ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

tableland

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *tableland*, -tableland-

tableland ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
tableland (n.) ที่ราบสูง Syn. plateau
English-Thai: HOPE Dictionary
tablelandn. ที่ราบสูง
English-Thai: Nontri Dictionary
tableland(n) ที่ราบสูง,หลังคาแบน,โต๊ะเล่นการพนัน,โต๊ะอาหาร,บ่อน

tableland ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
台地[tái dì, ㄊㄞˊ ㄉㄧˋ, 台地] tableland; mesa

tableland ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
台地[だいち, daichi] (n) plateau; tableland; eminence; (P)
高原[こうげん, kougen] (n) tableland; plateau; (P)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า tableland
Back to top