ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ข้าม*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ข้าม, -ข้าม-

*ขาม* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขาม้า (n.) pectoral fin Syn. ครีบอกปลา, ตะเกียบ
ความเกรงขาม (n.) respectability Syn. ความเกรงกลัว, ความครั่นคร้าม
ต้นมะขาม (n.) tamarind tree
น่าเกรงขาม (v.) terrify See also: fill with terror, frighten greatly, alarm, owe Syn. น่านับถือ, น่ายำเกรง, น่าเคารพ, น่าคร้ามเกรง
น่าเกรงขาม (adj.) imposing (e.g. personage) See also: dignified, prestigious Syn. น่ายำเกรง, น่าคร้ามเกรง
ฝักมะขาม (n.) segment of a cart-wheel See also: a piece stuck to the cart wheel
ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon Syn. ไม้ฝักมะขาม
ฝักมะขาม (n.) tamarind pod
ฝักมะขาม (n.) segment of a cart-wheel See also: a piece of tamarind pod stuck to the cart wheel
ฝักมะขาม (n.) tamarind pod
ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club Syn. ไม้ฝักมะขาม
มะขาม (n.) tamarind See also: Tamarindus indica Linn. Syn. ต้นมะขาม
มะขามเทศ (n.) Manila tamarind
เกรงขาม (v.) be in awe of See also: venerate, fear, reverence, respect with fear Syn. กลัวเกรง, กลัว, คร้าม, เกรง
ขาม (n.) small hill
เอาใจเขามาใส่ใจเรา (v.) be considerate See also: be thoughtful
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club used as a weapon
ไม้ฝักมะขาม (n.) tamarind-pod-shaped club
English-Thai: HOPE Dictionary
awe(ออ) n. ความน่าเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว,ความกลัว -vt. ทำให้กลัว,ทำให้เกรง
chunk(ชังคฺ) n. ก้อนหนา,ม้าที่แข็งแรง,สัตว์ที่แข็งแรง,ชายมะขามข้อเดียว,ชายอ้วนเตี้ย,ชายที่แข็งแรงล่ำสัน
chunky(ชัง'คี) adj. มะขามข้อเดียว,อ้วนเตี้ย,แข็งแรงล่ำสัน, See also: chumkily adv. ดูchunky
derivative(ดีริฟ'วะทิฟว) adj.,n. (สิ่งที่,คำ) ซึ่งได้มาจากที่อื่น,เป็นอนุพันธุ์,ซึ่งแตกกิ่งสาขามา,ไม่ใช่ต้นฉบับ,อนุพันธุ์, Syn. derived
majestic(มะเจส'ทิค) adj. สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,ตระหง่าน,มีอำนาจ,น่าเกรงขามและน่าเคารพนับถือ,ใหญ่โต, Syn. majestical., See also: majestically adv., Syn. grand,splendid
moose(มูส) n. กวางขนาดใหญ่ ตัวผู้มีเขามาก pl. moose
sober(โซ'เบอะ) adj. ไม่เมา,มีสติ,ปกติ,สุขุม,เยือกเย็น,เคร่งขาม,สงบเสงี่ยม,ไม่คุยโว,ไม่จินตนาการ,มีเหตุผล vt.,vi. ทำให้หรือกลายเป็นไม่เมา (มีสติ,ปกติ...), See also: soberingly adv. soberly adv., Syn. moderate
splint(สพลินทฺ) n. แผ่นไม้เบา ๆ ,แผ่นโลหะบาง,โครงสาน,แผ่นแตก,เฝือก,เฝือกต่อกระดูก,เครื่องดาม,เครื่องยึด,เนื้องอกที่กระดูกหน้าขาม้า. vt. เข้าเฝือก.
tamarind(แทม'มะรินด์) n. มะขาม
terrible(เทอ'ระเบิล) adj. น่ากลัว,น่าเกรงขาม,ร้ายแรง,สยองขวัญ,มหันต์, Syn. distressing
trammel(แทรม'เมิล) n. สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,ห่วงคล้องขาม้า,ตาข่ายจับปลา,จับตก,ปลอกพันธนาการ,เครื่องวาดเป็นรูปวงรี,วงเวียนวาดรูปวงรี,ที่ค้ำจุนหม้อหรือกาน้ำเหนือเตาไฟ,โซ่ตรวน. vt. ขัดขวาง,ยับยั้ง,จับด้วยตาข่าย,ติดกับ., See also: trammeler,trammeller n.
wyvern(ไว'เวิร์น) n. มังกรสองขามีหางเป็นงูและปลายหางเป็นลูกศร เป็นตราที่พบบนโล่โบราณ, Syn. wivern
English-Thai: Nontri Dictionary
awe(n) ความกลัว,ความหวาดหวั่น,ความเกรงขาม,ความน่าสะพรึงกลัว
awful(adj) น่ากลัว,น่ายำเกรง,น่าเกรงขาม
awfully(adv) อย่างน่ากลัว,อย่างมาก,อย่างน่าเกรงขาม
daunt(vt) ทำให้หวาดหวั่น,ทำให้เกรงขาม,ทำให้กลัว,ขู่ขวัญ
derivative(adj) ซึ่งได้รับมา,ซึ่งแตกออกมา,ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขาม
formidable(adj) น่ากลัว,น่าเกรงขาม,น่ายำเกรง,น่าสะพึงกลัว
hilly(adj) มีภูเขามาก,เป็นเนิน,สูง,ชัน
majestic(adj) ใหญ่โต,ตระหง่าน,โอ่อ่า,สง่าผ่าเผย,สูงส่ง,น่าเกรงขาม
mountainous(adj) มีภูเขามาก,สูง,ใหญ่โต
rangy(adj) มีภูเขามาก
redoubtable(adj) แข็งแรง,น่ากลัว,น่าเกรงขาม,กล้าหาญ,มีชื่อเสียง,เด่น
stern(adj) โหดเหี้ยม,เข้มงวด,รุนแรง,ดุร้าย,น่าเกรงขาม
tamarind(n) มะขาม
tremendous(adj) ใหญ่โต,น่าเกรงขาม,น่ากลัว,มหึมา
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
dicotyledon [dicot]พืชใบเลี้ยงคู่, พืชที่มีใบเลี้ยง 2 ใบในระยะเอ็มบริโอ เป็นพืชที่มีลำต้นไม่เป็นปล้อง เส้นใบเป็นร่างแห กลุ่มท่อลำเลียงเป็นระเบียบ มีระบบรากแก้ว เช่น ถั่ว มะขาม มะม่วง เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Improvement Cutting การตัดไม้บำรุงป่า การตัดฟันที่กระทำกับหมู่ไม้ที่ผ่านพ้นวัยลูก ไม้ ไปแล้ว เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบและคุณภาพ ของหมู่ไม้นั้นโดยการกำจัดต้นไม้ที่เป็นชนิด รูปร่างหรือลักษณะที่ไม่ต้องการออกไป พืชพรรณที่ถูกตัดออกไปนี้ได้แก่ ชนิดไม้ที่ไร้ค่า ต้นไม้ที่คดงอ ล้มเอียง แตกง่าม กิ่งก้านสาขามาก หรือต้นไม้ที่รูปทรงไม่ดี ต้นไม้ที่มีอายุมากเกินไป และต้นไม้ที่ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรงจากตัวการภายนอก การกำจัดไม้พวกนี้ออกไปเพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของไม้ที่ต้องการให้ดี ขึ้นด้วย มักทำควบคู่ไปกับการตัดสางขยายระยะหรือการตัดฟันเพื่อการสืบพันธุ์ แต่การตัดไม้บำรุงป่านี้ไม่จำเป็นที่จะต้องกระทำตลอดรอบตัดฟันของป่าเหมือน อย่างการตัดสางขยายระยะ และการคัดเลือกไม้ที่จะกำจัดออกไปก็ทำได้ง่ายกว่าด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Sennaมะขามแขก [TU Subject Heading]
Tamarindus indicaมะขาม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
awe (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, reverential fear, dread
awe (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว Syn. inspire awe in
formidable (adj.) ซึ่งน่าเกรงขาม
grand (adj.) น่าเกรงขาม See also: เป็นที่เคารพ, ซึ่งมีอำนาจ Syn. significant Ops. insignificant
inspire awe in (vt.) ทำให้เกรงขาม See also: ทำให้กลัว, ทำให้เกรงกลัว
Manila tamarind (n.) มะขามเทศ
mesa (n.) ภูเขามียอดแบนและลาดชันด้านข้างแถบตะวันตกเฉียงใต้ของอเมริกา Syn. plateau, tableland
reverential fear (n.) ความน่าเกรงขาม See also: ความกลัวเกรง Syn. reverence, dread
talk down to (phrv.) พูดคุยกับ (บางคน / กลุ่ม) ราวกับว่าเขามีคุณค่าน้อยหรือฉลาดน้อยกว่า See also: พูดดูถูก Syn. play down to
tamarind (n.) ต้นมะขาม
tamarind (n.) มะขาม
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
No, he was an hour lateไม่ทัน เขามาช้าไป 1 ชั่วโมง
If you have any questions, I'm sure that he has the answersถ้าคุณมีข้อสงสัยใดๆ ฉันแน่ใจว่าเขามีคำตอบเหล่านั้นให้คุณ
She said he told her straight out that he already had a girlfriendเธอกล่าวว่าเขาบอกกับเธอตรงๆ ว่าเขามีแฟนแล้ว
They have another purpose?พวกเขามีวัตถุประสงค์อื่นหรือ
They have people who will walk your dog for youขามีคนที่จะพาหมาของคุณไปเดินเล่น
What the hell's he doing here?ขามาทำบ้าๆ อะไรที่นี่
He has something he wants to tell youขามีบางสิ่งที่อยากจะบอกคุณ
Find out what his plans areหาให้เจอว่าเขามีแผนอะไร
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
He has the right to know whyขามีสิทธิที่จะรู้ว่าทำไม
They get paid so much moneyพวกเขามีเงินรายได้มากเหลือเกิน
Do you like the beach or the mountains better?คุณชอบหาดทรายหรือภูเขามากกว่ากัน
They have very good memories about Franceพวกเขามีความทรงจำที่ดีเกี่ยวกับฝรั่งเศส
He couldn't see any way out of his situationขามองไม่เห็นทางออกใดๆ ต่อสถานการณ์ของตนเองเลย
They're usually quite busyพวกเขามักจะยุ่งอยู่ประจำ
He's always lateขามาสายเสมอ
He arrived about 5 minutes after you didขามาถึงราว 5 นาทีหลังคุณมาแล้ว
The thing that bothered him most was the fact that…สิ่งที่รบกวนเขามากที่สุดก็คือความจริงที่ว่า...
Do you know much about him?คุณรู้เกี่ยวกับเขามากไหม?
We owe them so muchพวกเราเป็นหนี้พวกเขามากเหลือเกิน
He has plenty of enemiesขามีศัตรูมากมาย
I miss them so muchฉันคิดถึงพวกเขามากเหลือเกิน
She went out with him for 18 monthsเธอคบกับเขามา 10 เดือนแล้ว
He has many strange ideas in his mindขามีความคิดแผงๆ มากมายในหัว
He doesn’t pay much attention to his workเขาไม่ได้ใส่ใจกับงานของเขามากนัก
They have plenty of moneyพวกเขามีเงินมากมาย
You put too much pressure on him!คุณกดดันให้เขามากเกินไป
They had very painful experiencesพวกเขามีประสบการณ์ที่เจ็บปวดมาก
I'm an admirer of his workผมเป็นผู้ที่ชื่นชมงานของเขามาก
He entrusted this to me!ขามอบหมายความรับผิดชอบนี้ให้กับฉัน
He had limited optionsขามีทางเลือกจำกัด
You put too much pressure on himคุณกดดันเขามากจนเกินไป
My work raises too many questions?งานของฉันสร้างข้อกังขามากมายเกินไปหรือ?
You just get to know them little by littleเธอก็แค่จะได้รู้จักพวกเขามากขึ้นทีละน้อย
It's not fair to just take the money and not do your jobมันไม่ค่อยเป็นธรรมเท่าไหร่ที่เอาเงินเขามาแล้วและไม่ทำงานให้
He always looks down on meขามักดูถูกฉันเสมอ
The only thing good about him is his face!ขามีดีอย่างเดียวที่หน้าตาเท่านั้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I found out about it, and I warned her that if he came here again, I'd shoot them both.ผมรู้เข้าเลยเตือนหล่อนว่า ถ้าเขามาที่นี่อีก ผมจะยิงทิ้งทั้งคู่
No, but I'd like to know if an old man who drags one foot cos he had a stroke can get from his bedroom to his front door in 15 seconds.ไม่มี แต่ผมอยากจะรู้ว่าคนเก่าที่ลากหนึ่ง cos เท้าเขามีจังหวะ จะได้รับจากห้องนอนของเขาไปที่ประตูหน้าของเขาใน 15 วินาที
The old man was gray and wrinkled, with deep furrows in the back of his neck... ... and his hands had the deep, creased scars from handling heavy fish on the cords.ชายชราเป็นสีเทาและรอยย่น ร่องลึกในด้านหลังของคอของ เขา และมือของเขามีความลึกรอย แผลเป็นรอยพับ
Sometimes those who love her say bad things of her... ... but they are always said as though she were a woman.บางครั้งคนที่รักเธอบอกว่าสิ่งที่ ไม่ดี ของเธอ แต่พวกเขามักจะกล่าว ว่า ราวกับว่าเธอเป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
The sun was two hours higher now... ... and it did not hurt his eyes so much to look into the east.ดวงอาทิตย์เป็นเวลาสองชั่วโมง ที่สูงขึ้นในขณะนี้ และมันไม่ได้ทำร้ายดวงตาของ เขามาก มองเข้าไปในทางทิศตะวันออก
There was much betting, and the odds changed back and forth all night... ... and they changed the referees every four hours... ... so that the referee could get some sleep.มีการพนันมากถูกและราคา การเปลี่ยนแปลงไปมาตลอดทั้ง คืน และพวกเขามีการเปลี่ยนแปลง ผู้ตัดสิน
"I had better keep the fish quiet now and not disturb him too much at sunset.ฉันได้ดีกว่าเก็บเงียบปลาใน ขณะนี้ และไม่รบกวนเขามากเกินไปที่ พระอาทิตย์ตกดิน การตั้งค่าของดวงอาทิตย์
And he waited to see if there would be more lions, and he was happy.และเขารอที่จะดูว่ามี จะเป็นสิงโตมากขึ้นและเขามี ความสุข
What they really thought of me, I shall never know.ฉันไม่เคยจะรู้ ฉันคิดว่าเขามีเลือดไหลขยะ ตัวเอง
Many more of them live next doorอื่น ๆ อีกมากมายของพวกเขามีชีวิต อยู่ประตูถัดไป
Look at him. Can't he come with us?อามองไปที่เขา ไม่สามารถที่เขามา กับเรา?
Never. Give him a living, but never discuss the family business with him.ไม่เคย ให้เขามีชีวิตอยู่ แต่ไม่เคยหารือเกี่ยวกับธุรกิจของครอบครัวกับเขา
The Tattaglia family is behind him here. They have to be in it for something.ครอบครัว Tattaglia อยู่เบื้องหลังเขามาที่นี่ พวกเขาจะต้องอยู่ในนั้นสำหรับบางสิ่งบางอย่าง
He comes. He comes when he jerks off.ขามา เขามา เมื่อเขา กระตุก ออก
I don't want him dead, Galt, I want him alive! You hear me?ผมไม่อยากให้เขาตาย กัลท์ ผม ต้องการให้เขามีชีวิตอยู่ คุณได้ยินผม
See, I'm the closest thing to family that he has left, and that may be all the edge I need.ดูสิ ผมสิ่งที่ใกล้เคียงกับครอบครัวที่เขามี และนั่นอาจจะเป็นสิ่งที่ผมต้องการ
Then there are camels. But they have humps.แล้วมีอูฐ แต่พวกเขามี humps
Whenever a president is gonna get us into serious trouble they always use Lincoln.เมื่อใดก็ตามที่เป็นประธานจะ รับเราเข้าไป ปัญหาร้ายแรงที่พวกเขามักจะ ใช้ลิงคอล์น ฉันไม่ทราบว่า
My voice recognition circuits are not completely restored although, as you can see, they are improving.วงจรการรับรู้เสียงของฉันไม่ได้ การบูรณะอย่างสมบูรณ์แม้ว่า ที่คุณสามารถดูพวกเขามีการ ปรับปรุง
Did you know, sir, that they have these little men, Pygmies?คุณทราบหรือไม่ครับว่า พวกเขามีคนที่เล็ก ๆ น้อย ๆ เหล่านี้ คนเตี้ย?
They had swords. what could we do?ไม่ยุติธรรม ก็พวกเขามีดาบ จะให้เราทำไงได้?
Did they say where on the road?- พวกเขามีม้า เราเดินมานะ นั่นมันตำรวจทางหลวง Tadzhik
He may not be a bad person, but he has dangerous eyes.เขาอาจไม่ใช่คนเลว แต่เขามีแววตา ที่อันตรายมาก
You don't go squawking to the cops after you boosted a car, you idiot.นายอย่าได้ไปกระโตกกระตากกับตำรวจเชียว นายเพิ่งจะไปขโมยรถเขามานะ ไอ้ปัญญาอ่อน
She said you haven't visited her in 30 years.เขาบอกว่าคุณไม่ได้ กลับไปเยี่ยมเขามา 30 ปีแล้ว.
I don't know if you know Polish men but he gave me something long and hard when we got married.คุณรู้จักผู้ชายโปแลนด์มั้ย เขามีอะไรที่ยาวและใหญ่ให้ฉัน เมื่อเราแต่งงานกันแล้ว
"As a small boy, he had a bat named Rosebud."ตอนยังเด็ก เขามีค้างคาวชื่อ "โรสบั๊ด"
He always wore an overcoat, he had white hair, and he always carried an umbrella.เขาใส่เสื้อคลุมเสมอ เขามีผมสีขาว และถือร่มตลอดเวลา
Irene, put everybody's name on a list, get the order they arrived...ไอรีน, ใส่ชื่อทุกคนไว้ในรายชื่อ เรียงตามเวลาที่พวกเขามา... .
Wouldn't it be wonderful if he were here now to see this?มันคงจะดีมาก ถ้าเขามาอยู่ที่นี่ในตอนนี้ เพื่อเห็นมัน?
And soon I gave them all names Leonardo Michaelangelo...และเร็ว ๆ นี้ผมให้พวกเขามีชื่อทั้งหมด ... เลโอนาร์โด ... ...
Yes, they were looking for a few good men, and so was I.ใช่ พวกเขามองหาผู้ชายดีๆสักคนสองคน และก็เป็นฉัน
Wait, but then there's the new wife and she's a lot younger than him.เดี๋ยว แต่เขามีภรรยาใหม่ และเธอก็อายุน้อยกว่าเขามาก
Aqui; over here!ขามาแล้ว มีอะไรดีกว่านี้นะ เพื่อให้ดูน่าเกรงขาม จับใจ บนถนนของอะกราบาห์
Make way, here he comes, ring bells, bang the drums, You're gonna love this guyเปิดทางด้วย เขามาแล้ว ตีระฆัง ตีเสียงกลอง เจ้าจะรักชายคนนี้
Prince Ali, mighty is he, Ali Ababwa!เจ้าชายอาลี ความทรงพลังที่เขามี อาลี อะบาวา
Purple peacocks, he's got fifty-three! -Fabulous, Harry, I love the feathers!นกยูงสีม่วง เขามีกว่า 53 ตัว เหลือเชื่อ จริงๆ ข้าชอบขนนกจัง
When it comes to exotic type mammals Has he got a zoo, I'm telling you It's a world class menagerie!มาดูสัตว์ที่ผิดธรรมดาบ้าง เขามีสวนสัตว์ ข้ากำลังพวกพวกเจ้า นี่คือสวนสัตว์ป่าระดับโลก
He's got ninety-five white Persian monkeys! (He's got the monkeys, let's see the monkeys!ขามี ลิงเปอร์เซียนสีขาว กว่า 95 ตัว เขามีลิง มาดูลิงกันดีกว่า
He's got slaves, he's got servants and flunkies!ขามีทาส เขามีคนใช้ และบริวาร

*ขาม* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การออกไปรับผู้มาเยือนถึงที่ที่เขามาถึง English: meeting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ข้าม*
Back to top