ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

beggars

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *beggars*, -beggars-

beggars ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
beggars (n.) คนจน Syn. needy
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beggarsขอทาน [TU Subject Heading]

beggars ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
丐帮[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, 丐帮 / 丐幫] beggars' union; a group of beggars

beggars ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
伊勢乞食[いせこじき, isekojiki] (exp) (sl) beggars at Ise Grand Shrine (expression used to deride stingy people from Ise)
河原乞食[かわらこじき, kawarakojiki] (n) (derog) (from unlicensed actors in Edo-period Kyoto acting on the riverbanks near Shijō Bridge) actors; players; riverbank beggars

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า beggars
Back to top