ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

โศกเศร้า

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *โศกเศร้า*, -โศกเศร้า-

โศกเศร้า ในภาษาอังกฤษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
โศกเศร้า (v.) grieve See also: lament Syn. เศร้า, เศร้าโศก, เสียใจ Ops. ยินดี, ร่าเริง, รื้นเริง
โศกเศร้า (v.) feel depressed See also: grieve, feel sorrowful, be sad, lament, be unhappy, be dispirited, feel blue Syn. เศร้าโศก, โศก, โศกศัลย์
English-Thai: HOPE Dictionary
blue(บลู) {blued,bluing,blues} n.,adj. สีน้ำเงิน,สีท้องฟ้า,ฟกช้ำ, (หน้า) เขียว adj. มีสีน้ำเงิน,ฟกช้ำ (ผิวหนัง) ,โศกเศร้า,หยาบคาย vt. ทำให้เป็นสีน้ำเงิน,ย้อมสีน้ำเงิน, See also: bulish, blueish adj. -Phr. (out of the blue อย่างกระทันหันและไม่ได้คาดคิด
buskin n.รองเท้าหนังส้นสูง,ละครโศกเศร้า,ศิลปะการแสดงละครโศกเศร้า
contrition(คันทริช'เชิน) n .ความสำนึกผิด,ความเสียใจในความผิดที่กระทำไป,ความโศกเศร้า
coronach(คอ'ระนาค) n. ความโศกเศร้ากับผู้ที่ตาย, Syn. dirge
crush(ครัช) {crushed,crushing,crushes} n. ทำให้แตก,ขยี้,บี้,คั้น,บด,เหยียบ,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า. n. การขยี้ (บี้คั้น,บด,กำจัด,ทำลาย,ทำให้โศกเศร้า) ฝูงชนที่แน่นขนัด,ความหลงใหลอย่างมาก,สิ่งที่หลงไหลอย่างมาก,น้ำผลไม้คั้น, Syn. smash,
dear(เดียร์) adj. ที่รัก,เป็นที่รัก,น่ารัก,แพง,ทุกข์ใจ,ขุ่นใจ,เข้มงวด n. บุคคลอันเป็นที่รัก,บุคคลที่ดี,คนรัก -adv. เป็นที่รัก,มีราคาแพง interj. คำอุทานที่แสดงความประหลาดใจ,ความโศกเศร้า เช่น อนิจจา! ตายจริง! โอ้!., See also: dearness n. ดูdear คำที
doleful(โดล'ฟูล) adj. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. sad,dismal
dolesome(โดล'เซิม) n. เสียใจ,โศกเศร้า,ละห้อย, Syn. doleful
lament(ละเมนทฺ') vt.,vi.,n. (ความ) เสียใจ,โศกเศร้า,โทมนัส., See also: lamenter n., Syn. sorrow,grieve
lamentable(แลม'เมินทะเบิล) adj. น่าเสียใจ,น่าโศกเศร้า,เคราะห์ร้าย., See also: lamentableness n. ดูlamentable lamentableably adv., Syn. regrettable
lamentation(แลมมันเท'เชิน) n.การแสดงความเสียใจ,ความโศกเศร้า,
lamented(ละเมน'ทิด) adj. โศกเศร้า,เสียใจ,อาลัย., See also: lamentedly adv.
mawkish(มอ'คิช) adj. จืดชืด,ไร้ชีวิตชีวา,ละห้อยและไม่สบาย,โศกเศร้า., See also: mawkishly adv. mawkishness n., Syn. insipid
mourner(มอร์น'เนอะ) n. ผู้ไว้ทุกข์,ผู้ไว้อาลัย,ผู้โศกเศร้า
mourning(มอร์น'นิง) n. การโศกเศร้า,การเสียใจ,การไว้ทุกข์, Syn. grieving
murk(เมิร์ค) n. ความมืด,ความโศกเศร้า,หมอก. adj. มืด,มืดมน, Syn. mirk
nightmare(ไนทฺ'แมร์) n. ฝันร้าย,สภาวะที่โศกเศร้า
pine(ไพนฺ) n. ต้นสน ,ไม้สน,สับปะรด -v. อยากได้มาก,ใคร่จะ,ทนทุกข์ด้วยความคิดถึง,ร่วงโรย,โศกเศร้า
plaint(เพลนทฺ) n. การบ่น,การร้องทุกข์,การโศกเศร้า,ข้อหา,ข้อข้องใจ., See also: plaintful adj.
plaintive(เพลน'ทิฟว) adj. เสียใจ,โศกเศร้า, See also: plaintiveness n.
English-Thai: Nontri Dictionary
aggrieve(vt) ทำให้โศกเศร้า,ทำให้เจ็บปวด,ทำให้ได้รับทุกข์
bewail(vt) โศกเศร้า,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
blues(n) ความเศร้าหมอง,ความโศกเศร้า,เพลงบลู
contrite(adj) เสียใจ,โศกเศร้า,สำนึกผิด
contrition(n) ความเสียใจ,ความโศกเศร้า,ความสำนึกผิด
dolorous(adj) โศกเศร้า,เศร้าโศก,เสียใจ,ระทมทุกข์
gloom(n) ความมืดมน,ความมืดมัว,ความเศร้า,ความโศกเศร้า
glum(adj) เศร้า,โศกเศร้า,ระทมทุกข์,หม่นหมอง
heartache(n) ความโศกเศร้า,ความเสียใจ,ความปวดร้าวใจ
heartbroken(adj) โศกเศร้า,อกหัก,ผิดหวัง,ช้ำใจ,เสียใจ
mournful(adj) เศร้าโศก,โศกเศร้า,เสียใจ
murk(adj) มืด,มืดมน,มืดมัว,โศกเศร้า
plaintive(adj) โศกเศร้า,เสียใจ,คร่ำครวญ,ร่ำไห้
sad(adj) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,ตรอมใจ
sadden(vi,vt) เสียใจ,เศร้าใจ,โศกเศร้า,สลดใจ
sadness(n) ความเสียใจ,ความเศร้าใจ,ความโทมนัส,ความโศกเศร้า
tragic(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
tragical(adj) โศกเศร้า,โศกสลด,เกี่ยวกับละครโศก
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
lament (vi.) โศกเศร้า See also: ทุกข์โศก, เสียใจ, โทมนัส Syn. grieve, mourn
lamented (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจ, อาลัย Syn. mourned for
lugubrious (adj.) โศกเศร้า See also: สลดใจ Syn. mournful
mourned for (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจ, อาลัย
sorrowful (adj.) โศกเศร้า See also: เสียใจมาก Syn. lamentable, mournful, sad Ops. happy, comedic
grievously (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely
lament (n.) ความโศกเศร้าเสียใจ See also: การร่ำไห้, การโหยไห้, การคร่ำครวญ
lament (vt.) ทำให้โศกเศร้า See also: ทำให้เสียใจมาก Syn. grieve, mourn
woebegone (adj.) ซึ่งเต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: ซึ่งเต็มไปด้วยความเสียใจ Syn. distressed, sorrowful Ops. happy, joyful
woebegoneness (n.) ความโศกเศร้า
woeful (adj.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า See also: เสียใจ, ทุกข์ใจ, ระทม Syn. mournful, sad, sorrowful, grievous Ops. happy, joyful
woefully (adv.) เต็มไปด้วยความโศกเศร้า Syn. sorely, grievously
woefulness (n.) ความโศกเศร้า Syn. depression
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The mourning of the Julian regiment that goes to warการโศกเศร้าของ regiment that จูเลียน ไปที่สงคราม
That feels like tragedy's at handมันรู้สึกเหมือนกับ ความโศกเศร้ามาอยู่ที่มือของเรา
The worst tragedy of our times.สิ่งที่น่าโศกเศร้าที่สุดในช่วงเวลานี้
Mourning isn't giving up.การโศกเศร้าไม่ใช่การยอมแพ้
Let me implore you, however amidst your sorrow to remember little Lexie Chandler the incarnation of pure innocence and wondrous joy bounding barefoot along the rocky shores of Dark Harbor.ขอวิงวอนทุกคน ระหว่างความโศกเศร้าที่เกิดขึ้นนี้ ขอให้นึกถึง เล็กซ์ซี่ แชนด์เลอร์
I was surrounded by an endless sorrow.ฉันกลับพบแต่ความโศกเศร้า
So many tears, of sadness, uncountable through and throughผ่านน้ำตากี่ร้อยพันหยด แห่งความโศกเศร้ากี่ร้อยพันอย่าง
I'm not mourning you, I'm celebrating your life.ผมจะไม่โศกเศร้าให้คุณเห็น แต่ผมจะเฉลิมฉลองให้กับชีวิตของคุณ
You know... there you go. That means we're all alone...เราโศกเศร้าและถูกลอยแพ
What's to be unhappy about?ไม่เห็นจะต้องโศกเศร้าเลย
The barrier we've passed through the crossroads was for his wife.ข้ารู้ว่าเขากำลังโศกเศร้า.
Distraught husband Jonathan Rivers hadthismessagefor anyone who may know of her whereabouts.สามีผู้โศกเศร้า โจนาธาน ริเวอร์... ...ฝากข้อความนี้ถึงผู้ที่ทราบที่อยู่ของเธอ
There was sadness in the sheer number of battles.สิ่งที่ได้รับมีเพียงความโศกเศร้าและการสูญเสียเท่านั้น
Where Tessa met her tragic death...กับที่เทสสาได้พบกับความตายอันโศกเศร้า
After all their unhappy relationships, they met during a traffic accident. - God...หลังจากที่ต่างคนต่างโศกเศร้า เมื่อครั้งที่ทั้งสองประสบอุบัติเหตุบนท้องถนน
I know it's difficult to deal with mundane financial matters while your heart still grieves for a loved one.ผมรู้ว่ามันยากที่จะต้องวุ่นวาย กับเรื่องการเงินที่แสนน่าเบื่อ ทั้งที่ยังอยู่ในช่วงโศกเศร้ากับคนที่เรารัก
"... a way to escape my gloom. "...หนทางที่จะลืมความโศกเศร้า
Hardly, my lord. It's just an eye.สาปแช่งทวยเทพ และโศกเศร้าเพียงลำพัง
But you should know more than me, ain't no better cure for the blues than some good pussy.แต่คุณควรรู้มากกว่าฉัน, ไม่ดีกว่ารักษาสำหรับ\ ความโศกเศร้ากว่าลูกแมวนั่น
These are the days of our great lament.นี่คือวันที่น่าโศกเศร้าอย่างยิ่งของพวกเรา
Without me around he'd be grief-stricken so often, so I thought.ตอนไม่มีแม่อยู่ข้างๆ พ่อเค้าจะโศกเศร้าบ่อยครั้ง แม่จึงรู้สึก
For the next three years, he shied away from all social contact, because he wanted to be alone with his grief.สามปีหลังจากนั้น เขาพยายามไม่เข้าสังคม เพราะว่าเขาอยากโศกเศร้าอยู่คนเดียว
I know you're grieving,but you can't talk like that.ฉันรู้ว่าเธอกำลังโศกเศร้า แต่เธอจะมาพูดอย่างนี้ไม่ได้นะ
Claire's at home, grieving the loss of her father.คแลร์ อยู่ที่บ้าน โศกเศร้าที่เสียพ่อไป
"For never was there a story of more woe. Than this of Juliet and her Romeo."ไม่เคยมีเรื่องไหนโศกเศร้าไปกว่าจูเรียตกับโรมิโอ
I don't like them sad endings.ฉันไม่ชอบความโศกเศร้าในที่สิ้นสุด
Mom, we talked about it this morning.นายเป็นตัวการ์ตูนที่โศกเศร้าเพราะอกหัก, เลือดกระจายไปทุกที่
(KNOCKING ON DOOR)และวินาทีที่เด็กสาวคนนั้น มองลูกด้วยสายตาโศกเศร้า
Dig into that file cabinet of yours and pull something out.ผลักไอ้นั่นด้วยพลังจิต สิ่งหนึ่งที่เพื่อนที่โศกเศร้าของนายทำได้?
You know, you can probably hire someone to do that for you.หรือแม้แต่ร่วมรัก เมื่อพวกเขาอยู่ในความโศกเศร้า
I just want to eliminate the competition.พวกเขาจะรวมเป็นหนึ่งด้วยความโศกเศร้า
You know I'm telling truth. Hold him down.ระฆัง 5 ใบ สำหรับ 5 ปีของความโศกเศร้า
And despite that knowledge, grief is inevitable? Yes.และก็ทำให้คนที่รู้จักต้องโศกเศร้าถูกรึปล่าว
Need to get out of mourning.ต้องหายจากอาการโศกเศร้า
When oscar died I drowned my share of sorrow.ตอนออสก้าร์ตาย ผมจมลงสู่ความโศกเศร้า
Me i'll play the grieving friendส่วนผม ผมเล่นบทเพื่อนผู้โศกเศร้า
"today is a day for mourning.วันนี้เป้นวันที่น่าโศกเศร้าเสียใจ
She's delusional. fueled by grief.เธอจิตหลอน จมกับความโศกเศร้า
The thing is,I've been advised to seek out sex as a way out of my sad predicament, but I think I would rather just learn today,so... what do you say?เรื่องของเรื่อง ฉันได้รับคำแนะนำให้มีเซ็กส์เพื่อบำบัดความโศกเศร้าในสถานการณ์นี้ แต่ฉันคิดว่าวันนี้ฉันต้องมีเรียน ดังนั้น คุณว่าไงคะ?
Meredith... when we break down... yes.แมริดิธ... ตอนที่เราโศกเศร้า ค่ะ

โศกเศร้า ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
嘆かわしい[なげかわしい, nagekawashii] Thai: โศกเศร้าเสียใจ English: sad

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า โศกเศร้า
Back to top