตาย ในดินแดนของเรา หรือเลวกว่านั้น
I don't need this. I don't need this working-class-hero crap.ผมไม่ฟังเเล้ว ผมไม่ต้องการพ่อวีรบุรุษคนจนนี่
Oh, that's nice honey, wipe your feet. We're ready to do it now, we dont want to mess up her concentrationชีีวอนทักทายทุกคนจนถึงมาตอนนี้ ขอบคุณครับ
In all my godforsaken life, I've never known... what it was like to want to kill somebody until now.ปราศจากพระผู้เป็นเจ้าในชีวิตของฉันทั้งหมด, ฉันไม่เค สิ่งที่มันเป็นเช่นกับความต้องการ จะฆ่าใครสักคนจนถึ?
It's funny how you don't appreciate somebody until they're gone.แปลกดีนะที่คุณไม่ชอบใครสักคนจนกระทั่งพวกเขาไป
And poor little Mrs. Coleman!และคนจนน้อยนางโคลแมน!
You do get around for a...คุณไปมาทั่วเลยนะ คนจน
Must've been somebody poor at the partyสงสัยคนจนที่มางานเลี้ยง
And she was still the poor...และเธอก็ยังคงเป็นคนจน...
And the poor are dying all around and they don't give a damn.คนจนตายต่อหน้าต่อตาพวกมันก็ไม่สน
Wandsworth. The dodgy end.แวนด์สเวิร์ธค่ะ ย่านคนจน
Droughts are for poor people.ฤดูแล้ง มันสำหรับคนจน
If you don't properly take a hold of her heart.. What happened to me, will happen to you..ถ้าคุณดูถูกคนจนอย่างพวกเรา คุณก็ไม่ต่างกับเกลือนั่นแหละ
I grew up on a council estate with a dad on the dole and a mum on the booze.ผมโตมาในย่านคนจน พ่อพึ่งรัฐ ส่วนแม่พึ่งเหล้า
Poor people are used to the cold. Don't worry. I'm Tsukushi, the weed.คนจนเคยชินกับความหนาว ไม่ต้องเป็นห่วง.ฉันซึคาชิ เป็นต้นหญ้า

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *คนจน*
Back to top