ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ไม่ชัดเจน

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ไม่ชัดเจน*, -ไม่ชัดเจน-

ไม่ชัดเจน ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ไม่ชัดเจน (adv.) ambiguously See also: vaguely, not clearly, indistinctly
ไม่ชัดเจน (v.) be not clear See also: be indistinct, be vague, be ambiguous
ไม่ชัดเจน (adv.) vaguely See also: quickly, glance, pass by Syn. ผ่านๆ, ไม่เพ่งพิศ
ไม่ชัดเจน (adv.) unclear See also: indistinct
ไม่ชัดเจน (adv.) unclear See also: indistinct
English-Thai: HOPE Dictionary
dirty(เดอร์'ที) adj. สกปรก, น่าเกลียด,ชั่วช้า,เลวทราม,ไม่ชัดเจน,ลามก,แพศยา,น่าเบื่อหน่าย,โชคร้าย,สลัว,ทึมทึบ,น่าเสียใจ,ซึ่งปล่อยกัมมันตภาพรังสีออกมาค่อนข้างมาก,เป็นหนอง,ลาม (บาดแผล) . vt. ทำให้สกปรก,ทำให้เปรอะเปื้อน, Syn. soiled
flat(แฟลทฺ) adj. แบน,ราบ,เรียบ,แฟบ,ตื้น,ซึ่งถูกโค่นหรือปราบเรียบ,แน่นนอน,เด็ดขาด,ไร้ชีวิตชีวา,ไม่มีรสชาติ,ไร้ฟอง,ไร้สาระ,ไม่มีจุดหมายปลายทาง,ไม่ชัดเจน (สี) ,ไม่คม (ภาพ) ,ทื่อ (เสียง) ,ตก (เสียง) ,ซบเซา (ตลาด) ,เหมือนกันหมด (ราคา) n. สิ่งที่แบน,ส่วนที่ราบ,พื้นราบ,เสียงต
indecisive(อินดีไซ' ซิฟว) adj. ไม่เด็ดขาด, ซึ่งตัดสินใจอย่างไม่เด็ดขาด, ลังเล, ไม่ชัดเจน
indistinct(อินดิสทิคทฺ') adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มชัด,คลุมเครือ., See also: indistinctly adv. indistinctness n., Syn. uncertain
inexplicit(อินอิคซฺพลิส'ซิท) adv. ไม่ชัดเจน,คลุมเครือ., See also: inexplicitly adv. inexplicitness n.
inner(อิน'เนอะ) adj. ภายใน,ข้างใน,ส่วนตัว,ลับเฉพาะ,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,ซ่อนเร้น., See also: innerness n., Syn. internal
jabber {jabberedvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabberingvi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
jabbers}vi.,vt.,n. (การ) พูดอย่างรวดเร็วและไม่ชัดเจน,พูดรัว,พูดไม่เป็นสาระ,พูดพึมพำ, See also: jabberer n.
murky(เมิร์ค'คี) adj. มืดมนมาก,ปกคลุมไปด้วยหมอก,ไม่ชัดเจน,มอ,มัว,เคลือบคลุม, See also: murkily adv. murkiness n., Syn. mirky,dark,gloomy,obscure
murmur(เมอ'เมอ) n. เสียงพึมพำ,การบ่น,การบ่นอุบอิบ,เสียงเต้นของหัวใจที่มีลิ้นผิดปกติที่ได้ยินผ่านเครื่องฟันเสียง (stethoscope) vi. ทำเสียงต่ำที่ไม่ชัดเจน,บ่น,บ่นอุบอิบ. vt. บ่น., See also: murmurer n. murmuring adj. murmuringly adj.
shadiness(แชด'ดินิส) n. (ความ) เป็นเงามืด,มืด,ไม่ชัดเจน,น่าสงสัย,ลึกลับ
shadowy(แชด'โดวี) adj. คล้ายเงา,มีร่มเงา,ไม่ชัดเจน,ไม่แน่นอน,สลัว,มืดมัว,จินตนาการ, See also: shadowiness n.
shady(เช'ดี) adj. เต็มไปด้วยร่มเงา,เป็นเงามืด,ให้ร่มเงา,มืด,สลัว,คลุมเครือ,ไม่ชัดเจน,น่าสง-สัย,เลว, See also: shadily adv. shadiness n.
smudgy(สมัด'จี) adj. มีรอยเปื้อน,มีรอยเปรอะ,มีรอยด่างพร้อย,สกปรก,มีควันพุ่งโขมง,เลอะเลือน,ไม่ชัดเจน, Syn. smeared,smeary
turbid(เทอ'บิด) adj. ไม่ชัดเจน,ขุ่น,หมอง,มัว,ยุ่งเหยิง,สับสน,วุ่นวาย,ว้าวุ่น., See also: turbidity n. turbidness n. turbidly adj., Syn. foul
twilight(ทไว'ไลทฺ) n. แสงรุ่งอรุณ,รุ่งอรุณ,สายัณห์,ระยะเวลาตกอับ,ภาวะที่ไม่แน่นอน,ความเคลือบคลุม. adj. เกี่ยวกับรุ่งอรุณ,คลุมเครือ,ขลุกขมัว,ไม่ชัดเจน,ไม่รู้จริง
undistinguished(อัน'ดิสทิง'กวิ?ดฺ) adj. ไม่ได้แยกแยะ,ไม่ได้ทำให้แตกต่าง,ธรรมดา,ไม่ชัดเจน, Syn. indistinguishable,undetected
unequivocal(อันอีควิฟ'วะเคิล) adj. ไม่ชัดเจน,ไม่แจ่มแจ้ง,คลุมเครือ,กำกวม.
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bizarreรูปร่างไม่ชัดเจน [การแพทย์]
Immatureเจริญไม่เต็มที่, เด็กไม่รู้จักโต, ไม่สมบูรณ์, ยังไม่ชัดเจน, ผู้ไม่บรรลุวุฒิภาวะ, เซลล์ตัวอ่อน, เด็กกว่าอายุ, เจริญยังไม่เต็มขั้น [การแพทย์]
long-sightedness [hypermetropia]สายตายาว, อาการผิดปกติทางสายตา ซึ่งเกิดขึ้นกับคนที่มีกระบอกตาสั้น (ระยะจากเลนส์ตาถึงจอตาใกล้กว่าปกติ) หรือเลนส์ตาโค้งนูนน้อยกว่าปกติจึงทำให้มองดูวัตถุระยะใกล้ไม่ชัดเจนเพราะภาพของวัตถุไปตกหลังจอตา แต่มองดูวัตถุระยะไกลได้เหมือนคนปกติ (ตาคนปกติจะมองเห็นวัตถุได้ชัดเจนใ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Stochastic effect of radiationผลไม่ชัดเจน , ผลของรังสีที่คาดคะเนจากข้อมูลทางสถิติของผู้ที่ได้รับรังสี โดยโอกาสเกิดผลกระทบจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับปริมาณรังสี แต่ความรุนแรงของผลกระทบไม่ขึ้นกับปริมาณรังสี เช่น โอกาสของการเกิดมะเร็งจะเพิ่มขึ้นเมื่อได้รับปริมาณรังสีสูงขึ้น
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
get out of (phrv.) ไม่ชัดเจน See also: มัว Syn. go out of
get out of (phrv.) ไม่ชัดเจน See also: มัว Syn. go out of
misty (adj.) ไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ Syn. obscure, vague
ambiguous (adj.) ที่ไม่ชัดเจน See also: เคลือบคลุม, คลุมเครือ, ไม่กระจ่าง Syn. obscure, vague Ops. clear, explicit
bleary (adj.) มองเห็นไม่ชัดเจนเพราะง่วง
gabble out (phrv.) รีบพูดหรือรีบบอก (บางสิ่ง) อย่างไม่ชัดเจน
go out of focus (idm.) (ภาพ)ไม่ชัดเจน See also: ออกนอกจุดโฟกัส
ill-defined (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ, กำกวม Syn. cloudy, dark Ops. clear
inexplicit (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ Syn. ambiguous, uncertain
obstructed (adj.) ที่ไม่ชัดเจน See also: (เสียง) ห้าว, พร่า Ops. clear
thick (adj.) ที่ไม่ชัดเจน See also: (เสียง) ห้าว, พร่า Syn. obstructed Ops. clear
unclear (adj.) ซึ่งไม่ชัดเจน See also: คลุมเครือ, กำกวม Syn. ill-defined, cloudy, dark Ops. clear
unseen (adj.) ที่เห็นได้ไม่ชัดเจน
waffle (n.) คำพูดหรือข้อเขียนที่ไม่ชัดเจน (คำไม่เป็นทางการ) See also: คำพูดหรือข้อเขียนที่คลุมเครือ
wander (vi.) พูดหรือเขียนไม่ชัดเจน See also: พูดหรือเขียนวกวนนอกเรื่อง, พูดนอกเรื่อง
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
It is unclear precisely what happened with himมันไม่ชัดเจนแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขา
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm sorry, you're breaking up, jack.ขอโทษครับ สายคุณ ไม่ชัดเจน แจ็ค
Unclear won't cut it, Blake.ไม่ชัดเจน/ อย่าเพิ่งต้ดมันออกไป, เบล็ก
It's unclear, sir, but it's a possibility we need to consider.ไม่ชัดเจนครับท่าน แต่ถ้าเป็นได้พวกเราต้องพิจารณาอย่างละเอียด
Not as clearly as Emily.ไม่ชัดเจนอย่างเอมมิลี่
Step on it. I'm supposed to be in my office five minutes ago.นี่มันยังไม่ชัดเจนอีกรึไง
It's never been clear to me what... what your mother meant when she cried out: "I'll lose both of them!"มันไม่ชัดเจนสำหรับผม แม่คุณหมายความว่ายังไง ตอนเธอตะโกนว่า ฉันเสียพวกเขาทั้งคู่
The content of that message is morally ambiguous at best.ปัญหาของฉันคือ: เนื้อหาของข้อความที่ไม่ชัดเจน ทางศีลธรรมที่ดีที่สุด
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.แบบว่า เส้นกับการแสดงความรู้สึก มันไม่ชัดเจนดูธรรมดาไปหน่อย
That's a little vague, chief.มันไม่ชัดเจนนะ หัวหน้า
Maybe I'm not making myself clear.บางทีชั้นอาจพูดไม่ชัดเจน
Hey, neither the motives nor the circumstances are clear.เฮ้ มันไม่ค่อยมีเหตุผลนะ เหตุการณ์มันไม่ชัดเจน
Well, maybe i didn't make myself clear.พ่ออาจจะอธิบายไม่ชัดเจนพอ
If he already knows about this connection, do not yet knowแต่การเชื่อมต่อนี้ยังไม่ชัดเจน
I don't know, it's not clear.ฉันไม่รู้ มันไม่ชัดเจนนะ
That's where it gets murky. Read those.ตรงนี้แล่ะ ที่ไม่ชัดเจน อ่านเอกสารนั่น
Jade Tattoo request: unclear]เจด รอยสักที่ต้องการ: ยังไม่ชัดเจน]
Maybe I haven't made this clear.ที่ฉันอธิบายไปคงยังไม่ชัดเจน
Well, unfortunately, Herodotus wasn't exactly explicit.โชคไม่ดี.. ที่ฮีโรโนทัส บอกไม่ชัดเจน
Nothing that obvious.มันไม่ชัดเจนขนาดนั้น
And there's clearly not.- และนั่นก็ไม่ชัดเจน /N
Tests are inconclusive.นั่นมัน ผลทดสอบไม่ชัดเจน
I'm not sure. I didn't see it clearly.ฉันไม่แน่ใจนัก ฉันเห็นมันไม่ชัดเจน
Isn't it evident from him having saved your daughter?มันไม่ชัดเจนหรอกหรือที่เขา ช่วยลูกสาวของพ่อเอาไว้?
(indistinct chattering)ที่พูดไม่หยุดไม่ชัดเจน
The results were inconclusive.ผลยังสรุปได้ไม่ชัดเจน
Patty, what I'm reading is speculative. It may not be enough.แพตตี้,สิ่งที่ผมกำลังอ่านนี่มันไม่ชัดเจน ผมคิดว่าอาจจะยังไม่พอ
It's, uh, lightened the work detail.มันเอ่อ เวลาทำงานมันเห็นได้ไม่ชัดเจน
So what you're doing right now is called blurring the lines.รู้ล่ะ ที่นายกำลังทำให้เส้นแบ่งไม่ชัดเจน
An unprecedented amount of power is required... [lecture starts to blur, and Jackson's voice overlaps] ...Mysterious ninth chevron...สัญลักษณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อน ต้องการพลังงาน... [การบรรยายเริ่มไม่ชัดเจน, แจ๊คสัน พูดซ้ำไปซ้ำมา] สัญลักษณ์ลึกลับทั้ง เก้าตัว
It's not clear what happened.ที่เกิดขึ้นมันไม่ชัดเจน
For my family. - exactly.พวกนั้น ทำให้แกคิดอะไรได้ไม่ชัดเจน
It's making me foggy.มันทำให้สมองฉันไม่ชัดเจน
Isn't it obvious?มันยังไม่ชัดเจนพอหรอ?
Every question gets a vague non-answer.ทุกคำถามไร้คำตอบ ไม่ชัดเจน
You could easily kill somebody, and then you have to carry that with you for the rest of your life, which, if I haven't made clear, is eternity.คุณอาจจะฆ่าใครบางคน แล้วก็ต้องทุกข์ทนกับเรื่องนั้น ไปตลอดชีวิต ซึ่ง ถ้าผมยังพูดไม่ชัดเจน มันคือชั่วนิรันดร์
I've got this vague memory...มันเป็นความทรงจำที่ คลุมเคลือไม่ชัดเจน... ..
I would do anything for even the vaguest memory.ข้าจะทำทุกอย่าง แม้มันจะเป็นเพียงความทรงจำที่ไม่ชัดเจน
Maybe I'm not making myself clear.- บางทีผมยังพูดออกไป ยังไม่ชัดเจน
If I did not clear with foreignersหรือเจ้ายังฟังไม่ชัดเจน
Dr. Knowles seems to be a little vague on what happened.คุณหมอโนวส์ ดูเหมือนว่าจะบอกเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ชัดเจนนัก

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ไม่ชัดเจน
Back to top