ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*ขมุกขมัว*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ขมุกขมัว, -ขมุกขมัว-

*ขมุกขมัว* ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ขมุกขมัว (v.) dim See also: overcast, blur, cloud, obscure Syn. มัวซัว, ครึ้ม, มืดครึ้ม Ops. สว่างไสว, ชัดแจ้ง, สดใส
ขมุกขมัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น
ขมุกขมัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
ขมุกขมัว (v.) be dull See also: be dim, be indistinct, be gloomy Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
ขมุกขมัว (adj.) dim See also: indistinct, gloomy, dull Syn. ไม่ผ่องใส, ไม่แจ่มใส, ไม่เบิกบาน, ไม่สดชื่น, หมอง, หม่น, สลัว
ความขมุกขมัว (n.) obscurity See also: dimness, overcast, darkness, vagueness, dusk, haziness Syn. ความมัว, ความมืดมัว Ops. ความแจ่มชัด
English-Thai: Nontri Dictionary
dusky(adj) สลัว,ขมุกขมัว,สีมอ,มอ,คล้ำ,มืด
lurid(adj) ซีดเซียว,สลัวๆ,ขมุกขมัว,แดงฉาน
twilight(n) แสงขมุกขมัว,สายัณห์,แสงอรุณ
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
haziness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness, unclearness
obscureness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. unclearness
unclearness (n.) ความขมุกขมัว See also: ความพร่ามัว, ความไม่ชัดเจน Syn. obscureness
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
All I asked for was a girl who would worship the dirt I walk on.ข้าแค่ถามหาสาวสักคนที่ยินดีและพร้อมใจ ที่จะก้าวเดินบนเส้นทางที่ขมุกขมัวกับข้าเท่านั้นเอง
SECURITY THROUGH OBSCURITY.ความปลอดภัยใต้ภาพขมุกขมัว
Kinda grainy.ค่อนข้างขมุกขมัว ช่าย,นี่มันแค่
Trees fell, rivers blackened and the sky choked on smoke and ash.ต้นไม้ขุดโค่น สายน้ำขุ่นคล้ำ ท้องฟ้าขมุกขมัวด้วยฝุ่นควันเถ้าถ่าน

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *ขมุกขมัว*
Back to top