ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

plateau

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *plateau*, -plateau-

plateau ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
plateau (n.) ที่ราบสูง Syn. tableland
plateau (n.) ช่วงของการเจริญเล็กน้อยหรือไม่เจริญ Syn. period, interval
English-Thai: HOPE Dictionary
plateau(แพลท'โท) n. ที่ราบสูง,ช่วงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ. vi. ถึงระยะที่มีการเจริญเล็กน้อยหรือไม่มีการเจริญ pl. plateaus,plateaux, Syn. tableland
English-Thai: Nontri Dictionary
plateau(n) ที่ราบสูง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
plateauที่ราบสูง [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Resuming our physical relationship would, I believe, cheapen the plateau of mutual affection that has been born out of this crisis.ผมเชื่อว่าเราควรละทิ้งความสัมพันธ์แบบเดิมๆไป ควรละสิ่งที่กระทบหัวใจของทั้งสองฝ่าย เพื่อจะได้หลุดออกมาจากวิกฤตนี้
Using Karakal Plateau as our assumed position...หากเราใช้ที่ราบสูงของเทือกเขาคาราคัล แทนตำแหน่งที่เราอยู่
At the entrance of the plateau Lieutenant Baris called me... to come up front.ตรงทางเข้า พลทหาร บาริส เรียกผม.. ...ให้มาที่ด้านหน้า
So how about we start with the tibial plateau fracture,งั้นเราเริ่มด้วย tibial plateau fracture (tibial plateau fracture=กระดูกบริเวณข้อเข่าแตกหรือหัก)
Geumgang soju near the Gaema Plateau and tearing into some snake.นั่งกินกับแกล้มอยู่เลย
Yes, becoming an Alpha, taking that from Laura pushed me over a plateau in the healing process.ใช่ การกลายเป็นอัลฟ่า ได้มาจากลอร์ล่า พลักฉันขึ้นมา จากภาวะฟื้นฟูตัวเองช้า
The deceased is carried to a mountain plateau where a lama burial master breaks the body.ผู้ตายจะถูกนำไปเขาที่ราบสูง ซึ่งเป็นที่หลักที่ฝังศพของลามะ แบ่งศพ
I have seen seasons change across the high plateaus.ฉันเห็นฤดูกาลเปลี่ยนผ่าน เหนือที่ราบบนเขา
You know that bit in your fax, about the "plateau of mutual affection" we've found?ฉันจำได้จากแฟกซ์ของคุณตรงที่ว่า "สิ่งที่กระทบหัวใจ"
Tapalamaho is what the Indians called this plateau.ทาพาลามาโฮเป็นชื่อที่อินเดียนแดง เรียกที่ราบสูงแห่งนี้
Do you know the Subasi Plateau?รู้จักที่ราบสูงซูบาซี มั้ย?
He walked to the center of the plateau, to the snow.เค้าเดินไปที่ตรงกลางของที่ราบสูง.. ฝ่าหิมะเข้าไป

plateau ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yuán, ㄩㄢˊ, 塬] plateau, esp. loess plateau of northwest China; same as 黃土高原|黄土高原
东缅高原[Dōng Miǎn gāo yuán, ㄉㄨㄥ ㄇㄧㄢˇ ㄍㄠ ㄩㄢˊ, 东缅高原 / 東緬高原] Eastern Myanmar plateau
塬地[yuán dì, ㄩㄢˊ ㄉㄧˋ, 塬地] fertile arable soil of loess plateau
唐古拉[táng gǔ lā, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ, 唐古拉] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉山[Táng gǔ lā shān, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ, 唐古拉山] Tanggula Mountains on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉山脉[táng gǔ lā shān mài, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄕㄢ ㄇㄞˋ, 唐古拉山脉 / 唐古拉山脈] Tanggula mountain range on the Qinhai-Tibet plateau
唐古拉峰[táng gǔ lā fēng, ㄊㄤˊ ㄍㄨˇ ㄌㄚ ㄈㄥ, 唐古拉峰] Tanggula Mountain on the Qinhai-Tibet plateau
高原[gāo yuán, ㄍㄠ ㄩㄢˊ, 高原] plateau

plateau ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
チベット高原[チベットこうげん, chibetto kougen] (n) Tibetan plateau
パミール高原[パミールこうげん, pami-ru kougen] (n) the Pamir plateau
プラトー[, purato-] (n) plateau
海台[かいだい, kaidai] (n) plateau
溶岩台地[ようがんだいち, yougandaichi] (n) lava plateau
開析台地[かいせきだいち, kaisekidaichi] (n) dissected plateau
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P)
踊り場[おどりば, odoriba] (n) (1) dance hall; dance floor; (2) landing (stairs); (3) leveling off (e.g. in the economy); period of stagnation; cooling-off period; lull; plateau; (P)
頭打ち[あたまうち(P);ずうち, atamauchi (P); zuuchi] (n) reaching a peak; reaching the limit; plateauing; maxing out; (P)
高原[こうげん, kougen] (n) tableland; plateau; (P)
高地[こうち, kouchi] (n,adj-no) high ground; plateau; heights; (P)

plateau ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่องทำน้ำแข็ง[n. exp.] (chǿng tham ) EN: ice cube tray FR: plateau à glaçons [m]
ดอน[n.] (døn) EN: highland ; high ground ; elevation ; prominence FR: plateau [m] ; élévation [f] ; terre haute [f] ; haute terre [f]
จานเปล[n. exp.] (jān plē) EN: serving plate ; platter FR: plateau [m]
จานรองเค้ก[n. exp.] (jān røng kh) EN: FR: plateau à gâteau [m]
กะโล่[n.] (kalō) EN: dammared basket ; dammared tray ; wicker basket FR: plateau en osier [m]
โคก[n.] (khōk) EN: knoll ; hillock ; mound ; higland ; high ground ; elevated area ; height FR: hauteur [f] ; plateau [m]
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray FR: plateau en bois [m]
แผงไข่[n. exp.] (phaēng khai) EN: egg tray FR: plateau à œufs [m]
พาน[n. prop.] (phān) EN: offering dish ; footed tray FR: coupe destinée aux offrandes [f] ; plateau sur pied [m] ; grande coupe [f]
พื้นที่ราบสูง[n. exp.] (pheūnthī rā) EN: FR: plateau [m]
ตะลุ่ม[n.] (talum) EN: footed tray FR: plateau sur pied [m]
ถาด[n.] (thāt) EN: tray ; salver ; server ; serving tray FR: plateau [m] ; plat [m]
ถาดกลม[n. exp.] (thāt klom) EN: FR: plateau circulaire [m]
ถาดกลมสเตนเลส ; ถาดกลมสแตนเลส[n. exp.] (thāt klom s) EN: FR: plateau circulaire en inox [m]
ที่ราบสูง[n.] (thīrāpsūng) EN: plateau ; highland FR: plateau [m]
ที่ราบสูงโคราช[n. prop.] (Thīrāpsūng ) EN: Korat Plateau FR: plateau de Korat [m]
ที่ราบสูงทิเบต[n. prop.] (Thīrāpsūng ) EN: Tibetan Plateau FR:
โตก[n.] (tōk) EN: footed tray FR: plateau sur pied [m]

plateau ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hochebene {f}plateau
Plateau {n}plateau

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า plateau
Back to top