ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harbor

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harbor*, -harbor-

harbor ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harbor (vt.) เก็บไว้ในใจ See also: ปิดบัง, ซ่อนเร้น
harbor (vi.) จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
harbor (vt.) จอดเรือไว้ที่ท่าเรือ See also: เก็บเรือไว้ในท่าเรือ
harbor (n.) ท่าเรือ See also: ท่าจอดเรือ, ท่า Syn. haven, port
harbormaster (n.) นายท่า
English-Thai: HOPE Dictionary
harbor(ฮาร์'เบอะ) n. ท่า,ท่าเรือ,ที่พัก,ที่ลี้ภัย. vt.,vi. ให้ที่พักอาศัย,ปิดบัง,ซ่อน,จอดเรือในท่า
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Harborsท่าเรือ [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
None of them are getting out of the harbor alive.มืหวังตายตั้งเเต่ยังไม่พ้นฝั่งเเน่
You wake up at Air Harbor International.เราควรเรียกรถรุ่นนี้กลับโรงงานมั้ย?
They're going to the harbor beyond the White Towers.They're going to the harbor beyond the White Towers.
The police is investigating gangsters over the dead body which was found at the harbor on the 18thตำรวจกำลังสอบปากคำ บรรดาแก๊งค์อันธพาล ศพของชาย ที่ถูกพบในอ่าวในวันที่ 18
Then Pearl Harbor happened and everything changed.แล้วก็เกิดเหตุการณ์เพิร์ล ฮาร์เบอร์ และทุกอย่างเปลี่ยนไป
I blame him and those who harbor him.เธอเข้าไปปลอบเขา แล้วคาเลบล่ะ
Was it the harbor pilot? He just--นักบินท่าเรือหรือเปล่า
Jesus christ. you're the bay harbor butcher.นายเป็นจอมสับอ่าวท่าเรือ
But if I were ever revealed as the true bay harbor butcher,แต่ถ้าผมเปิดเผยตัวจริงของจอมสับฯ
We'll proceed on the assumption That these 12 were bay harbor victims.เราจะทำตามขั้นตอนที่สมมติว่า ทั้ง 12 คนนี้เป็นเหยื่อจอมสับฯ
Can't possibly be the bay harbor butcher.เป็นจอมสับฯ ไปไม่ได้
Jesus Christ, you're the Bay Harbor Butcher.พระเจ้า นายคือจอมสับอ่าวท่าเรือ

harbor ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不怀好意[bù huái hǎo yì, ㄅㄨˋ ㄏㄨㄞˊ ㄏㄠˇ ㄧˋ, 不怀好意 / 不懷好意] harbor evil designs; harbor malicious intentions
包藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 包藏祸心 / 包藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
居心[jū xīn, ㄐㄩ ㄒㄧㄣ, 居心] to harbor (evil) intentions; to be bent on; a tranquil heart or mind
心怀[xīn huái, ㄒㄧㄣ ㄏㄨㄞˊ, 心怀 / 心懷] to harbor (thoughts); to cherish; to entertain (illusions)
怀恨[huái hèn, ㄏㄨㄞˊ ㄏㄣˋ, 怀恨 / 懷恨] to nurse hatred; to harbor a grudge; spiteful
珍珠港[Zhēn zhū gǎng, ㄓㄣ ㄓㄨ ㄍㄤˇ, 珍珠港] Pearl Harbor (Hawaii)
苞藏祸心[bāo cáng huò xīn, ㄅㄠ ㄘㄤˊ ㄏㄨㄛˋ ㄒㄧㄣ, 苞藏祸心 / 苞藏禍心] to harbor evil intentions (成语 saw); concealing malice
藏奸[cáng jiān, ㄘㄤˊ ㄐㄧㄢ, 藏奸] to harbor evil intentions
马尾港[Mǎ wěi gǎng, ㄇㄚˇ ㄨㄟˇ ㄍㄤˇ, 马尾港 / 馬尾港] Mawei harbor, the harbor of Fuzhou city
黄埔[Huáng pǔ, ㄏㄨㄤˊ ㄆㄨˇ, 黄埔 / 黃埔] harbor in Guangdong; Whampoa
中途岛战役[Zhōng tú dǎo zhàn yì, ㄓㄨㄥ ㄊㄨˊ ㄉㄠˇ ㄓㄢˋ ㄧˋ, 中途岛战役 / 中途島戰役] battle of Medway of June 1942, the first large scale defeat of the Japanese fleet after Pearl Harbor
出港[chū gǎng, ㄔㄨ ㄍㄤˇ, 出港] to leave harbor; departure (at airport)
包庇[bāo bì, ㄅㄠ ㄅㄧˋ, 包庇] shield; harbor; cover up
包藏[bāo cáng, ㄅㄠ ㄘㄤˊ, 包藏] to contain; to harbor; to conceal
南胶河[Nán jiāo hé, ㄋㄢˊ ㄐㄧㄠ ㄏㄜˊ, 南胶河 / 南膠河] Nanjiao River (Shandong province, flows into Qingdao harbor)
[bì, ㄅㄧˋ, 庇] to protect; cover; shelter; hide or harbor
海港[hǎi gǎng, ㄏㄞˇ ㄍㄤˇ, 海港] ocean port; harbor
[gǎng, ㄍㄤˇ, 港] harbor; Hong Kong (abbr. for 香港)
港口[gǎng kǒu, ㄍㄤˇ ㄎㄡˇ, 港口] port; harbor
港弯[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港弯 / 港彎] harbor
港湾[gǎng wān, ㄍㄤˇ ㄨㄢ, 港湾 / 港灣] natural harbor; bay serving as harbor
[ào, ㄠˋ, 澳] deep bay; cove; harbor; abbr. for Macao 澳門|澳门; abbr. for Austria 奧地利|奥地利 and Australia 澳大利亞|澳大利亚
窝藏[wō cáng, ㄨㄛ ㄘㄤˊ, 窝藏 / 窩藏] to harbor; to shelter
维多利亚港[Wéi duō lì yà gǎng, ㄨㄟˊ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ ㄍㄤˇ, 维多利亚港 / 維多利亞港] Victoria Harbor, Hong Kong
良港[liáng gǎng, ㄌㄧㄤˊ ㄍㄤˇ, 良港] good harbor
[cáng, ㄘㄤˊ, 藏] to conceal; to hide away; to harbor; to store; to collect
离港[lí gǎng, ㄌㄧˊ ㄍㄤˇ, 离港 / 離港] to leave harbor; departure (at airport)

harbor ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
凍港[とうこう, toukou] (n) (arch) frozen harbor
含む(P);銜む[ふくむ(P);くくむ, fukumu (P); kukumu] (v5m,vt) (1) to contain; to comprise; to have; to hold; to include; to embrace; (2) (See 口に含む) to hold in the mouth; (3) to bear in mind; to understand; to harbor (grudge, etc.); to harbour; (4) to express (emotion, etc.); to imply; (P)
含むところがある;含む所がある[ふくむところがある, fukumutokorogaaru] (exp) to harbor ill feeling
差し挟む;挟む;差し挾む[さしはさむ, sashihasamu] (v5m,vt) (1) to insert; (2) to interrupt; to slip in a word; (3) to harbor (e.g. doubts); to harbour; to entertain (e.g. a theory)
港口[こうこう, koukou] (n) harbor entrance; harbour entrance
港図[こうず, kouzu] (n) map of a harbor (harbour)
港外[こうがい, kougai] (n) outside a port or harbor (harbour)
港湾局[こうわんきょく, kouwankyoku] (n) Port and Harbor Authority
港湾税[こうわんぜい, kouwanzei] (n) harbor duties; harbour duties
疑いを抱く[うたがいをいだく, utagaiwoidaku] (exp,v5k) to harbor suspicion; to harbour suspicion
築港[ちっこう, chikkou] (n,vs) harbor construction; harbour construction
銭形海豹[ぜにがたあざらし;ゼニガタアザラシ, zenigataazarashi ; zenigataazarashi] (n) (uk) harbor seal (Phoca vitulina); harbour seal; common seal
鼠海豚[ねずみいるか, nezumiiruka] (n) (uk) harbor porpoise (harbour); common porpoise (Phocoena phocoena)
ハーバー[, ha-ba-] (n) harbor; harbour; (P)
ハーバリング[, ha-baringu] (n) harboring
ヨットハーバー[, yottoha-ba-] (n) yacht harbor; yacht harbour; (P)
人工港[じんこうこう, jinkoukou] (n) artificial harbor; artificial harbour
天津鞴韜[てんしんふくとう;あまつたたら, tenshinfukutou ; amatsutatara] (n) {Buddh} bellows (of the) imperial harbor; Shinto Buddhist doctrines
天然港[てんねんこう, tennenkou] (n) natural harbor; natural harbour
抱く(P);懐く[いだく(P);だく(抱く)(P);うだく(ok), idaku (P); daku ( daku )(P); udaku (ok)] (v5k,vt) (1) to embrace; to hold in the arms (e.g. a baby); to hug; (2) (いだく only) to harbour (e.g. grudge) (harbor); to bear (e.g. a grudge); to entertain (e.g. suspicion); (v5k) (3) (だく only) to have sex with; to make love to; to sleep with; (4) (だく only) to sit on eggs; (P)
曲庇[きょくひ, kyokuhi] (n,vs) harboring (a criminal); harbouring
[つ, tsu] (suf) (1) harbour; harbor; port; (2) ferry
港(P);湊[みなと, minato] (n) harbour; harbor; port; (P)
港内[こうない, kounai] (n) inside the harbour; inside the harbor; (P)
港市[こうし, koushi] (n) harbour city (harbor)
港湾[こうわん, kouwan] (n) harbours; harbors; (P)
漁港[ぎょこう, gyokou] (n) fishing harbour; fishing harbor; (P)
犯人蔵匿罪[はんにんぞうとくざい, hanninzoutokuzai] (n) (crime of) harboring a fugitive (harbouring)
真珠湾[しんじゅわん, shinjuwan] (n) Pearl Harbor; (P)
船着き場;舟着き場;船着場;舟着場[ふなつきば, funatsukiba] (n) harbour; harbor; landing place; wharf; anchorage
蔵匿[ぞうとく, zoutoku] (n,vs) (obsc) concealment; shelter; harboring; harbouring

harbor ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
จองเวร[v.] (jøngwēn) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
จองเวรจองกรรม[v.] (jøngwēnjøng) EN: feel vengeful ; take revenge ; harbour hard feelings ; harbor hard feelings (Am.) FR:
ครุ่นแค้น[v. exp.] (khrun khaēn) EN: bear a grudge (against) ; harbor ill feelings (towards) ; brood about revenge FR:
คุมแค้น[v.] (khumkhaēn) EN: have a grudge against ; harbor ill feelings against ; harbour a grudge against FR: avoir une dent contre
เมืองท่า[n. exp.] (meūangthā) EN: port ; seaport ; harbour ; harbor (Am.) FR: port [m] ; port maritime [m] ; ville portuaire [f] ; cité portuaire [f]
ผูกพยาบาท[v. exp.] (phūk phayāb) EN: harbor resentment ; be sent on revenge FR:
เรือข้ามฟาก[n. exp.] (reūa khām f) EN: harbour ; harbor (Am.) ; ferry ; ferryboat FR: bac [m] ; ferry-boat [m] ; ferry [m]
ท่าเรือ[n.] (thāreūa) EN: port ; harbour ; harbor (Am.) ; sea port ; wharf ; pier ; boat landing FR: port [m] ; quai [m] ; dock [m] ; embarcadère [m]
อู่[n.] (ū) EN: dock ; shipyard ; harbour ; harbor (Am.) FR: port [m]
เจ้าพนักงานตรวจท่า[n. exp.] (jaophanakng) EN: harbourmaster ; harbormaster FR:

harbor ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hafenbecken {n}harbor basin; harbour basin; (wet) dock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harbor
Back to top