ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

almshouse

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *almshouse*, -almshouse-

almshouse ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
almshouse (n.) บ้านพักคนชรา
almshouse (n.) บ้านสงเคราะห์คนจน Syn. poorhouse, poverty
English-Thai: HOPE Dictionary
almshouse(อาล์มซ' เฮาสฺ) n. บ้านสงเคราะห์คนจน, โรงทานสำหรับคนจน
English-Thai: Nontri Dictionary
almshouse(n) โรงทาน
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
almshouseสถานเคหสงเคราะห์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
โรงทาน (n.) almshouse

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า almshouse
Back to top