ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

ให้คำปรึกษา

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *ให้คำปรึกษา*, -ให้คำปรึกษา-

ให้คำปรึกษา ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
ให้คำปรึกษา (v.) give counsel See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise Ops. ขอคำปรึกษา
ให้คำปรึกษา (v.) give counsel See also: give advice, suggest/recommend (a course of action), advise Ops. ขอคำปรึกษา
English-Thai: HOPE Dictionary
advise(แอดไวซ) vt.,vi. แนะนำ,เตือน,ให้ความเห็น, บอก ข่าว,ให้คำปรึกษา, Syn. direct)
consultant(คันซัล'เทินทฺ) n. ผู้ขอคำปรึกษา,ผู้ให้คำปรึกษา,นายแพทย์ที่ปรึกษา, See also: consultancy n.
counsel(เคา'เซิล) {counselled,counselling,counsels} n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,คำตักเตือน,วัตถุประสงค์,แผนการ,ข้อคิดเห็น,ทนายความ,ที่ปรึกษากฎหมาย -v. ให้คำแนะนำ,ให้คำปรึกษา,แนะนำ., See also: counselable,counsellable adj., Syn. suggesti
rede(รีด) vt. แนะนำ,ให้คำปรึกษา,เตือน,อธิบาย n. คำแนะนำ,คำปรึกษา,โครงการ,แผนงาน,นิยาย,เรื่องเล่า, Syn. counsel,advise
shepherd(เชฟ'เฟิร์ด) n. คนเลี้ยงแกะ,ผู้ดูแลคนอื่น,พระ,บาทหลวง. vt. เลี้ยงแกะ,เฝ้าดูอย่างระมัดระวัง,ดูแล,นำทาง,ชี้ทาง,แนะนำ,ให้คำปรึกษาทางจิตวิญญาณ (ศาสนา) , (กีฬาฟุตบอล) ประกบคู่ต่อสู้. -Phr. (The good shepherd พระเยซูคริสต์), Syn. guide,he
English-Thai: Nontri Dictionary
advise(vt) แนะนำ,ให้ความเห็น,ให้คำปรึกษา,ตักเตือน
advisory(adj) ซึ่งให้คำปรึกษา,ซึ่งแนะนำ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Counselingแนะแนว,การปรึกษา,การให้คำปรึกษา [การแพทย์]
Counselorsผู้ให้คำปรึกษา [TU Subject Heading]
Hotlines (Counseling)ฮอตไลน์ (การให้คำปรึกษา) [TU Subject Heading]
Investment bankerธนาคารการลงทุนสถาบันการเงินที่ทำหน้าที่เป็น underwriter (ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์) หรือ agent (ตัวแทนจัดจำหน่ายหลักทรัพย์) โดยเป็นคนกลางระหว่างบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์กับประชาชนผู้ต้องการลงทุน หน้าที่ของ investment bank เริ่มตั้งแต่ให้คำปรึกษาก่อนการออกหุ้นจำหน่ายแก่ประชาชน จัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ ก.ล.ต. พิจารณาการจะเสนอขายหลักทรัพย์ แนะนำราคาขายที่เหมาะสม จัดตั้งผู้ร่วมจัดจำหน่ายและจัดการการจัดจำหน่ายนอกจากหุ้นออกใหม่ investment bank ให้บริการจัดจำหน่ายหุ้นที่ออกจำหน่ายไปแล้วด้วย โดยการนำจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ต้องการขายมาจัดจำหน่ายทั่วไปหรือเจรจาต่อรองหาผู้ซื้อ ธนาคารการลงทุนยังอาจให้บริการรับซื้อคืน (maintain markets) หุ้นที่ตนจัดจำหน่ายออกไปแล้วด้วย รวมถึงให้บริการจัดหาผู้ซื้อในกรณีลูกค้าต้องการขายหุ้นแบบ private placement ด้วย investment bank ส่วนใหญ่จะทำหน้าที่เป็น broker (นายหน้า) และ dealer (ผู้ค้าหลักทรัพย์) ในการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดรองด้วย รวมทั้งอาจให้บริการธุรกรรมการเงินอื่น ๆ ที่มีเพิ่มมากขึ้นทุกวัน [ตลาดทุน]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
advisor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. adviser
advisor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. pundit
advisory (adj.) ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา Syn. consulting, consultative, giving advice
consult (vi.) ทำงานให้คำปรึกษา
consultant (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. adviser, advisor
consulting (n.) การให้คำปรึกษา
consulting (adj.) เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา Syn. davisory, consultative
consulting (adj.) ซึ่งให้คำปรึกษา
counsellor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. counselor
counselor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. counsellor
davisory (adj.) เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา See also: เกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษา Syn. consultative
dietician (n.) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ See also: นักโภชนาการ Syn. dietitian
dietitian (n.) ผู้ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพ See also: นักโภชนาการ Syn. dietician
giving advice (adj.) ที่เกี่ยวกับการให้คำปรึกษา Syn. consulting, consultative
marriage guidance (n.) การให้คำปรึกษาคู่แต่งงาน
mentor (n.) ผู้ให้คำปรึกษา See also: ที่ปรึกษา Syn. guide, coach, trainer, adviser
mentorship (n.) การให้คำปรึกษา
oracle (n.) ผู้ให้คำปรึกษา Syn. advisor, pundit
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I asked her to come here to consult on the caseฉันขอให้เธอมาที่นี่เพื่อให้คำปรึกษาในคดีนี้
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Support, advice, and now gifts.สนับสนุน ให้คำปรึกษา และยังให้ของขวัญอีก
He told me... to send Julia to counsel her, to persuade her to come to the shelter.เขอบอกให้ผม.. ส่งจูเลียไป ให้คำปรึกษา ไปชวนเธอ ให้มาที่บ้อนฉุกเฉิน
Advise you on what?ให้คำปรึกษาท่านเรื่องอะไร
Counseling. That's crap!ให้คำปรึกษาเขาซะด้วย ช่างเป็นเรื่องน่าขยะแขยง!
There's a reason why she's unlicensed.ให้คำปรึกษาในเรื่องเหนือธรรมชาติ
I dub you Pinocchio's conscience, lord high keeper of the knowledge of right and wrong, counsellor in moments of temptation... and guide along the straight and narrow path.ฉันพากย์คุณมโนธรรม ปิโนคี โอ ลอร์ดสูง ผู้รักษาประตูแห่งความรู้ที่ ถูกต้องและไม่ถูกต้อง ให้คำปรึกษาในช่วงเวลาของ การทดลองและ
Think what you can do with what you have. "คิดว่าสิ่งที่คุณสามารถทำกับสิ่ง ที่คุณมี คุณให้ฉันให้คำปรึกษาที่ดี
Very important for the family.เช่นผู้ให้คำปรึกษาที่ปรึกษา ที่สำคัญมากสำหรับครอบครัว
That's bad enough but they've also lost the opportunity to find out about their mentor and I'm sure that hurts them much more than anything else.ที่ไม่ดีพอ ... ... แต่พวกเขาได้สูญเสียยังมีโอกาสที่จะหาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ให้คำปรึกษาของพวกเขา ... ... และฉันแน่ใจว่าพวกเขาเจ็บมากขึ้นกว่าสิ่งอื่น
You have an initial consultation with the Lanzarottas... and Mrs. Logan's here for a final.คุณมีให้คำปรึกษาเบื้องต้นให้คุณลานซารอตต้า และตรวจครั้งสุดท้ายของคุณนายโลแกน
No marriage counselor. No trial separation. I'm gonna get fuckin' divorced.ไม่มีผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงาน ไม่มีการแยกการพิจารณาคดี ฉันจะได้รับไอ้หย่า
My marriage counselor. My ex and I were on the rocks. She said get a hobby.ผู้ให้คำปรึกษาการแต่งงานของฉัน อดีตของฉันและฉันอยู่บนโขดหิน เธอบอกว่าได้รับงานอดิเรก
You shall not provide counsel beyond your own subject for any student at any time.ห้ามให้คำปรึกษานอกเหนือวิชาที่สอน... แก่นักเรียนคนใด ไม่ว่าเวลาใด
Hi, I, uh, I give free consultations during my lunch hour,ดีครับ ผมให้คำปรึกษาฟรี ตอนช่วงพักเที่ยง
Is it true you worked on this on your own, didn't consult Wilhelmina or anyone else?ความจริงคุณคือพนักงานไม่ใช่เจ้าของ ไม่ต้องมาให้คำปรึกษาวีเฮลมีน่า รวมถึงคนอื่นด้วย
Am I in an M. Night Shyamalan movie? You're House, right?โอเค,ผมคาดว่าคุณรู้จักผม เพราะผมเคยให้คำปรึกษาคุณครั้งนึง
Therefore we have decided to hire a consultant to fully research the situation.เพราะฉะนั้นเราตัดสินใจ ที่จะจ้างคนให้คำปรึกษา มาวิจัยสถานการณ์นี้อย่างเต็มที่
The consultant kept me forever. It was horrible.คนให้คำปรึกษากักตัวฉันไว้ มันแย่มาก ๆ
But you seem like someone who can offer sage wisdom in confusing times, and this is one of those times I am really confused, bro.- ก็ใช่อยู่ แต่นายเหมือนคนที่ให้คำปรึกษาดี ๆ ได้ ในเวลามีปัญหา... และตอนนี้ฉันกำลังมีปัญหา
It's a company that consults on the efficiency of IT and corporations.เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของITและบริษัทต่างๆ
"The treasure is in Marine Blue Consultant.""สมบัติอยู่ที่บริษัทให้คำปรึกษา มารีน บลู"
That particular one,did not like what I had to say about her during a consultation.คนที่มีเรื่องนี่ เธอไม่ชอบที่ผมพูดตอนที่ให้คำปรึกษาไป
Relationship advice from somebody in a fake relationship.การให้คำปรึกษาของคนที่หลอกลวง
Well, if I can offer some fatherly advice from 300 miles away...นี่ถ้าพ่อสามารถเหาะไปให้คำปรึกษาได้จาก...
Psychiatry is on the fifth floor.หมอให้คำปรึกษาอยู่ชั้น5
I'm a peer counselor for the Police Employees Assistance Programเป็นผู้ให้คำปรึกษาฉันท์เพื่อน ในโครงการผู้ช่วยตำรวจ
I'm available to talk anytimeผมพร้อมให้คำปรึกษาตลอดเวลา
I'm Julie Ingram. I'm one of the counselors here.ฉันจูลี่ อินแกรม เป็นคนให้คำปรึกษาอยู่ที่นี่
You'll be her confident.เป็นคนให้คำปรึกษาเธอ
Mostly I meet with various business and government people... and consult.ส่วนมากพ่อก็พบปะกับผู้คน คนของรัฐบาลบ้าง นักธุรกิจบ้าง แล้วก็ให้คำปรึกษา
I'm part of the Big Sister program. We mentor.เป็นส่วนหนึ่งในโปรแกรมพี่สาวบำบัด เราเป็นผู้ให้คำปรึกษาหน่ะค่ะ
Arthur, you're not going toind another firm that's done more high-level consulting work for a relatively small pharmaceutical company like yours.อาเธอร์, คุณไม่ได้ตามหาบริษัท ที่ให้คำปรึกษาในระดับสูง สำหรับบริษัทด้านเภสัชกรรม
A woman in grief counseling referred monique bryant to me.ผู้หญิงในที่ให้คำปรึกษาเรื่องความเศร้าโศก แนะนำโมนิก ไบรอัน ให้ฉัน
They consult for the energy industry.พวกเขาให้คำปรึกษาด้านการพลังงาน
# Na-na na-na na-na. #ผู้ให้คำปรึกษา yoshimune
Yeah, he helped me with research on my book.ใช่ เขาให้คำปรึกษาตอนฉันเขียนหนังสือ
And Homeland Security, for whom I consult, has assigned me to review Fringe division.กระทรวงความมั่นคง ที่ผมให้คำปรึกษาอยู่ จึงมอบหมายให้ผมมาตรวจสอบแผนกฟรินจ์
It's suddenly a interesting conversation with a guidance counselor from your old school.แปปเดียวมันก้อกลายเปนการสนทนาที่น่าสนใจ กับคนที่ให้คำปรึกษาแนะนำจากโรงเรียนเก่าคุณ
And i'm the last person to be giving advice,และฉันน่าจะเป็นคนสุดท้าย ที่จะให้คำปรึกษากับนายได้
You thought if you helped her with her work, she might change her mind about advising you.คุณคิดว่าถ้าคุณช่วยเหลือเธอ ในการทำงานให้ เธออาจเปลี่ยนใจ เรื่องการให้คำปรึกษา

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า ให้คำปรึกษา
Back to top